e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne


Zwinne wytwarzanie oprogramowania. Najlepsze zasady, wzorce i praktyki

Robert C. Martin
cena: 89.00 z
Data wydania: 2014-11-27
stron: 544, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl

Poznaj nowoczesne sposoby wytwarzania oprogramowania!

Czasy kaskadowego tworzenia projektów odchodz± w niepamiêæ. Obecne tempo rozwoju aplikacji i rynku nie pozwala po¶wiêcaæ miesiêcy na analizê, tworzenie dokumentacji, projektowanie, a na koñcu wytwarzanie, testowanie i wdra¿anie. Produkt musi byæ dostêpny b³yskawicznie! Pozwala to na natychmiastowe zebranie opinii na jego temat, dostosowanie go do oczekiwañ i szybkie reagowanie na wymagane zmiany. Takie za³o¿enia mo¿e spe³niæ tylko i wy³±cznie zespó³ wytwarzaj±cy oprogramowanie w zwinny sposób!

Ta ksi±¿ka zosta³a w ca³o¶ci po¶wiêcona zwinnym praktykom. Siêgnij po ni± i przekonaj siê, w jaki sposób planowaæ kolejne iteracje, tworzyæ kod, a nastêpnie go testowaæ. W kolejnych rozdzia³ach poznasz praktyczne aspekty zwinnego tworzenia kodu – zobaczysz, jak istotne s± zasady: pojedynczej odpowiedzialno¶ci, podstawienia Liskov czy odwracania zale¿no¶ci. Znajdziesz tu tak¿e zasady projektowania pakietów oraz przydatne wzorce projektowe, omówione na konkretnych przyk³adach. Ksi±¿ka ta jest obowi±zkow± lektur± dla wszystkich osób zaanga¿owanych w wytwarzanie oprogramowania i chc±cych udoskonaliæ swój proces.

Dziêki tej ksi±¿ce:
  • poznasz fundamenty zwinnego wytwarzania oprogramowania
  • zaznajomisz siê z najlepszymi praktykami
  • przekonasz siê, jak refaktoryzowaæ kod
  • wybierzesz w³a¶ciwe wzorce i unikniesz typowych b³êdów
  • poprawisz swój proces wytwarzania oprogramowania
Zwinne programowanie = wiêksza szansa na sukces projektu!
 
To jest chyba pierwsza ksi±¿ka, w której ujêto w spójn± ca³o¶æ metodykê agile, wzorce projektowe oraz podstawy nowoczesnego wytwarzania oprogramowania. Kiedy Bob Martin mówi, lepiej s³uchaj!.
— John Vlissides, konsultant i autor ksi±¿ki Wzorce projektowe. Elementy oprogramowania obiektowego wielokrotnego u¿ytku
Czeka³em na tê ksi±¿kê o wiele za d³ugo. Bob ma ogromn± ilo¶æ wiedzy do przekazania na temat pragmatyki uprawiania naszego rzemios³a.
— Martin Fowler, konsultant i autor ksi±¿ki Architektura systemów zarz±dzania przedsiêbiorstwem. Wzorce projektowe
W ksi±¿ce Zwinne wytwarzanie oprogramowania. Najlepsze zasady, wzorce i praktyki, Bob Martin zaprezentowa³ siê zarówno jako mistrzowski programista, jak i nauczyciel. Zachwyca swoj± praktyczn± wiedz± i piêknym stylem.
— Craig Larman, konsultant i autor ksi±¿ki UML i wzorce projektowe. Analiza i projektowanie obiektowe oraz iteracyjny model wytwarzania aplikacji


Cena: 89.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Techniki programowania

DDD. Kompendium wiedzy (10.90z)
Working with Static Sites. Bringing the Power of Simplicity to Modern Sites (143.65z)
Mistrz czystego kodu. Kodeks postêpowania profesjonalnych programistów (31.20z)
Domain-Driven Design. Zapanuj nad z³o¿onym systemem informatycznym (54.45z)
Od monolitu do mikrous³ug. Ewolucyjne wzorce przekszta³cania systemów monolitycznych (34.59z)
Budowanie mikrous³ug (69.00z)
Zostañ programist±. Kurs video. Fundamentalne zasady i koncepcje programistyczne (29.00z)
Od matematyki do programowania uogólnionego (59.00z)
The Software Architect Elevator. Redefining the Architect's Role in the Digital Enterprise (220.15z)
Kod doskona³y. Jak tworzyæ oprogramowanie pozbawione b³êdów. Wydanie II (129.00z)
Designing Delivery. Rethinking IT in the Digital Service Economy (169.15z)
DDD dla architektów oprogramowania (54.45z)
Programowanie funkcyjne. Krok po kroku (49.00z)
In¿ynieria wymagañ. Studium przypadków (57.82z)
Architektura ewolucyjna. Projektowanie oprogramowania i wsparcie zmian (35.40z)
Learning Domain-Driven Design (220.15z)
Kod doskona³y. Jak tworzyæ oprogramowanie pozbawione b³êdów. Wydanie II (70.95z)
Wzorce projektowe. Rusz g³ow±! (48.95z)
Algorytmy bez tajemnic (44.90z)
Projektowanie oprogramowania dla zupe³nie pocz±tkuj±cych. Owoce programowania. Wydanie IV (99.00z)

Pozostae z serii: Inne

Java. Zadania z programowania z przyk³adowymi rozwi±zaniami. eBook. Mobi (15.90z)
Google App Engine. Kod w chmurze (57.00z)
Junos Security. A Guide to Junos for the SRX Services Gateways and Security Certification (237.15z)
Google Hacks. Tips & Tools for Finding and Using the World's Information. 3rd Edition (84.92z)
Less. Podstawy programowania (49.00z)
Cloud Native. Using Containers, Functions, and Data to Build Next-Generation Applications (220.15z)
Zarz±dzanie lud¼mi w zespo³ach IT. Zabawne historie z ¿ycia mened¿era (32.45z)
Spring Data (143.65z)
Google Picasa. Æwiczenia praktyczne. eBook. ePub (14.90z)
Kubernetes Best Practices. Blueprints for Building Successful Applications on Kubernetes (220.15z)
Zwiêksz szybko¶æ! Optymalizacja serwisów internetowych (49.00z)
Hands-On Data Science and Python Machine Learning (159.00z)
Flash 5 ActionScript. Techniki zaawansowane (70.00z)
Python i praca z danymi. Przetwarzanie, analiza, modelowanie i wizualizacja. Wydanie III (57.85z)
Cyfrowa ciemnia. Komputerowy warsztat fotografa. eBook. Mobi (43.90z)
Serwisy WWW. Projektowanie, tworzenie i zarz±dzanie (39.90z)
Data Science. Programowanie, analiza i wizualizacja danych z wykorzystaniem jêzyka R (69.00z)
Go Cookbook (139.00z)
Nauka programowania z Minecraftem. Buduj niesamowite ¶wiaty z wykorzystaniem mocy Pythona! (57.82z)
Projekt Feniks. Powie¶æ o IT, modelu DevOps i o tym, jak pomóc firmie w odniesieniu sukcesu (12.90z)

bezprzewodowy światłowodowy internet skawica telefon serwery | przedszkole Piła | z nadrukiem torby papierowe Piła | noclegi ciechocinek