e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Bestseller: TOP-24
Promocja: -25%


Zajêcia rewalidacyjne. Zeszyt æwiczeñ dla szko³y podstawowej, klasy 4 - 6. Czê¶æ 2. Bogacimy s³ownictwo, utrwalamy poprawne formy gramatyczne i zasady ortografii. Uczymy siê o emocjach, uczuciach i za

Jolanta Pañczyk
promocja -25%
cena: 24.893333333333 z 18.67 z
Data wydania: 2021-08-27
stron: 104, miêkka oprawa, format: 165x235

wicej na stronie helion.pl

Kto wiêcej umie, nie zginie w t³umie!

Ka¿dy cz³owiek ma okre¶lone mo¿liwo¶ci poznawcze: w³asne tempo przyswajania wiedzy, inn± dok³adno¶æ spostrzegania, koncentracjê uwagi, zdolno¶æ do zapamiêtywania i odtwarzania wyuczonych tre¶ci czy logicznego my¶lenia. Systematyczne doskonalenie tych procesów ma na celu wyrównanie szans ― aby ka¿dy móg³ sprostaæ wymaganiom edukacyjnym, nauczy³ siê odpowiednio funkcjonowaæ w grupie i uwierzy³ we w³asne mo¿liwo¶ci.
Nauka mo¿e byæ ¶wietn± zabaw±!
Podane w przystêpnej formie i kolorowej oprawie zadania mog± byæ cenn± pomoc± w redukowaniu deficytów poznawczych i uzupe³nianiu braków edukacyjnych, a dziecko mo¿e siê uczyæ niemal niepostrze¿enie, poprzez zabawê. Regularny trening i podejmowanie wysi³ku intelektualnego w formie ciekawych æwiczeñ i zabaw edukacyjnych to tak¿e sposób na samodzielne sprawdzanie wiedzy i umiejêtno¶ci.
Sprawd¼! Ten zeszyt æwiczeñ jest byæ mo¿e w³a¶nie dla Ciebie!
Zajêcia rewalidacyjne. Zeszyt æwiczeñ dla szko³y podstawowej, klasy 4 - 6. Czê¶æ 2. Bogacimy s³ownictwo, utrwalamy poprawne formy gramatyczne i zasady ortografii. Uczymy siê o emocjach, uczuciach i zachowaniach to zbiór zadañ poszerzaj±cych zasób s³ownictwa, doskonal±cych znajomo¶æ form gramatycznych i utrwalaj±cych zasady ortografii. Zawarte tu æwiczenia wdra¿aj± do poprawnego konstruowania i rozwijania wypowiedzi, ucz±, jak identyfikowaæ emocje, jak je nazywaæ i w odpowiedni sposób wyra¿aæ. Tre¶æ zadañ jest dobrana tak, by by³a bliska uczniom klas 4 - 6 i utrwala³a nawyk kulturalnego zachowania i szacunku dla innych.
Zeszyt æwiczeñ mo¿e byæ pomoc± podczas zajêæ rewalidacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i zajêæ korekcyjno-kompensacyjnych, a tak¿e s³u¿yæ do samodzielnego sprawdzania wiedzy i umiejêtno¶ci.


Cena: 18.67 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Ksi±¿ki oko³oszkolne

Przygody Bajtazara 25 lat Olimpiady Informatycznej - wybór zadañ (63.20z)
Zajêcia rewalidacyjne. Zeszyt æwiczeñ dla szko³y podstawowej, klasy 7 - 8. Czê¶æ 1. Doskonalimy logiczne my¶lenie, rozumowanie, spostrzegawczo¶æ i percepcjê wzrokowo-s³uchow± (18.67z)
Matematyka przy kominku (51.76z)
Matematyczne szkie³ko i oko. Mniej i bardziej powa¿ne zastosowania matmy (27.90z)
Podstawy uk³adów sterowañ cyfrowych i komputerowych (24.31z)
Zagadki logiczne (21.60z)
Trening superkoncentracji dla dzieci (20.35z)
Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla szkó³ ponadpodstawowych. Zakres podstawowy. Czê¶æ 1 (33.67z)
Nic prostszego. Od obwodu elektrycznego do pierwszego robota (19.20z)
Zajêcia rewalidacyjne. Zeszyt æwiczeñ dla szko³y podstawowej, klasy 1 - 3 (Wydanie II) (18.67z)
Domowe lekcje matematyki. Klasy 7 i 8 (39.90z)
Gry i zabawy z zapa³kami (29.90z)
Domowe lekcje matematyki (18.24z)
Head First. Statystyka. Edycja polska (69.00z)
Liczby rzeczywiste, logika i zbiory. Jak zdaæ maturê z matematyki? Kurs video. Poziom podstawowy (9.00z)
Statystyka (41.07z)
Zajêcia rewalidacyjne. Zeszyt æwiczeñ dla szko³y podstawowej, klasy 4 - 6. Czê¶æ 1. Doskonalimy logiczne my¶lenie, rozumowanie, spostrzegawczo¶æ i percepcjê wzrokowo-s³uchow± (18.67z)
Pracownia komputerowa. Poradnik dla nauczyciela (14.90z)
G³owa do liczb (29.89z)
Zagadki logiczne (27.00z)

Pozostae z serii: Inne

Balsam dla duszy dziewczyny (39.90z)
C++ Pocket Reference. C++ Syntax and Fundamentals (101.15z)
Norton Commander 4.0 w praktyce (6.00z)
Nie t³umacz siê, dzia³aj! Odkryj moc samodyscypliny (21.95z)
Pocket CIO The Guide to Successful IT Asset Management (139.00z)
Archiwizatory dla ka¿dego (6.00z)
WordPress i Joomla! Zabezpieczanie i ratowanie stron WWW (26.95z)
Mastering Kali Linux for Web Penetration Testing (189.00z)
Psychologia jogi. Wprowadzenie do Jogasutr Patañd¼alego (19.90z)
Windows Server 2003. Podrêcznik administratora (39.90z)
Programistami da siê zarz±dzaæ! Zasady i narzêdzia pomocne w zarz±dzaniu zespo³ami programistów. Wydanie II (48.95z)
bash. Wprowadzenie (44.90z)
Przetwarzanie jêzyka naturalnego w akcji (103.20z)
Komputer kwantowy. Programowanie, algorytmy, kod (42.21z)
AI Crash Course (94.99z)
Programming the Perl DBI. Database programming with Perl (135.15z)
jQuery Mobile (16.45z)
MySQL. Podstawy (34.90z)
PHP 8 i SQL. Programowanie dla pocz±tkuj±cych w 43 lekcjach (50.56z)
FISZKI audio j. szwedzki Starter (15.19z)

najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet zawoja telefon | zajdzyj Serwis komputerowy ursus naprawimy wszystko | noclegi nad morzem w domkach wolne domki nad morzem Pustkowo last minute domki nad morzem | ciechocinek hotel | Komornik Poznań