e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -44%


Zaprojektuj bota. Tworzenie interfejsów konwersacyjnych

Amir Shevat
promocja -44%
cena: 57.946428571429 z 32.45 z
Data wydania: 2018-11-30
stron: 296, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl
Bot jest nowatorskim interfejsem u¿ytkownika, dziêki któremu mo¿na komunikowaæ siê z aplikacj± w naturalny i intuicyjny sposób. Eksperci przewiduj±, ¿e wkrótce interfejs konwersacyjny bêdzie standardowym wyposa¿eniem aplikacji. Niemniej projektowanie botów jest z³o¿onym zagadnieniem. Trzeba wiedzieæ, kiedy je zastosowaæ i jak zapewniæ odpowiedni± efektywno¶æ temu rozwi±zaniu. Podczas tworzenia bota nale¿y rozwa¿yæ wiele opcji, opracowaæ skuteczny proces komunikacji, wyznaczyæ ró¿ne przebiegi konwersacji, a tak¿e zdefiniowaæ osobowo¶æ bota i znale¼æ równowagê pomiêdzy bogactwem opcji sterowania a ilo¶ci± tekstu.
Dziêki tej ksi±¿ce ³atwiej zrozumiesz naturê botów i nauczysz siê je projektowaæ. Zamieszczono tu wiele informacji o pracy projektantów i programistów botów. Poza zagadnieniami teoretycznymi znajdziesz tu tak¿e sporo praktycznej wiedzy, wzbogaconej rzeczywistymi przyk³adami budowania u¿ytecznych botów. Nauczysz siê projektowania konwersacyjnych interfejsów u¿ytkownika, poznasz zagadnienia zwi±zane z dystrybucj±, marketingiem, architektur± i czerpaniem dochodów z takiej dzia³alno¶ci. Nie zabrak³o tak¿e informacji o perspektywach tej bran¿y, o platformach botów i rozwoju rynku botów. Jest to lektura obowi±zkowa dla projektantów aplikacji i mened¿erów produktu, którzy rozwa¿aj± wdro¿enie tego rodzaju interfejsu w swoich rozwi±zaniach!
Dziêki tej ksi±¿ce poznasz:
  • ró¿ne zastosowania botów i dowiesz siê, czym jest marka, osobowo¶æ, konwersacja
  • budowê bota i zasady projektowania jego poszczególnych elementów
  • wszystkie etapy tworzenia bota konsumenckiego i biznesowego
  • dobre praktyki i nieoczywiste zasady projektowania interfejsów konwersacyjnych
  • techniki tworzenia i testowania prototypu bota

Bot - interaktywno¶æ w nowym wymiarze!Cena: 32.45 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Techniki programowania

Refaktoryzacja. Ulepszanie struktury istniej±cego kodu (42.35z)
Scratch. Komiksowa przygoda z programowaniem (24.05z)
W poszukiwaniu zwinno¶ci w architekturze systemów IT (47.20z)
Programowanie w jêzyku Go. Koncepcje i przyk³ady. Wydanie II (69.00z)
Algorytmy. Wydanie IV (149.00z)
Sztuka dobrego programowania (39.20z)
Szacowanie oprogramowania Kulisy czarnej magii. Dla praktyków (47.04z)
Od monolitu do mikrous³ug. Ewolucyjne wzorce przekszta³cania systemów monolitycznych (34.59z)
Mistrz czystego kodu. Kodeks postêpowania profesjonalnych programistów (39.00z)
Programowanie w jêzyku Go. Koncepcje i przyk³ady. Wydanie II (37.95z)
DevOps Adoption Strategies: Principles, Processes, Tools, and Trends (109.00z)
Koncepcja Domain-Driven Design. Dostosowywanie architektury aplikacji do strategii biznesowej (51.35z)
Testowanie oprogramowania w praktyce. Studium przypadków (47.20z)
Designing Distributed Systems. Patterns and Paradigms for Scalable, Reliable Services (169.15z)
Mistrz czystego kodu. Kodeks postêpowania profesjonalnych programistów (23.94z)
Wprowadzenie do obliczeñ równoleg³ych (39.39z)
Programowanie strukturalne (39.20z)
Mercurial: The Definitive Guide. The Definitive Guide (152.15z)
In¿ynieria niezawodnych baz danych. Projektowanie systemów odpornych na b³êdy (17.90z)
Scratch. Komiksowa przygoda z programowaniem. Wydanie II (25.54z)

Pozostae z serii: Inne

Digital Transformation and Modernization with IBM API Connect (159.00z)
E-mail marketing oswojony. Teoria, praktyka, prawda (11.90z)
Matematyka dyskretna dla praktyków. Algorytmy i uczenie maszynowe w Pythonie (44.85z)
Analityk systemów. Przygotowanie do egzaminu z in¿ynierii wymagañ (49.45z)
Fotowoltaika. Projektowanie i instalacja dla bystrzaków (43.45z)
JAVA. Uniwersalne techniki programowania. Rozdzia³ 7-8 (10.52z)
Litwa, £otwa i Estonia. Ba³tycki ³añcuch (wydanie II) (34.90z)
Java dla zupe³nie pocz±tkuj±cych. Owoce programowania. Wydanie VII (81.95z)
Analiza biznesowa. Praktyczne modelowanie organizacji (29.89z)
Python. Wprowadzenie. Wydanie IV. eBook. Mobi (119.00z)
CSS i SASS. Kurs video. Praktyczny projekt nowoczesnego dashboardu (49.00z)
Informatyka Europejczyka. Podrêcznik do zajêæ komputerowych dla szko³y podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II) (7.43z)
Natural Language Processing with TensorFlow (139.00z)
Arduino dla pocz±tkuj±cych. Podstawy i szkice. Wydanie II (19.20z)
High Performance Drupal. Fast and Scalable Designs (143.65z)
AngularJS. Szybkie wprowadzenie (26.95z)
SharePoint 2007: The Definitive Guide (169.15z)
Tworzenie modeli biznesowych. Podrêcznik wizjonera (48.19z)
MySQL. Darmowa baza danych. Æwiczenia praktyczne. Wydanie II (34.90z)
Fotografowanie kobiet. 500 kreatywnych ujêæ (39.90z)