e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Bestseller: TOP-31
Promocja: -25%


Zajêcia rewalidacyjne. Zeszyt æwiczeñ dla szko³y podstawowej, klasy 1 - 3. Czê¶æ 1. Doskonalimy kaligrafiê, syntezê i analizê wzrokowo-s³uchow± oraz uczymy siê o emocjach, uczuciach i zachowaniach

Jolanta Pañczyk
promocja -25%
cena: 24.893333333333 z 18.67 z
Data wydania: 2021-09-14
stron: 104, miêkka oprawa, format: 165x235

wicej na stronie helion.pl

Kto wiêcej umie, nie zginie w t³umie!

Czas, który dzieci spêdzaj± w szkole, jest szczególny - ze zdobytej wiedzy i z nabytych umiejêtno¶ci korzystaj± wszak potem przez ca³e ¿ycie. Nie wszystkim jednak opanowanie szkolnych tre¶ci przychodzi z tak± sam± ³atwo¶ci±. Ka¿de dziecko ma okre¶lone mo¿liwo¶ci poznawcze: w³asne tempo przyswajania wiedzy, inn± dok³adno¶æ spostrzegania, koncentracjê uwagi, zdolno¶æ do zapamiêtywania i odtwarzania wyuczonych tre¶ci czy logicznego my¶lenia. Systematyczne doskonalenie tych procesów ma na celu wyrównanie szans - aby ka¿dy móg³ sprostaæ wymaganiom edukacyjnym, nauczy³ siê odpowiednio funkcjonowaæ w grupie i uwierzy³ we w³asne mo¿liwo¶ci.
Nauka mo¿e byæ ¶wietn± zabaw±!
Podane w przystêpnej formie i kolorowej oprawie zadania mog± byæ cenn± pomoc± w redukowaniu deficytów poznawczych i uzupe³nianiu braków edukacyjnych, a dziecko mo¿e siê uczyæ niemal niepostrze¿enie, poprzez zabawê. Regularny trening i podejmowanie wysi³ku intelektualnego w formie ciekawych æwiczeñ i zabaw edukacyjnych to tak¿e sposób na samodzielne sprawdzanie wiedzy i umiejêtno¶ci.
Sprawd¼! Ten zeszyt æwiczeñ jest byæ mo¿e w³a¶nie dla Ciebie!
Zajêcia rewalidacyjne. Zeszyt æwiczeñ dla szko³y podstawowej, klasy 1 - 3. Czê¶æ 1. Doskonalimy kaligrafiê, syntezê i analizê wzrokowo-s³uchow± oraz uczymy siê o emocjach, uczuciach i zachowaniach to zbiór zadañ doskonal±cych poprawne i kszta³tne pisanie, syntezê i analizê wzrokowo-s³uchow±, w³a¶ciwe ³±czenie liter i sylab w wyrazy oraz wyrazów w zdania, a tak¿e czytanie ze zrozumieniem. Zawarte tu æwiczenia wdra¿aj± do poprawnego budowania wypowiedzi, ucz±, jak identyfikowaæ emocje, jak je nazywaæ i w odpowiedni sposób wyra¿aæ. Tre¶æ zadañ jest dobrana tak, by by³a bliska uczniom klas 1 - 3 i utrwala³a nawyk kulturalnego zachowania i szacunku dla innych.
Zeszyt æwiczeñ mo¿e byæ pomoc± podczas zajêæ rewalidacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i zajêæ korekcyjno-kompensacyjnych, a tak¿e s³u¿yæ do samodzielnego sprawdzania wiedzy i umiejêtno¶ci.


Cena: 18.67 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Ksi±¿ki oko³oszkolne

Teoria sygna³ów. Wstêp. Wydanie II (69.00z)
Superpamiêæ dla dzieci (16.45z)
Bioinformatyka i ewolucja molekularna (70.40z)
Metody i techniki sztucznej inteligencji (42.42z)
Badania statystyczne (48.89z)
Funkcja kwadratowa i funkcja wymierna. Jak zdaæ maturê z matematyki? Kurs video. Poziom podstawowy (9.00z)
Podstawy projektowania uk³adów cyfrowych (57.82z)
Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla szkó³ ponadpodstawowych. Zakres podstawowy. Czê¶æ 1 (33.67z)
Algebra macierzy liczbowych (21.60z)
Wstêp do informatyki kwantowej (41.07z)
G³owa do liczb (29.89z)
Fascynuj±ca matematyka (38.57z)
Przygody Bajtazara. 25 lat Olimpiady Informatycznej. Wybór zadañ (66.21z)
Domowe lekcje matematyki. Klasy 4-6 (39.90z)
Wstêp do informatyki (49.45z)
Wprowadzenie do teori automatów, jêzyków i obliczeñ (66.21z)
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami (46.67z)
Zagadki logiczne (21.60z)
Zagadki logiczne (11.94z)
Technik informatyk. Testy i zadania przygotowuj±ce do egzaminu zawodowego (28.46z)

Pozostae z serii: Inne

101 zabezpieczeñ przed atakami w sieci komputerowej (89.00z)
Sieci Petriego w modelowaniu i analizie systemów wspó³bie¿nych (43.99z)
Autodesk 3ds Max 2014. Oficjalny podrêcznik (79.00z)
Tablice informatyczne. PHP 5 (7.10z)
Stwórz grê w Unity, a nauczysz siê programowania w C#! Pisanie kodu, które sprawia rado¶æ. Wydanie V (37.95z)
Kali Linux i testy penetracyjne. Biblia (99.00z)
Java i XML (50.00z)
Responsive Web Design. Nowoczesne strony WWW na przyk³adach (49.00z)
Practical Data Analysis Using Jupyter Not (109.00z)
Technika HDR. Warsztaty fotograficzne (59.00z)
ESP8266 Home Automation Projects (139.00z)
Reactive Systems in Java (254.15z)
Programowanie aplikacji dla Androida. The Big Nerd Ranch Guide. Wydanie III (99.00z)
React.js i Node.js. Kurs video. Budowanie serwisu w oparciu o popularne biblioteki jêzyka JavaScript (79.00z)
FISZKI audio j. angielski S³ownictwo 6 (23.20z)
Wi-Fi. Domowe sieci bezprzewodowe. Ilustrowany przewodnik (22.90z)
Fotowoltaika. Projektowanie i instalacja dla bystrzaków (50.56z)
PHP Web Services. APIs for the Modern Web. 2nd Edition (109.65z)
Perswazja w Social Media, czyli jak sprzedawaæ tam, gdzie inni zdobywaj± tylko lajki (32.45z)
Algorytmy. Kiedy mniej my¶leæ (31.12z)

Super szybki, nawet 200Mbit/s z Telewizją i telefonem internet światłowodowy w Sucha Beskidzka, Stryszawa, Krzeszów, Kuków | zajdzyj Serwis laptopów naprawimy wszystko | noclegi nad morzem w domkach wolne domki nad morzem Ostrowo last minute domki nad morzem