e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Bestseller: TOP-32
Promocja: -25%


Zajêcia rewalidacyjne. Zeszyt æwiczeñ dla szko³y podstawowej, klasy 7 - 8. Czê¶æ 1. Doskonalimy logiczne my¶lenie, rozumowanie, spostrzegawczo¶æ i percepcjê wzrokowo-s³uchow±

Jolanta Pañczyk
promocja -25%
cena: 24.893333333333 z 18.67 z
Data wydania: 2021-08-25
stron: 104, miêkka oprawa, format: 165x235

wicej na stronie helion.pl

Kto wiêcej umie, nie zginie w t³umie!

Wiedza nabywana przez uczniów w szkole to kapita³ na przysz³o¶æ. Wa¿ne s± nie tylko elementarne umiejêtno¶ci ― czytania, poprawnego pisania i liczenia ― ale tak¿e zdolno¶æ analizowania, przewidywania i wyci±gania wniosków. Systematyczne doskonalenie procesów poznawczych s³u¿y wyrównywaniu szans ― aby ka¿dy móg³ sprostaæ wymaganiom edukacyjnym, nauczy³ siê odpowiednio funkcjonowaæ w grupie i uwierzy³ we w³asne mo¿liwo¶ci.
Nauka mo¿e byæ ¶wietn± zabaw±!
Podane w przystêpnej formie i kolorowej oprawie zadania mog± byæ cenn± pomoc± w redukowaniu deficytów poznawczych i uzupe³nianiu braków edukacyjnych, a nauka mo¿e siê odbywaæ niemal niepostrze¿enie, poprzez zabawê. Regularny trening i podejmowanie wysi³ku intelektualnego w formie ciekawych æwiczeñ i zabaw edukacyjnych to tak¿e sposób na samodzielne sprawdzanie wiedzy i umiejêtno¶ci.
Sprawd¼! Ten zeszyt æwiczeñ jest byæ mo¿e w³a¶nie dla Ciebie!
Zajêcia rewalidacyjne. Zeszyt æwiczeñ dla szko³y podstawowej, klasy 7 - 8. Czê¶æ 1. Doskonalimy logiczne my¶lenie, rozumowanie, spostrzegawczo¶æ i percepcjê wzrokowo-s³uchow± to zbiór zadañ, które ucz± analitycznego podej¶cia do postawionego problemu, doskonal± rozumowanie, logiczne my¶lenie i koncentracjê uwagi. Tre¶æ æwiczeñ jest dobrana tak, by by³a bliska uczniom klas 7 - 8 i wspomaga³a spostrzegawczo¶æ, percepcjê oraz pamiêæ wzrokow± i s³uchow±.
Zeszyt æwiczeñ mo¿e byæ pomoc± podczas zajêæ rewalidacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i zajêæ korekcyjno-kompensacyjnych, a tak¿e s³u¿yæ do samodzielnego sprawdzania wiedzy i umiejêtno¶ci.


Cena: 18.67 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Ksi±¿ki oko³oszkolne

Domowe lekcje matematyki (18.24z)
Gry i zabawy z zapa³kami (16.45z)
Zajêcia rewalidacyjne. Zeszyt æwiczeñ dla szko³y podstawowej, klasy 4 - 6. Czê¶æ 1. Doskonalimy logiczne my¶lenie, rozumowanie, spostrzegawczo¶æ i percepcjê wzrokowo-s³uchow± (18.67z)
Technika cyfrowa. Zbiór zadañ z rozwi±zaniami (44.10z)
E-learning w edukacji. Jak stworzyæ multimedialn± i w pe³ni interaktywn± tre¶æ dydaktyczn± (26.95z)
Domowe lekcje matematyki. Klasy 4-6 (39.90z)
Badania statystyczne (48.89z)
Trening superkreatywno¶ci dla dzieci (21.95z)
Jak zdaæ maturê z matematyki? Kurs video. Kompleksowe przygotowanie do matury. Poziom podstawowy (49.00z)
Przygody Bajtazara. 25 lat Olimpiady Informatycznej. Wybór zadañ (66.21z)
Czy mo¿na mno¿yæ pieni±dze? Zdrowy rozs±dek w nauczaniu matematyki (21.99z)
Zajêcia rewalidacyjne. Zeszyt æwiczeñ dla szko³y podstawowej, klasy 4 - 6. Czê¶æ 2. Bogacimy s³ownictwo, utrwalamy poprawne formy gramatyczne i zasady ortografii. Uczymy siê o emocjach, uczuciach i za (18.67z)
Pojêcie funkcji i funkcja liniowa. Jak zdaæ maturê z matematyki? Kurs video. Poziom podstawowy (9.00z)
Technik informatyk. Testy i zadania przygotowuj±ce do egzaminu zawodowego (30.36z)
Domowe lekcje matematyki. Klasy 7 i 8 (39.90z)
Zagadki logiczne (27.00z)
Head First Algebra. Edycja polska (43.45z)
Symulacje komputerowe w fizyce (24.76z)
Podstawy statystyki z przyk³adami w R (94.28z)
Gry i zabawy z zapa³kami (29.90z)

Pozostae z serii: Inne

Marketing internetowy w ma³ej firmie. Wydanie II zaktualizowane (34.90z)
Enterprise JavaBeans 3.0. 5th Edition (169.15z)
Fotografia cyfrowa od A do Z (46.28z)
Adobe Photoshop CS3/CS3 PL. Oficjalny podrêcznik. Adobe Flash CS3 Professional. Oficjalny podrêcznik (109.00z)
Preventing Digital Extortion (119.00z)
Allplan FT. Teoria i praktyka (29.00z)
Java Servlet i Java Server Pages (60.00z)
Delphi 2007 dla WIN32 i bazy danych (89.00z)
Kali Linux. Audyt bezpieczeñstwa sieci Wi-Fi dla ka¿dego. Wydanie II (26.95z)
Фрукти проти овочів. Чому кав&#x (11.75z)
Vue.js. Kurs video. Tworzenie zaawansowanych aplikacji webowych (39.00z)
Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener. eBook. Mobi (62.90z)
React Design Patterns and Best Practices (139.00z)
ABC komputera. Wydanie XI (25.93z)
Barcelona. Przewodnik - Celownik. Wydanie 1 (29.90z)
Testowanie aplikacji Java za pomoc± JUnit (21.45z)
Wiêcej ni¿ Excel 2007. 166 gotowych rozwi±zañ i trików w jêzyku VBA. eBook. Pdf (29.90z)
Sztuka b³yskawicznej koncentracji. Mistrzostwo w zarz±dzaniu uwag± (21.95z)
Learn Scala Programming (159.00z)
User Experience Mapping (159.00z)

najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet kurów telefon | torby papierowe z nadrukiem | nocleg ciechocinek | kurs tantry Poznań