e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne


Zagadki logiczne

Piotr Kosowicz
cena: 27.00 z
Data wydania: 2020-04-21
stron: 120, miêkka oprawa, format: 170x230

wicej na stronie helion.pl

Zabawa w rozumowanie

S³owo logika pochodzi od greckiego logos, co w bezpo¶rednim t³umaczeniu znaczy: rozum, s³owo, my¶l. Zgodnie z tym logika jest nauk± o sposobach ¶cis³ego i jasnego formu³owania my¶li, regu³ach poprawnego rozumowania i uzasadniania twierdzeñ. Pytanie, na co komu logika, mo¿na by wiêc z powodzeniem zast±piæ pytaniem: na co komu rozum? W³a¶nie... Rozum jest od rozumowania, a rozumowanie nie przychodzi samo z siebie, zw³aszcza to bardziej wyrafinowane, analityczne, krytyczne albo inaczej - to, które pomaga nam przenikn±æ i poj±æ otaczaj±cy nas ¶wiat.
By udoskonalaæ i pog³êbiaæ umiejêtno¶æ logicznego my¶lenia, trzeba æwiczyæ. Brzmi gro¼nie, powa¿nie i - delikatnie mówi±c - niezbyt interesuj±co? Bez obaw! Trening my¶lenia z Zagadkami logicznymi to przede wszystkim ¶wietna zabawa! Spróbuj, a zobaczysz - Twój umys³ pokocha matematyczne ¿arty, zadania z zapa³kami i liczbami, geometryczne psikusy oraz procentowe igraszki. Zaanga¿uje siê w nie tak mocno, ¿e nawet siê nie spostrze¿esz, gdy opanuje Ciê genius logicus i staniesz siê odporny na wszystko, co niedorzeczne, bezsensowne, po prostu - nielogiczne.

To co, zaczynamy?

Proszê bardzo, oto pierwsza zagadka:
Jacek dosta³ koszyk z dwudziestoma jab³kami. Jak powinien je podzieliæ miêdzy siebie i dziewiêtnastu kolegów, aby w koszyku zosta³o jedno jab³ko?
Cena: 27.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Ksi±¿ki oko³oszkolne

Jak tego dowie¶æ - krótka opowie¶æ. Dowody matematyczne dla ka¿dego (29.00z)
Zajêcia rewalidacyjne. Zeszyt æwiczeñ dla szko³y podstawowej, klasy 4 - 8 (18.67z)
Trening superkoncentracji dla dzieci (23.68z)
Wprowadzenie do teori automatów, jêzyków i obliczeñ (66.21z)
Zajêcia rewalidacyjne. Zeszyt æwiczeñ dla szko³y podstawowej, klasy 7 - 8. Czê¶æ 1. Doskonalimy logiczne my¶lenie, rozumowanie, spostrzegawczo¶æ i percepcjê wzrokowo-s³uchow± (18.67z)
Head First Algebra. Edycja polska (43.45z)
Head First. Fizyka. Edycja polska (99.00z)
Licencja na zaliczanie. Dowiedz siê, jak zdaæ ka¿dy egzamin (21.90z)
Jak tego dowie¶æ - krótka opowie¶æ. Dowody matematyczne dla ka¿dego (15.95z)
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami (46.67z)
Funkcja wyk³adnicza, logarytmy i ci±gi. Jak zdaæ maturê z matematyki? Kurs video. Poziom podstawowy (9.00z)
Superpamiêæ dla dzieci (29.90z)
Matematyka przy kominku (51.76z)
Nic prostszego. Od obwodu elektrycznego do pierwszego robota (19.20z)
Zajêcia rewalidacyjne. Zeszyt æwiczeñ dla szko³y podstawowej, klasy 1 - 3. Czê¶æ 1. Doskonalimy kaligrafiê, syntezê i analizê wzrokowo-s³uchow± oraz uczymy siê o emocjach, uczuciach i zachowaniach (18.67z)
Planimetria i geometria analityczna. Jak zdaæ maturê z matematyki? Kurs video. Poziom podstawowy (9.00z)
Zajêcia rewalidacyjne. Zeszyt æwiczeñ dla szko³y podstawowej, klasy 1 - 3. Czê¶æ 2. Poszerzamy wiedzê o otaczaj±cym ¶wiecie i doskonalimy logiczne my¶lenie (18.67z)
Head First. Statystyka. Edycja polska (69.00z)
Technik informatyk. Testy i zadania przygotowuj±ce do egzaminu zawodowego (30.36z)
G³owa do liczb (26.95z)

Pozostae z serii: Inne

Podrêcznik genialnych pomys³ów. Od inspiracji po realizacjê. Smashing Magazine (69.00z)
Windows 8 PL. Æwiczenia praktyczne (13.70z)
Marketing internetowy w ma³ej firmie. Wydanie II zaktualizowane (34.90z)
Czysty kod. Podrêcznik dobrego programisty (42.09z)
Elektronika. Laboratorium (26.36z)
Ile gumisiów zmie¶ci siê w pude³ku, czyli szacowanie i planowanie w Agile (47.20z)
Inspiruj±ce fotografie. Warszaty fotograficzne (32.45z)
Kali Linux Wireless Penetration Testing Cookbook (159.00z)
Mistrzowska edycja zdjêæ. Adobe Photoshop CS5/CS5 PL dla fotografów (149.00z)
Przekaz digitalny. Z zagadnieñ semiotyki, semantyki i komunikacji cyfrowej (16.00z)
Attract Visitors to Your Site: The Mini Missing Manual (21.17z)
GIMP 2.10. Kurs video. Obróbka fotografii i tworzenie grafik (39.00z)
Professional JavaScript (129.00z)
Learning Modern Linux (220.15z)
Hands-On Infrastructure Monitoring with Prometheus (109.00z)
Twoja pierwsza strona WWW. Stwórz profesjonaln± i funkcjonaln± stronê WWW bez znajomo¶ci programowania. eBook. Pdf (19.90z)
AVR i ARM7. Programowanie mikrokontrolerów dla ka¿dego. eBook. Mobi (59.90z)
Hands-On Programming with R. Write Your Own Functions and Simulations (135.15z)
VBA dla Excela 2013 PL. 200 praktycznych przyk³adów (32.45z)
Excel 2021 PL. Kurs (32.95z)

telefon komputery internet koszarawa hosting serwery strony www | wywrotka Piła | Ciechocinek hotele spa | zapraszamy na bezpłatną wycenę naprawa komputerów ursus darmowa diagnoza naprawy laptopa | masaż tantryczny poznań