e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -40%


Zaawansowane uczenie maszynowe z jêzykiem Python

John Hearty
promocja -40%
cena: 57 z 34.20 z
Data wydania: 2017-10-13
stron: 248, miêkka oprawa, format: 170x230

wicej na stronie helion.pl
Uczenie maszynowe przyczyni³o siê do powstania wielu innowacyjnych technologii. Pojazdy autonomiczne, mechanizmy rozpoznawania obrazów, badania genetyczne, a tak¿e dynamiczne dostosowywanie prezentowanych tre¶ci do preferencji odbiorcy to tylko niektóre przyk³ady. Mo¿liwo¶ci zwi±zane z rozwojem tych technik sprawiaj±, ¿e analityka danych i zaawansowane uczenie maszynowe staj± siê wyj±tkowo cenn± wiedz±. Dotyczy to szczególnie nowatorskich technik analizy danych, takich jak g³êbokie uczenie, algorytmy czê¶ciowo nadzorowane i metody zespo³owe.
Niniejsza ksi±¿ka jest przystêpnie napisanym podrêcznikiem, dziêki któremu poznasz niektóre zaawansowane techniki uczenia maszynowego. Szczególn± uwagê po¶wiêcono tu algorytmom uczenia maszynowego: zosta³y dok³adnie wyja¶nione, opisano ich zastosowanie oraz topologiê, metody uczenia i miary wydajno¶ci. Ka¿dy rozdzia³ uzupe³niono o wykaz ¼róde³, pomocny w dalszym zg³êbianiu tematu. Dodatkowo przedstawiono wiele cennych wskazówek dotycz±cych specyfiki pracy analityka danych. Do prezentacji przyk³adów wybrano jêzyk Python z uwagi na jego wszechstronno¶æ, elastyczno¶æ, prostotê oraz mo¿liwo¶æ stosowania do specjalistycznych zadañ.
Najwa¿niejsze zagadnienia przedstawione w ksi±¿ce:
  • identyfikacja struktur i wzorców w zbiorach danych
  • stosowanie sieci neuronowych
  • praca z jêzykiem naturalnym
  • modele zespo³owe i poprawa ich elastyczno¶ci
  • narzêdzia uczenia maszynowego w Pythonie

Zaawansowane uczenie maszynowe — poznaj algorytmy przysz³o¶ci!


John Hearty — jest autorytetem w dziedzinie analityki danych i in¿ynierii infrastruktury. Przez pewien czas zajmowa³ siê modelowaniem zachowañ gracza i infrastruktur± du¿ych zbiorów danych w Microsofcie. Wa¿niejszymi jego projektami by³y modelowanie umiejêtno¶ci gracza w grach asymetrycznych i modele segmentacji graczy maj±ce na celu zindywidualizowanie rozgrywki. Obecnie Hearty jest niezale¿nym ekspertem, szczególnie cenionym przez zespo³y zajmuj±ce siê eksploracj± danych. W wolnym czasie tworzy modele uczenia maszynowego w Pythonie.


Cena: 34.20 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Python - Programowanie

Programowanie w Pythonie dla ¶rednio zaawansowanych. Najlepsze praktyki tworzenia czystego kodu (43.45z)
Jak zaprogramowaæ robota. Zastosowanie Raspberry Pi i Pythona w tworzeniu autonomicznych robotów. Wydanie II (54.45z)
Deep Learning from Scratch. Building with Python from First Principles (220.15z)
Algorytmy dla bystrzaków (37.17z)
Wielka ksiêga ma³ych projektów w Pythonie. 81 ³atwych praktycznych programów (43.45z)
Python in a Nutshell. A Desktop Quick Reference. 3rd Edition (254.15z)
Python. Uczenie maszynowe w przyk³adach. TensorFlow 2, PyTorch i scikit-learn. Wydanie III (54.45z)
Python Microservices Development - Second Edition (139.00z)
Python dla dzieci. Programowanie na weso³o (57.82z)
Python. Instrukcje dla programisty. Wydanie II (54.45z)
Algorytmy w Pythonie. Techniki programowania dla praktyków (65.45z)
Applied Computational Thinking with Python (129.00z)
Azure Data Scientist Associate Certification Guide (159.00z)
Bioinformatics Programming Using Python. Practical Programming for Biological Data (203.15z)
Python. Programowanie funkcyjne (43.55z)
Learn Quantum Computing with Python and IBM Quantum Experience (129.00z)
Think Bayes. 2nd Edition (186.15z)
Python. Leksykon kieszonkowy. Wydanie V (20.94z)
Python Object-Oriented Programming (109.00z)
Modern Python Cookbook - Second Edition (159.00z)

Pozostae z serii: Inne

Lectures on Number Theory (10.56z)
iPhone Open Application Development. Write Native Objective-C Applications for the iPhone (135.15z)
REST API i Python. Kurs video. Pracuj z API przy u¿yciu FastAPI, MongoDB i PyTest (79.00z)
Techniki obróbki zdjêæ cyfrowych w 40 ujêciach (39.90z)
Kuloodporny Ajax. Jak nowocze¶nie projektowaæ strony internetowe (29.00z)
Network Automation Cookbook (129.00z)
GIMP. Æwiczenia praktyczne. eBook. Mobi (23.90z)
Nie ka¿ mi my¶leæ! O ¿yciowym podej¶ciu do funkcjonalno¶ci stron internetowych. Wydanie II. eBook. Mobi (23.90z)
Naucz siê SQL-a! Kurs video. 70 æwiczeñ z podstaw tworzenia zapytañ (79.00z)
Hands-On Convolutional Neural Networks with TensorFlow (109.00z)
Czempiony biznesu. Strategie trwa³ego sukcesu firm rodzinnych (49.00z)
ROS Robotics Projects - Second Edition (139.00z)
Adobe InDesign CC. Sk³ad dokumentów elektronicznych. Kurs video (49.00z)
Microsoft Operations Management Suite Cookbook (129.00z)
Excel w praktyce, wydanie listopad 2015 r (37.09z)
Matematyka. Zadania z tre¶ci±. Klasa 1 (4.80z)
Archiwizator RAR (11.30z)
Serwisy spo³eczno¶ciowe. Budowa, administracja i moderacja (25.85z)
Adobe InDesign PL. Oficjalny podrêcznik. Edycja 2020 (48.95z)
Zakazana retoryka. Podrêcznik manipulacji (34.90z)

przedszkole Piła | tani oraz szybki bezprzewodowy internet bezprzewodowy stryszawa telefon voip kabel | seo | Sala na wynajem sale szkoleniowe kraków krowodrza Kraków | gazowanie domu