e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -66%


Znajd¼ swoje DLACZEGO. Droga do poczucia spe³nienia i wewnêtrznej motywacji

Simon Sinek, David Mead, Peter Docker
promocja -66%
cena: 37.941176470588 z 12.90 z
Data wydania: 2018-09-17
stron: 224, miêkka oprawa, format: 140x208

wicej na stronie helion.pl
Ksi±¿ka Zaczynaj od Dlaczego zachêci³a miliony czytelników do przemy¶lenia wszystkiego, co robi± - w ¿yciu prywatnym, w karierze zawodowej i w prowadzeniu firmy.
Znajd¼ swoje DLACZEGO zaczyna siê w miejscu, w którym skoñczy³o siê Zaczynaj od Dlaczego. Pokazuje, jak wykorzystaæ w praktyce cenne spostrze¿enia Simona Sinka, tak aby poczuæ wiêksz± inspiracjê w pracy, a w dalszej kolejno¶ci zacz±æ inspirowaæ ludzi dooko³a siebie.
Wierzê, ¿e spe³nienie jest prawem, a nie przywilejem. Wszyscy zas³ugujemy na to, by budziæ siê pe³ni inspiracji, czuæ siê bezpieczni w pracy i wracaæ do domu z poczuciem, ¿e przyczynili¶my siê do czego¶ wiêkszego i wa¿nego. Kluczem do osi±gniêcia takiego spe³nienia jest pe³ne zrozumienie, DLACZEGO robimy to, co robimy.
Kiedy ksi±¿ka Zaczynaj od Dlaczego pojawi³a siê w ksiêgarniach na ca³ym ¶wiecie, niezliczone rzesze czytelników zaczê³y mi zadawaæ to samo pytanie: "Jak mogê zastosowaæ rady z Zaczynaj od Dlaczego w swojej karierze, w swoim zespole, w firmie b±d¼ w organizacji non profit?" Dlatego wspólnie z Peterem Dockerem i Davidem Meadem stworzy³em ten praktyczny poradnik, który krok po kroku przeprowadzi Ciê przez proces zdefiniowania swojego DLACZEGO. Dziêki szczegó³owym æwiczeniom, ilustracjom i planom dzia³ania dla ka¿dego etapu procesu Znajd¼ swoje DLACZEGO pomo¿e Ci znale¼æ odpowied¼ na wiele wa¿nych pytañ, takich jak:
  • Co, je¶li moje DLACZEGO brzmi dok³adnie tak, jak DLACZEGO konkurencji?
  • Czy mogê mieæ wiêcej ni¿ jedno DLACZEGO?
  • Co powinienem zrobiæ, je¶li to, co robiê, jest niespójne z moim DLACZEGO?
  • Co mam zrobiæ, je¶li mój zespó³ nie potrafi zgodnie zdefiniowaæ naszego DLACZEGO?
Bez wzglêdu na to, czy w³a¶nie zacz±³e¶ swoj± pierwsz± pracê, kierujesz zespo³em, czy jeste¶ dyrektorem generalnym w³asnej firmy, æwiczenia zawarte w tej ksi±¿ce pomog± Ci pokonaæ drogê do trwa³ego sukcesu i uczucia spe³nienia, którymi bêdziesz siê cieszyæ zarówno Ty, jak i Twoi wspó³pracownicy. Dziêkujemy, ¿e do nas do³±czy³e¶ i pomagasz nam budowaæ ¶wiat, w którym coraz wiêcej ludzi zaczyna od DLACZEGO.
Inspiruj innych!

Simon SinekCena: 12.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Kompetencje osobiste

ASAP. Jak nauczyæ siê jêzyka obcego tak szybko, jak to mo¿liwe (12.90z)
Getting Things Done, czyli sztuka bezstresowej efektywno¶ci. Wydanie II (oprawa twarda) (49.90z)
Nie t³umacz siê, dzia³aj! Odkryj moc samodyscypliny (Wydanie ekskluzywne + Audiobook mp3) (32.45z)
Angielski dla specjalistów IT. Kurs video. Swobodnie dogadaj siê w pracy (79.00z)
Mistrzowski samouk. Jak ³atwo i skutecznie doskonaliæ siê w dowolnej dziedzinie (21.95z)
Niemiecki dla specjalistów IT. Kurs video. Poziom drugi - ¶rednio zaawansowany. Doskonalenie kompetencji komunikacyjnych (49.00z)
Wizerunek publiczny w internecie. Kim jeste¶ w sieci? (32.45z)
Zmieñ swoje nawyki w 30 dni. Jak w prosty sposób przej±æ kontrolê nad w³asnym ¿yciem (21.95z)
30 Dni do Zmian. Dokonaj ¿yciowej metamorfozy w kilka tygodni. Wydanie II (31.36z)
Sekrety osobistej efektywno¶ci. Osi±gaj niemo¿liwe i skutecznie zarz±dzaj swoim ¿yciem (39.90z)
Programista szuka pracy. Kulisy rekrutacji w bran¿y IT. Wydanie III (26.95z)
Mistrzowski samouk. Jak ³atwo i skutecznie doskonaliæ siê w dowolnej dziedzinie (25.93z)
Rozmowa kwalifikacyjna. O czym nie wiedz± kandydaci do pracy, czyli sekrety rekrutuj±cych (21.60z)
Ego to Twój wróg (24.34z)
ASAP. Jak nauczyæ siê jêzyka obcego tak szybko, jak to mo¿liwe (22.68z)
English 4 IT. Praktyczny kurs jêzyka angielskiego dla specjalistów IT i nie tylko (12.90z)
15 tajemnic zarz±dzania czasem. O czym wiedz± ludzie sukcesu? (12.90z)
My¶lê, wiêc jestem. 50 ³amig³ówek wspomagaj±cych logiczne my¶lenie (15.19z)
Mount Everest biznesu (21.45z)
Gdy góra lodowa topnieje. Wprowadzanie zmian w ka¿dych okoliczno¶ciach (24.34z)

Pozostae z serii: Inne

Symulacje komputerowe w fizyce. Wydanie II (49.77z)
Java. Kompendium programisty. Wydanie VIII (179.00z)
Windows PowerShell w miesi±c. Wydanie III (109.00z)
Projektowanie architektoniczne. Wprowadzenie do zawodu architekta. eBook. Pdf (29.90z)
Hands-On Kubernetes on Azure - Second Edition (139.00z)
Sprawdziany Matematyka Klasa 3 (8.15z)
Unix Power Tools. 3rd Edition (237.15z)
MS Project 2013 i MS Project Server 2013. Efektywne zarz±dzanie projektem i portfelem projektów (48.95z)
Dreamweaver CS3 CE. Æwiczenia praktyczne (24.90z)
Packet Tracer 6 dla kursów CISCO - Tom I (23.20z)
Sekrety pomiarów w mediach spo³eczno¶ciowych (37.95z)
Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja (43.45z)
Microsoft Word 2016. Krok po kroku. Pliki æwiczeñ (44.80z)
scikit-learn Cookbook - Second Edition (159.00z)
Prowadzenie list dystrybucyjnych (49.00z)
Architecting Modern Java EE Applications (189.00z)
Cisco Packet Tracer. Kurs Video. Kompendium wiedzy o symulacji sieci Cisco (318.50z)
Informatyka ¶ledcza. Gromadzenie, analiza i zabezpieczanie dowodów elektronicznych dla pocz±tkuj±cych (51.35z)
CSS3. Nieoficjalny podrêcznik. Wydanie III (43.45z)
Flash CS3/CS3 PL Professional. Nieoficjalny podrêcznik (42.35z)