e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -44%


Zwinne wytwarzanie oprogramowania. Najlepsze zasady, wzorce i praktyki

Robert C. Martin
promocja -44%
cena: 97.232142857143 z 54.45 z
Data wydania: 2014-11-28
stron: 544, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl

Poznaj nowoczesne sposoby wytwarzania oprogramowania!

Czasy kaskadowego tworzenia projektów odchodz± w niepamiêæ. Obecne tempo rozwoju aplikacji i rynku nie pozwala po¶wiêcaæ miesiêcy na analizê, tworzenie dokumentacji, projektowanie, a na koñcu wytwarzanie, testowanie i wdra¿anie. Produkt musi byæ dostêpny b³yskawicznie! Pozwala to na natychmiastowe zebranie opinii na jego temat, dostosowanie go do oczekiwañ i szybkie reagowanie na wymagane zmiany. Takie za³o¿enia mo¿e spe³niæ tylko i wy³±cznie zespó³ wytwarzaj±cy oprogramowanie w zwinny sposób!

Ta ksi±¿ka zosta³a w ca³o¶ci po¶wiêcona zwinnym praktykom. Siêgnij po ni± i przekonaj siê, w jaki sposób planowaæ kolejne iteracje, tworzyæ kod, a nastêpnie go testowaæ. W kolejnych rozdzia³ach poznasz praktyczne aspekty zwinnego tworzenia kodu – zobaczysz, jak istotne s± zasady: pojedynczej odpowiedzialno¶ci, podstawienia Liskov czy odwracania zale¿no¶ci. Znajdziesz tu tak¿e zasady projektowania pakietów oraz przydatne wzorce projektowe, omówione na konkretnych przyk³adach. Ksi±¿ka ta jest obowi±zkow± lektur± dla wszystkich osób zaanga¿owanych w wytwarzanie oprogramowania i chc±cych udoskonaliæ swój proces.

Dziêki tej ksi±¿ce:
  • poznasz fundamenty zwinnego wytwarzania oprogramowania
  • zaznajomisz siê z najlepszymi praktykami
  • przekonasz siê, jak refaktoryzowaæ kod
  • wybierzesz w³a¶ciwe wzorce i unikniesz typowych b³êdów
  • poprawisz swój proces wytwarzania oprogramowania
Zwinne programowanie = wiêksza szansa na sukces projektu!
 

To jest chyba pierwsza ksi±¿ka, w której ujêto w spójn± ca³o¶æ metodykê agile, wzorce projektowe oraz podstawy nowoczesnego wytwarzania oprogramowania. Kiedy Bob Martin mówi, lepiej s³uchaj!.
— John Vlissides, konsultant i autor ksi±¿ki Wzorce projektowe. Elementy oprogramowania obiektowego wielokrotnego u¿ytku
Czeka³em na tê ksi±¿kê o wiele za d³ugo. Bob ma ogromn± ilo¶æ wiedzy do przekazania na temat pragmatyki uprawiania naszego rzemios³a.
— Martin Fowler, konsultant i autor ksi±¿ki Architektura systemów zarz±dzania przedsiêbiorstwem. Wzorce projektowe
W ksi±¿ce Zwinne wytwarzanie oprogramowania. Najlepsze zasady, wzorce i praktyki, Bob Martin zaprezentowa³ siê zarówno jako mistrzowski programista, jak i nauczyciel. Zachwyca swoj± praktyczn± wiedz± i piêknym stylem.
— Craig Larman, konsultant i autor ksi±¿ki UML i wzorce projektowe. Analiza i projektowanie obiektowe oraz iteracyjny model wytwarzania aplikacji


Cena: 54.45 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Techniki programowania

Mistrz programowania. Zwiêksz efektywno¶æ i zrób karierê (20.84z)
CMake Best Practices (139.00z)
Istio: Up and Running. Using a Service Mesh to Connect, Secure, Control, and Observe (186.15z)
DevOps Paradox (109.00z)
Szacowanie oprogramowania Kulisy czarnej magii. Dla praktyków (62.91z)
Algorytmy bez tajemnic (39.90z)
Wyra¿enia regularne od podstaw (25.14z)
Distributed Tracing in Practice. Instrumenting, Analyzing, and Debugging Microservices (254.15z)
Designing Distributed Systems. Patterns and Paradigms for Scalable, Reliable Services (169.15z)
Learning FPGAs. Digital Design for Beginners with Mojo and Lucid HDL (186.15z)
Certyfikowany tester ISTQB. Poziom podstawowy (39.50z)
Enterprise DevOps for Architects (159.00z)
Jenkins 2: Up and Running. Evolve Your Deployment Pipeline for Next Generation Automation (220.15z)
Zaprojektuj bota. Tworzenie interfejsów konwersacyjnych (17.90z)
Programowanie funkcyjne. Krok po kroku (49.00z)
Mistrz czystego kodu. Kodeks postêpowania profesjonalnych programistów (31.20z)
Mistrz czystego kodu. Kodeks postêpowania profesjonalnych programistów (25.93z)
Refaktoryzacja. Ulepszanie struktury istniej±cego kodu (46.20z)
Koncepcja Domain-Driven Design. Dostosowywanie architektury aplikacji do strategii biznesowej (51.35z)
Budowanie mikrous³ug. Projektowanie drobnoziarnistych systemów. Wydanie II (70.85z)

Pozostae z serii: Inne

Elektronika. Od praktyki do teorii (79.00z)
Programowanie. Od podstaw (49.00z)
Paj±czek 5 NxG Standard (licencja) (104.00z)
Mój pierwszy komputer. Wydanie II (14.90z)
ABC sam sk³adam komputer (29.00z)
Mega hit na maturê. Geografia 4. Ludno¶æ. Urbanizacja. Konflikty (3.96z)
ASP.NET MVC 5. Zaawansowane programowanie (65.45z)
Machine learning, Python i data science. Wprowadzenie (37.95z)
Etat czy B2B dla IT - tester (19.90z)
Windows 95 PL. System operacyjny przysz³o¶ci (30.00z)
Intelligence-Driven Incident Response. Outwitting the Adversary (220.15z)
MediaWiki. Wikipedia and Beyond (135.15z)
Modele regresji Coxa w analizie bezrobocia (43.35z)
Mac OS X. Wydanie drugie (99.00z)
Jak zdaæ maturê z matematyki? Kurs video. Kompleksowe przygotowanie do matury. Poziom podstawowy (49.00z)
Oracle PL/SQL. Wprowadzenie (79.00z)
3ds max 2010. Æwiczenia praktyczne (39.00z)
Visual Basic .NET w praktyce. B³yskawiczne tworzenie aplikacji. eBook. Mobi (54.99z)
Kwalifikacja EE.08. Monta¿ i eksploatacja systemów komputerowych, urz±dzeñ peryferyjnych i sieci. Czê¶æ 4. Administrowanie lokalnymi sieciami komputerowymi. Podrêcznik do nauki zawodu technik informat (29.92z)
Webwriting. Profesjonalne tworzenie tekstów dla Internetu. Wydanie II zaktualizowane i poszerzone (39.90z)

zajdzyj Serwis laptopów pruszków naprawimy wszystko | pensjonat nad morzem Ostrowo pensjonaty wakacyjny pensjonat | Super szybki, nawet 200Mbit/s z Telewizją i telefonem światłowód Stryszawa w Sucha Beskidzka, Stryszawa, Krzeszów, Kuków | autoszyby Czaplinek - www.autoszyby-walcz.pl | co to jest fumigacja