e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -25%


Technik informatyk. Testy i zadania przygotowuj±ce do egzaminu zawodowego

Jolanta Pokorska
promocja -25%
cena: 37.946666666667 z 28.46 z
Data wydania: 2011-01-24
stron: 288, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl
Kompetencje i umiejêtno¶ci zawodowe technika informatyka musz± zostaæ zweryfikowane za pomoc± sprawdzianu z wiedzy zdobytej przez ucznia w trakcie ca³ego procesu nauczania. Jak ka¿dy egzamin, i ten wymaga starannego przygotowania, zapoznania siê z przyk³adowymi pytaniami oraz rozwi±zania wielu zadañ.
Warto zorientowaæ siê tak¿e, jakie typy pytañ pojawia³y siê na egzaminach w latach poprzednich. W tej ksi±¿ce uczeñ znajdzie zestawy testowe z lat 2006 – 2010 oraz opis standardów i kryteriów oceny egzaminu. Bêdzie móg³ odpowiedzieæ na szereg prawdopodobnych pytañ oraz sprawdziæ siê w testach przygotowuj±cych do obu etapów — pisemnego i praktycznego. Do testów do³±czono klucze odpowiedzi, a do wybranych zadañ praktycznych — rozwi±zania wraz ze szczegó³owymi komentarzami. To niezbêdna pozycja dla ka¿dego ucznia chc±cego dobrze wypa¶æ na egzaminie po¶wiadczaj±cym jego doskona³e kwalifikacje zawodowe.

Zostañ informatykiem z dyplomem!

Podrêczniki z serii "Technik informatyk" to doskona³y i kompletny zestaw edukacyjny, przygotowany przez lidera na rynku ksi±¿ek informatycznych — wydawnictwo Helion.
W sk³ad zestawu "Technik Informatyk" wchodz± tak¿e:
"Systemy "Programowanie "Oprogramowanie "Urz±dzenia "Multimedia
Podrêczniki oraz inne pomoce naukowe nale¿±ce do tej serii zosta³y opracowane z my¶l± o wykszta³ceniu kompetentnych techników, którzy bez trudu poradz± sobie z wyzwaniami w ¶wiecie wspó³czesnej informatyki.


Cena: 28.46 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Ksi±¿ki oko³oszkolne

G³owa do liczb (26.95z)
G³owa do liczb (29.89z)
Jak zdaæ egzamin zawodowy w technikum informatycznym? Kwalifikacje E.12, E.13, E.14 (28.46z)
Domowe lekcje matematyki. Klasy 7 i 8 (39.90z)
Jak tego dowie¶æ - krótka opowie¶æ. Dowody matematyczne dla ka¿dego (15.95z)
Zagadki logiczne (11.94z)
Domowe lekcje matematyki. Klasy 7 i 8 (39.90z)
Licencja na zaliczanie. Dowiedz siê, jak zdaæ ka¿dy egzamin (21.90z)
Jak zdaæ maturê z matematyki? Kurs video. Kompleksowe przygotowanie do matury. Poziom podstawowy (49.00z)
Przygody Bajtazara. 25 lat Olimpiady Informatycznej. Wybór zadañ (66.21z)
Symulacje komputerowe w fizyce (24.76z)
Trening superkreatywno¶ci dla dzieci (21.95z)
Gawêdy matematyczne na ka¿dy dzieñ miesi±ca (56.19z)
Bioinformatyka i ewolucja molekularna (70.40z)
Teoria sygna³ów. Wstêp. Wydanie II (69.00z)
Zagadki logiczne (27.00z)
Osobliwo¶æ a przedsiêbiorczo¶æ (42.00z)
Trygonometria. Jak zdaæ maturê z matematyki? Kurs video. Poziom podstawowy (9.00z)
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami (44.10z)
Prawdopodobieñstwo i statystyka. Jak zdaæ maturê z matematyki? Kurs video. Poziom podstawowy (9.00z)

Pozostae z serii: Inne

Learning SPARQL. Querying and Updating with SPARQL 1.1. 2nd Edition (126.65z)
In¿ynieria niezawodnych baz danych. Projektowanie systemów odpornych na b³êdy (17.90z)
JavaScript Pocket Reference. Activate Your Web Pages. 3rd Edition (55.24z)
PHP i HTML. Tworzenie dynamicznych stron WWW. eBook. Pdf (31.99z)
Architecture Patterns with Python. Enabling Test-Driven Development, Domain-Driven Design, and Event-Driven Microservices (220.15z)
Programowanie obiektowe w PHP 5. eBook. Pdf (29.90z)
Poradnik design thinking - czyli jak wykorzystaæ my¶lenie projektowe w biznesie (14.90z)
Python. 14 twórczych projektów dla dociekliwych programistów (99.00z)
Docker. Kurs video. Praca z systemem konteneryzacji i Docker Swarm (49.00z)
Learning OpenCV. Computer Vision with the OpenCV Library (169.15z)
Akademia sieci Cisco CCNA Exploration. Semestr 3 + CD (79.53z)
Modern Python Standard Library Cookbook (179.00z)
Graficzne wy¶wietlacze LCD w przyk³adach (54.00z)
XML dla ka¿dego (54.00z)
HTML5. Programowanie aplikacji. eBook. Pdf (29.90z)
Kompendium SolidWorks (149.00z)
Microsoft Visual C++ 2008. Praktyczne przyk³ady (26.95z)
Java. Zadania z programowania z przyk³adowymi rozwi±zaniami (10.95z)
Introducing GitHub. A Non-Technical Guide (101.15z)
Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener. eBook. ePub (62.90z)

bezprzewodowy światłowodowy internet maków telefon serwery | NAJLEPSZE REKLAMY - tablice reklamowe Piła | pensjonat nad morzem Władysławowo pensjonaty wakacyjny pensjonat | zapraszamy na bezpłatną wycenę naprawa komputerów warszawa włochy darmowa diagnoza naprawy laptopa | tantra dla par