e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Bestseller: TOP-38
Promocja: -25%


Zajêcia rewalidacyjne. Zeszyt æwiczeñ dla szko³y podstawowej, klasy 7 - 8. Czê¶æ 2. Bogacimy s³ownictwo, utrwalamy poprawne formy gramatyczne i zasady ortografii. Uczymy siê o emocjach, uczuciach i za

Jolanta Pañczyk
promocja -25%
cena: 24.893333333333 z 18.67 z
Data wydania: 2021-09-03
stron: 104, miêkka oprawa, format: 165x235

wicej na stronie helion.pl

Kto wiêcej umie, nie zginie w t³umie!

Wiedza nabywana przez uczniów w szkole to kapita³ na przysz³o¶æ. Wa¿ne s± nie tylko elementarne umiejêtno¶ci ― czytania, poprawnego pisania i liczenia ― ale tak¿e zdolno¶æ analizowania, przewidywania i wyci±gania wniosków. Systematyczne doskonalenie procesów poznawczych s³u¿y wyrównywaniu szans ― aby ka¿dy móg³ sprostaæ wymaganiom edukacyjnym, nauczy³ siê odpowiednio funkcjonowaæ w grupie i uwierzy³ we w³asne mo¿liwo¶ci.
Nauka mo¿e byæ ¶wietn± zabaw±!
Podane w przystêpnej formie i kolorowej oprawie zadania mog± byæ cenn± pomoc± w redukowaniu deficytów poznawczych i uzupe³nianiu braków edukacyjnych, a nauka mo¿e siê odbywaæ niemal niepostrze¿enie, poprzez zabawê. Regularny trening i podejmowanie wysi³ku intelektualnego w formie ciekawych æwiczeñ i zabaw edukacyjnych to tak¿e sposób na samodzielne sprawdzanie wiedzy i umiejêtno¶ci.
Sprawd¼! Ten zeszyt æwiczeñ jest byæ mo¿e w³a¶nie dla Ciebie!
Zajêcia rewalidacyjne. Zeszyt æwiczeñ dla szko³y podstawowej, klasy 7 - 8. Czê¶æ 2. Bogacimy s³ownictwo, utrwalamy poprawne formy gramatyczne i zasady ortografii. Uczymy siê o emocjach, uczuciach i zachowaniach to zbiór zadañ poszerzaj±cych zasób s³ownictwa, doskonal±cych znajomo¶æ form gramatycznych i utrwalaj±cych zasady ortografii. Zawarte tu æwiczenia wdra¿aj± do poprawnego konstruowania i rozwijania wypowiedzi, ucz±, jak identyfikowaæ emocje, jak je nazywaæ i w odpowiedni sposób wyra¿aæ. Tre¶æ zadañ jest dobrana tak, by by³a bliska uczniom klas 7 - 8 i utrwala³a nawyk kulturalnego zachowania i szacunku dla innych.
Zeszyt æwiczeñ mo¿e byæ pomoc± podczas zajêæ rewalidacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i zajêæ korekcyjno-kompensacyjnych, a tak¿e s³u¿yæ do samodzielnego sprawdzania wiedzy i umiejêtno¶ci.


Cena: 18.67 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Ksi±¿ki oko³oszkolne

Matematyczne szkie³ko i oko. Mniej i bardziej powa¿ne zastosowania matmy (15.35z)
Trening superkoncentracji dla dzieci (19.43z)
Funkcja kwadratowa i funkcja wymierna. Jak zdaæ maturê z matematyki? Kurs video. Poziom podstawowy (9.00z)
Domowe lekcje matematyki (16.45z)
Zajêcia rewalidacyjne. Zeszyt æwiczeñ dla szko³y podstawowej, klasy 4 - 6. Czê¶æ 1. Doskonalimy logiczne my¶lenie, rozumowanie, spostrzegawczo¶æ i percepcjê wzrokowo-s³uchow± (18.67z)
Head First Algebra. Edycja polska (79.00z)
Statystyka (41.07z)
Licencja na zaliczanie. Dowiedz siê, jak zdaæ ka¿dy egzamin (12.04z)
Zagadki logiczne (21.60z)
Nic prostszego. Od obwodu elektrycznego do pierwszego robota (19.20z)
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami (46.67z)
E-learning w edukacji. Jak stworzyæ multimedialn± i w pe³ni interaktywn± tre¶æ dydaktyczn± (26.95z)
Ekonometria Zbiór zadañ (37.97z)
Domowe lekcje matematyki. Klasy 4-6 (39.90z)
Symulacje komputerowe w fizyce (24.76z)
Dynamika maszyn elektrycznych pr±du przemiennego (95.00z)
Wstêp do informatyki kwantowej (41.07z)
Zajêcia rewalidacyjne. Zeszyt æwiczeñ dla szko³y podstawowej, klasy 4 - 8 (18.67z)
Jak zdaæ egzamin zawodowy w technikum informatycznym? Kwalifikacje E.12, E.13, E.14 (28.46z)
Domowe lekcje matematyki. Klasy 7 i 8 (39.90z)

Pozostae z serii: Inne

Krajobraz po ¿yciu. ¦ladami Galicji. Opowie¶ci o ludziach i miejscach (21.95z)
101 UX Principles - Second Edition (119.00z)
Learning AWK Programming (129.00z)
Zarz±dzanie projektami IT. Wydanie III (79.00z)
Microsoft Excel 2019: VBA i makra (88.83z)
Instant Play Framework Starter (64.99z)
Java Servlet. Programowanie. Wydanie II (79.00z)
Asembler. Programowanie (59.00z)
Programming with Qt. Writing Portable GUI applications on Unix and Win32. 2nd Edition (152.15z)
Applied Data Visualization with R and ggplot2 (109.00z)
Ró¿a, a co chcesz wiedzieæ? Komiks edukacyjny o technologiach dla dzieci (16.45z)
Machine learning i jêzyk R. Kurs video. Pierwsze kroki z pakietem mlr (19.00z)
Pamiêæ doskona³a. 50 ³amig³ówek, które wytrenuj± Twój mózg i pozwol± Ci zapamiêtaæ wszystko (10.95z)
Photoshop w trampkach. Stwórz w³asny album rodzinny (16.47z)
W 80 zadañ dooko³a Excela. Arkusz kalkulacyjny w æwiczeniach. eBook. ePub (54.99z)
Gdyby g³upota mia³a skrzyd³a. Najs³ynniejsze katastrofy marketingu hi-tech. Wydanie drugie (57.00z)
Podrêcznik startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku (54.45z)
Ruby on Rails: Up and Running. Up and Running (101.15z)
Praktyki mistrza SQL. Programowanie zaawansowane (65.45z)
SEO dla pocz±tkuj±cych (38.35z)

NAJLEPSZE - strony internetowe Trzcianka | torby papierowe do cateringu | wolne domki na nocleg w domkach wolne domki Stilo last minute domki nad morzem | Porządna prędkość, niski ping po prostu profesjonalny i szybki internet radiowy sucha beskidzka to tylko SumerNet, sprawdź nas lub męcz się tracąc nerwy z aktualnym marnym dostawcą | Ciechocinek wellness weekend dla dwojga