e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Bestseller: TOP-20
Promocja: -25%


Zajêcia rewalidacyjne. Zeszyt æwiczeñ dla szko³y podstawowej, klasy 4 - 6. Czê¶æ 1. Doskonalimy logiczne my¶lenie, rozumowanie, spostrzegawczo¶æ i percepcjê wzrokowo-s³uchow±

Jolanta Pañczyk
promocja -25%
cena: 24.893333333333 z 18.67 z
Data wydania: 2021-08-26
stron: 104, miêkka oprawa, format: 165x235

wicej na stronie helion.pl

Kto wiêcej umie, nie zginie w t³umie!

Ka¿dy cz³owiek ma okre¶lone mo¿liwo¶ci poznawcze: w³asne tempo przyswajania wiedzy, inn± dok³adno¶æ spostrzegania, koncentracjê uwagi, zdolno¶æ do zapamiêtywania i odtwarzania wyuczonych tre¶ci czy logicznego my¶lenia. Systematyczne doskonalenie tych procesów ma na celu wyrównanie szans ― aby ka¿dy móg³ sprostaæ wymaganiom edukacyjnym, nauczy³ siê odpowiednio funkcjonowaæ w grupie i uwierzy³ we w³asne mo¿liwo¶ci.
Nauka mo¿e byæ ¶wietn± zabaw±!
Podane w przystêpnej formie i kolorowej oprawie zadania mog± byæ cenn± pomoc± w redukowaniu deficytów poznawczych i uzupe³nianiu braków edukacyjnych, a dziecko mo¿e siê uczyæ niemal niepostrze¿enie, poprzez zabawê. Regularny trening i podejmowanie wysi³ku intelektualnego w formie ciekawych æwiczeñ i zabaw edukacyjnych to tak¿e sposób na samodzielne sprawdzanie wiedzy i umiejêtno¶ci.
Sprawd¼! Ten zeszyt æwiczeñ jest byæ mo¿e w³a¶nie dla Ciebie!
Zajêcia rewalidacyjne. Zeszyt æwiczeñ dla szko³y podstawowej, klasy 4 - 6. Czê¶æ 1. Doskonalimy logiczne my¶lenie, rozumowanie, spostrzegawczo¶æ i percepcjê wzrokowo-s³uchow± to zbiór zadañ, które ucz± analitycznego podej¶cia do postawionego problemu, doskonal± rozumowanie, logiczne my¶lenie i koncentracjê uwagi. Tre¶æ æwiczeñ jest dobrana tak, by by³a bliska uczniom klas 4 - 6 i wspomaga³a spostrzegawczo¶æ, percepcjê i pamiêæ wzrokow± oraz s³uch fonematyczny.
Zeszyt æwiczeñ mo¿e byæ pomoc± podczas zajêæ rewalidacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i zajêæ korekcyjno-kompensacyjnych, a tak¿e s³u¿yæ do samodzielnego sprawdzania wiedzy i umiejêtno¶ci.


Cena: 18.67 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Ksi±¿ki oko³oszkolne

Trening superkoncentracji dla dzieci (19.43z)
Jak zdaæ maturê z matematyki? Kurs video. Kompleksowe przygotowanie do matury. Poziom podstawowy (49.00z)
Trening intelektu dla dzieci (12.14z)
Bioinformatyka i ewolucja molekularna (70.40z)
Nowe ¶lady Pitagorasa (51.43z)
Domowe lekcje matematyki (16.45z)
Czy mo¿na mno¿yæ pieni±dze? Zdrowy rozs±dek w nauczaniu matematyki (21.99z)
Zajêcia rewalidacyjne. Zeszyt æwiczeñ dla szko³y podstawowej, klasy 1 - 3 (Wydanie II) (18.67z)
Rachunek prawdopodobieñstwa dla studentów studiów ekonomicznych (33.43z)
Zajêcia rewalidacyjne. Zeszyt æwiczeñ dla szko³y podstawowej, klasy 4 - 8 (18.67z)
Zajêcia rewalidacyjne. Zeszyt æwiczeñ dla szko³y podstawowej, klasy 1 - 3. Czê¶æ 2. Poszerzamy wiedzê o otaczaj±cym ¶wiecie i doskonalimy logiczne my¶lenie (18.67z)
Licencja na zaliczanie. Dowiedz siê, jak zdaæ ka¿dy egzamin (12.04z)
Jak tego dowie¶æ - krótka opowie¶æ. Dowody matematyczne dla ka¿dego (29.00z)
Zagadki logiczne (27.00z)
Funkcja kwadratowa i funkcja wymierna. Jak zdaæ maturê z matematyki? Kurs video. Poziom podstawowy (9.00z)
Trening superkreatywno¶ci dla dzieci (25.93z)
Matematyczne szkie³ko i oko. Mniej i bardziej powa¿ne zastosowania matmy (27.90z)
Gry i zabawy z zapa³kami (29.90z)
Zagadki logiczne (21.60z)
Technik informatyk. Testy i zadania przygotowuj±ce do egzaminu zawodowego (30.36z)

Pozostae z serii: Inne

Beginning PHP (84.99z)
Mastering Microsoft Dynamics CRM 2016 (189.00z)
MongoDB: The Definitive Guide. Powerful and Scalable Data Storage. 3rd Edition (220.15z)
Zarz±dzanie i marketing. Spektakularne sukcesy i pora¿ki (49.00z)
Game Development Patterns with Unity 2021 - Second Edition (109.00z)
Designing for Scalability with Erlang/OTP. Implement Robust, Fault-Tolerant Systems (186.15z)
Fotografia cyfrowa. Edycja zdjêæ. Wydanie IV (77.00z)
Linux embedded podstawy i aplikacje dla systemów (75.24z)
Bezpieczeñstwo informacyjne. Nowe wyzwania (55.20z)
Objective-C. Leksykon kieszonkowy (9.90z)
Inkscape. Podstawowa obs³uga programu. wydanie II rozszerzone i uzupe³nione (50.56z)
Projektowanie oprogramowania dla zupe³nie pocz±tkuj±cych. Owoce programowania. Wydanie IV (99.00z)
Photoshop CS3/CS3 PL. Kana³y i maski. Biblia (54.45z)
Learning Dynamics NAV Patterns (119.00z)
Krótka historia czasu (26.91z)
ASP.NET MVC. Kompletny przewodnik dla programistów interaktywnych aplikacji internetowych w Visual Studio (57.85z)
Domain-Driven Design. Zapanuj nad z³o¿onym systemem informatycznym (78.69z)
Mastering Xamarin UI Development (159.00z)
DevOps with Kubernetes - Second Edition (159.00z)
Mobile Artificial Intelligence Projects (109.00z)

Jeśli chcesz kupić najlepszy sprzęt, laptop lub komputery sucha beskidzka najtaniej kupisz w Stryszawie. SumerNet Gwarantuje jakość, profesjonalną obsługę i serwis na miejscu. | ciechocinek hotel spa | przeprowadzki warszawa | wolny apartament na nocleg i spanie wolne apartamenty Gdańsk last minute apartament nad morzem | autoszyby Złocieniec - www.autoszyby-walcz.pl