e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -56%


Zarz±dzanie codzienno¶ci±. Zaplanuj dzieñ, skoncentruj siê i wyostrz swój twórczy umys³

Jocelyn K. Glei
promocja -56%
cena: 29.318181818182 z 12.90 z
Data wydania: 2017-07-31
stron: 240, miêkka oprawa, format: 140x208

wicej na stronie helion.pl
Ksi±¿ka, której nigdy nie przeczytasz, nie mo¿e Ci pomóc.

Jim Rohn

Zapomniana sztuka efektywno¶ci

Odczuwasz przemêczenie i brak Ci motywacji? Masz problemy z koncentracj±? Przyt³aczaj± Ciê tysi±ce nieza³atwionych spraw, a przypomnienia atakuj± z ka¿dej strony? Mimo wytê¿onych wysi³ków pod koniec dnia odkrywasz, ¿e nie uda³o Ci siê skoñczyæ najwa¿niejszych zadañ, a wiêkszo¶æ Twoich planów koñczy na papierze?... Nie chwytaj siê brzytwy — ³ap za tê ksi±¿kê! 

¦wiat siê zmieni³, tak wiêc nasz sposób pracy równie¿ musi siê zmieniæ. Ninijesza ksi±¿ka da Ci zestaw narzêdzi, które pozwol± Ci siê uporaæ z wyzwaniami, stawianymi nam przez ¶rodowisko pracy, dzia³aj±ce 24 godziny na dobê 7 dni w tygodniu. Poka¿emy Ci, jak opracowaæ w³a¶ciwy plan dnia, poradziæ sobie z nieustaj±cym nap³ywem wiadomo¶ci, skoncentrowaæ siê po¶ród chaosu i znale¼æ czas, którego potrzebujesz, by wykonaæ istotn± dla Ciebie pracê.

Zarz±dzanie codzienno¶ci± to nieocenione wsparcie w trzech wymiarach.
  • Po pierwsze — daje Ci zestaw narzêdzi pozwalaj±cych uporaæ siê z codziennymi wyzwaniami w pracy i ¿yciu.
  • Po drugie — pomaga opracowaæ najbardziej optymalny plan dnia, dziêki któremu poradzisz sobie z nieustaj±cym nap³ywem wiadomo¶ci, skoncentrujesz siê mimo chaosu i znajdziesz czas na wykonanie istotnej dla Ciebie pracy.
  • Po trzecie — pozwoli Ci uwolniæ kreatywnego ducha uwiêzionego w codziennych dzia³aniach i zag³uszonego przez nieustaj±cy szum komunikacyjny.
Behance to popularna platforma internetowa, powo³ana do odkrywania i prezentacji pracy twórczej oraz wspierania uzdolnionych ludzi. Dziêki niej mog± oni zaprezentowaæ swoje prace, poszerzyæ kompetencje i zyskaæ nowe mo¿liwo¶ci. Firmy i osoby prywatne z ca³ego ¶wiata wykorzystuj± Behance do odkrywania i zatrudniania talentów. 99U stanowi rozszerzenie misji Behance i zajmuje siê prowadzeniem badañ oraz dzia³alno¶ci± edukacyjn± w zakresie praktyk umo¿liwiaj±cych realizacjê twórczych idei.


Cena: 12.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Kompetencje osobiste

Kariera programisty. Jak budowaæ do¶wiadczenie, przej¶æ rekrutacjê i zdobyæ pracê marzeñ (54.45z)
Niemiecki dla bystrzaków (39.00z)
My¶lê, wiêc jestem. 50 ³amig³ówek wspomagaj±cych logiczne my¶lenie (15.19z)
Nawyk samodyscypliny w pracy. Optymalna efektywno¶æ, maksymalne skupienie i motywacja (34.90z)
Nawyk samodyscypliny. Zaprogramuj wewnêtrznego stró¿a (26.95z)
Zarz±dzanie codzienno¶ci±. Zaplanuj dzieñ, skoncentruj siê i wyostrz swój twórczy umys³ (21.45z)
Uwierz w siebie. Poznaj swoj± moc (19.20z)
Rozmowa kwalifikacyjna dla bystrzaków. Wydanie III (21.45z)
Nie t³umacz siê, dzia³aj! Odkryj moc samodyscypliny (Wydanie ekskluzywne + Audiobook mp3) (38.35z)
Jak lepiej pisaæ po angielsku. Kurs video. Teksty formalne, urzêdowe i techniczne (49.00z)
Wizerunek publiczny w internecie. Kim jeste¶ w sieci? (59.00z)
Angielski dla specjalistów IT. Kurs video. Komunikacja w codziennej pracy (49.00z)
Ty te¿ to masz! Odkryj swoje talenty i zacznij robiæ w ¿yciu to, co lubisz i potrafisz najlepiej (24.70z)
Na skróty. Jak hakerzy, wynalazcy i gwiazdy siêgaj± po sukces (24.70z)
Ego to Twój wróg (12.90z)
My¶lê, wiêc jestem. 50 ³amig³ówek wspomagaj±cych my¶lenie lateralne (18.99z)
Getting Things Done dla nastolatków. Jak ogarn±æ wiele spraw i zyskaæ mnóstwo czasu (12.90z)
Mininawyki. Ma³ymi krokami do sukcesu (15.95z)
Dzia³aj teraz! (31.99z)
Zostañ UI designerem. Kurs video. Projektowanie ikon i ilustracji (39.00z)

Pozostae z serii: Inne

Mikrokontrolery dla pocz±tkuj±cych. £agodne wprowadzenie w ¶wiat mikrokontrolerów (67.43z)
Getting Started with Kubernetes - Second Edition (179.00z)
Sound Blaster Live! Przewodnik po karcie d¼wiêkowej (69.00z)
Switching to the Mac: The Missing Manual, Mountain Lion Edition (126.65z)
Metody numeryczne w Turbo Pascalu (39.00z)
Mastering Salesforce CRM Administration (209.00z)
Alicja i Bob. Bezpieczeñstwo aplikacji w praktyce (37.76z)
AWS System Administration. Best Practices for Sysadmins in the Amazon Cloud (143.65z)
Mastering SOLIDWORKS Sheet Metal (129.00z)
Google AdWords. Skuteczna kampania reklamowa w internecie (21.45z)
JavaServer Pages Pocket Reference (33.92z)
Pentaho Data Integration Quick Start Guide (109.00z)
Wybrze¿e Chorwacji, S³owenii i Czarnogóry. Przewodnik - Celownik. Wydanie 1 (29.90z)
Sztuka dobrego programowania (41.07z)
Produkty i marki w opinii e-konsumentów (19.20z)
Specyfikacja oprogramowania. In¿ynieria wymagañ. Wydanie III (99.00z)
DevOps Paradox (109.00z)
Vue.js 2 Web Development Projects (179.00z)
Excel 2007/2010 PL. Æwiczenia zaawansowane (39.90z)
Learning CoreDNS. Configuring DNS for Cloud Native Environments (220.15z)

najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet zawoja telefon | zajdzyj Serwis komputerowy ursus naprawimy wszystko | noclegi nad morzem w domkach wolne domki nad morzem Pustkowo last minute domki nad morzem | ciechocinek hotel | Komornik Poznań