e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -69%


Zaprojektuj bota. Tworzenie interfejsów konwersacyjnych

Amir Shevat
promocja -69%
cena: 57.741935483871 z 17.90 z
Data wydania: 2018-11-30
stron: 296, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl
Bot jest nowatorskim interfejsem u¿ytkownika, dziêki któremu mo¿na komunikowaæ siê z aplikacj± w naturalny i intuicyjny sposób. Eksperci przewiduj±, ¿e wkrótce interfejs konwersacyjny bêdzie standardowym wyposa¿eniem aplikacji. Niemniej projektowanie botów jest z³o¿onym zagadnieniem. Trzeba wiedzieæ, kiedy je zastosowaæ i jak zapewniæ odpowiedni± efektywno¶æ temu rozwi±zaniu. Podczas tworzenia bota nale¿y rozwa¿yæ wiele opcji, opracowaæ skuteczny proces komunikacji, wyznaczyæ ró¿ne przebiegi konwersacji, a tak¿e zdefiniowaæ osobowo¶æ bota i znale¼æ równowagê pomiêdzy bogactwem opcji sterowania a ilo¶ci± tekstu.
Dziêki tej ksi±¿ce ³atwiej zrozumiesz naturê botów i nauczysz siê je projektowaæ. Zamieszczono tu wiele informacji o pracy projektantów i programistów botów. Poza zagadnieniami teoretycznymi znajdziesz tu tak¿e sporo praktycznej wiedzy, wzbogaconej rzeczywistymi przyk³adami budowania u¿ytecznych botów. Nauczysz siê projektowania konwersacyjnych interfejsów u¿ytkownika, poznasz zagadnienia zwi±zane z dystrybucj±, marketingiem, architektur± i czerpaniem dochodów z takiej dzia³alno¶ci. Nie zabrak³o tak¿e informacji o perspektywach tej bran¿y, o platformach botów i rozwoju rynku botów. Jest to lektura obowi±zkowa dla projektantów aplikacji i mened¿erów produktu, którzy rozwa¿aj± wdro¿enie tego rodzaju interfejsu w swoich rozwi±zaniach!
Dziêki tej ksi±¿ce poznasz:
  • ró¿ne zastosowania botów i dowiesz siê, czym jest marka, osobowo¶æ, konwersacja
  • budowê bota i zasady projektowania jego poszczególnych elementów
  • wszystkie etapy tworzenia bota konsumenckiego i biznesowego
  • dobre praktyki i nieoczywiste zasady projektowania interfejsów konwersacyjnych
  • techniki tworzenia i testowania prototypu bota

Bot - interaktywno¶æ w nowym wymiarze!Cena: 17.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Techniki programowania

DevOps Adoption Strategies: Principles, Processes, Tools, and Trends (109.00z)
In¿ynieria niezawodnych baz danych. Projektowanie systemów odpornych na b³êdy (32.45z)
Wprowadzenie do mikrokontrolerów AVR. Od elektroniki do programowania (70.95z)
Windows Azure Platforma Cloud Computing dla programistów (31.92z)
Programowanie funkcyjne. Krok po kroku (19.20z)
Programowanie strukturalne (39.20z)
Programuj tak, aby nie naprawiaæ. Planowanie projektów i systemów (56.07z)
Algorytmy bez tajemnic (44.90z)
AI - podej¶cie pragmatyczne (47.04z)
Agile. Przewodnik po zwinnych metodykach programowania (69.00z)
Pragmatyczny programista. Od czeladnika do mistrza. Wydanie II (42.35z)
Jêzyk Go. Poznaj i programuj (32.45z)
Effective Akka. Patterns and Best Practices (63.74z)
Zwinne wytwarzanie oprogramowania. Najlepsze zasady, wzorce i praktyki (71.20z)
In¿ynieria niezawodnych baz danych. Projektowanie systemów odpornych na b³êdy (17.90z)
Programming Pig. Dataflow Scripting with Hadoop. 2nd Edition (143.65z)
Wyra¿enia regularne. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II (21.95z)
Jenkins 2: Up and Running. Evolve Your Deployment Pipeline for Next Generation Automation (220.15z)
Od monolitu do mikrous³ug. Ewolucyjne wzorce przekszta³cania systemów monolitycznych (34.59z)
Domain-Driven Design. Zapanuj nad z³o¿onym systemem informatycznym (64.35z)

Pozostae z serii: Inne

Drupal 8 Blueprints (159.00z)
Architektura oprogramowania bez tajemnic. Wykorzystaj jêzyk C++ do tworzenia wydajnych aplikacji i systemów (64.35z)
Head First C#. Edycja polska. eBook. Pdf (77.00z)
Czysty kod w C++17. Oprogramowanie ³atwe w utrzymaniu (59.00z)
HTML5. Tworzenie gier. eBook. ePub (52.90z)
Sekrety mistrza fotografii cyfrowej. Nowe ujêcia Scotta Kelbyego (37.00z)
Wzorce wyszukiwania. Projektowanie nowoczesnych wyszukiwarek. eBook. ePub (35.90z)
Informatyka dla szkó³ (21.00z)
21st Century C. C Tips from the New School. 2nd Edition (186.15z)
Rewolucja social media (39.00z)
Elastyczne nawyki. Jak kszta³towaæ dobre nawyki w ¿yciu pe³nym zmian (12.90z)
Japoñski cyberpunk. Od awangardowych transgresji do kina popularnego (12.60z)
Programowanie sterowników PLC zgodnie z norm± IEC61131-3 w praktyce (75.24z)
Microsoft Visual C# 2010 Krok po kroku (63.84z)
Sekrety fotografii okiem Ricka Sammona (69.00z)
Tajniki jêzyka JavaScript. ECMAScript 6 i dalej (39.90z)
Process Improvement Essentials. CMMI, Six Sigma, and ISO 9001 (152.15z)
Drupal 7. Kurs video. Poziom pierwszy. Szybkie tworzenie stron internetowych (39.00z)
Wstêp do HTML5 i CSS3. eBook. Pdf (37.00z)
Developing IoT Projects with ESP32 (139.00z)