e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne


Z³o¿ono¶æ obliczeniowa

Christos H. Papadimitriou
cena: 79.00 z
Data wydania: 2012-09-14
stron: 472, twarda oprawa, format: 172x245

wicej na stronie helion.pl

Nowe wydanie klasycznego podrêcznika!

Z³o¿ono¶æ obliczeniowa jest dzia³em informatyki po¶wiêconym badaniu przyczyn, które sprawiaj±, ¿e komputery nie do koñca radz± sobie z rozwi±zywaniem pewnych problemów. Teraz masz przed sob± najlepszy podrêcznik z teorii z³o¿ono¶ci obliczeniowej. Znajdziesz w nim praktyczne informacje na temat algorytmów i ich wydajno¶ci. Dowiesz siê, jak oceniæ i obliczyæ ich z³o¿ono¶æ oraz jakie pu³apki czekaj± na Ciebie. Ponadto mo¿esz zdobyæ szczegó³owe informacje dotycz±ce problemów, których przy obecnym stanie wiedzy nie da siê rozwi±zaæ w zadowalaj±cym czasie (w¶ród nich nie brak klasycznego problemu komiwoja¿era). Autor zwraca równie¿ uwagê na obliczenia równoleg³e, hierarchiê wielomianow± oraz obliczenia zliczaj±ce. Ksi±¿ka ta jest przeznaczona dla studentów informatyki i ¶wietnie sprawdzi siê na przedmiotach po¶wiêconych algorytmom. Powinni po ni± siêgn±æ równie¿ programi¶ci odpowiedzialni za implementacjê kluczowych algorytmów.
Zagadnienia podejmowane w tej ksi±¿ce:
  • maszyny Turinga
  • logika
  • relacje miêdzy klasami z³o¿ono¶ci
  • problemy NP-zupe³ne
  • kryptografia

Przyjazne przedstawienie problemów ¶wiata informatyki!Cena: 79.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Techniki programowania

Domain-Driven Design. Zapanuj nad z³o¿onym systemem informatycznym (70.95z)
Working with Static Sites. Bringing the Power of Simplicity to Modern Sites (143.65z)
Micro:bit. Nauka programowania i elektroniki dla ma³ych oraz du¿ych (27.45z)
Domain-Driven Design. Zapanuj nad z³o¿onym systemem informatycznym (78.69z)
Learning Functional Programming (220.15z)
Projektowanie systemów rozproszonych. Wzorce i paradygmaty dla skalowalnych, niezawodnych us³ug (21.95z)
Jak staæ siê lepszym programist±. Przewodnik (57.00z)
Mistrz czystego kodu. Kodeks postêpowania profesjonalnych programistów (39.00z)
Czysty kod. Podrêcznik dobrego programisty (67.00z)
Zrozumieæ programowanie (57.82z)
Scratch. Komiksowa przygoda z programowaniem (20.35z)
Programowanie strukturalne (41.07z)
TDD. Techniki programowania sterowanego testami (32.45z)
Zwinne wytwarzanie oprogramowania. Najlepsze zasady, wzorce i praktyki (54.45z)
In¿ynieria oprogramowania. Jak zapewniæ jako¶æ tworzonym aplikacjom (25.85z)
Pragmatyczny programista. Od czeladnika do mistrza (69.00z)
Programming Beyond Practices. Be More Than Just a Code Monkey (109.65z)
Algorytmy. Wydanie IV (81.95z)
Building Micro-Frontends (186.15z)
Certyfikowany tester ISTQB. Poziom podstawowy (39.50z)

Pozostae z serii: Inne

Access 2007 PL. Biblia (80.85z)
Algorytmy. Ilustrowany przewodnik (54.90z)
Inbound Marketing. Daj siê poznaæ w Google, serwisach spo³eczno¶ciowych i na blogu (21.45z)
Krótka historia mafii sycylijskiej (22.57z)
Kariera programisty. Jak budowaæ do¶wiadczenie, przej¶æ rekrutacjê i zdobyæ pracê marzeñ (54.45z)
AngularJS. Praktyczne przyk³ady (69.00z)
Balsam dla duszy kobiety (31.91z)
Raporty podsumowuj±ce - teraz 2x szybciej! (42.40z)
RS 232C - praktyczne programowanie. Od Pascala i C++ do Delphi i Buildera. Wydanie II (45.00z)
Mindf*ck szefa. ¯eby w koñcu wysz³o tak, jak wyj¶æ nie chce (32.45z)
Metody klasyfikacji obiektów w wizji komputerowej (41.07z)
Java SOA Cookbook. SOA Implementation Recipes, Tips, and Techniques (169.15z)
CATIA V5. Sztuka modelowania powierzchniowego (149.00z)
Budapeszt. Przewodnik - Celownik. Wydanie 1 (29.90z)
Programowanie w Linuksie. Æwiczenia. eBook. Mobi (31.99z)
Kwalifikacja E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk. Czê¶æ 2 (37.95z)
Data Visualization with Python (119.00z)
Sieæ Profibus DP w praktyce przemys³owej. Przyk³ady zastosowañ (62.10z)
jQuery. Poradnik programisty (39.00z)
DOS. Leksykon kieszonkowy (24.90z)