e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -39%


Wzorce projektowe. Rusz g³ow±!

Eric Freeman, Bert Bates, Kathy Sierra, Elisabeth Robson
promocja -39%
cena: 89 z 54.29 z
Data wydania: 2010-11-19
stron: 656, miêkka oprawa, format: 200x230

wicej na stronie helion.pl
Otwórz swój umys³. Poznaj wszystko, co zwi±zane z wzorcami projektowymi, w sposób gwarantuj±cy szybkie i skuteczne opanowanie zasad ich stosowania. Zapomnij o listingach licz±cych tysi±ce wierszy, d³ugich i nu¿±cych opisach teoretycznych oraz rozbudowanych schematach zale¿no¶ci. Wzorce projektowe to gotowe opisy rozwi±zañ najczêstszych problemów napotykanych przy tworzeniu oprogramowania. Aby je prawid³owo stosowaæ, nale¿y poznaæ za³o¿enia, na podstawie których zosta³y stworzone, oraz nauczyæ siê implementowaæ je we w³a¶ciwy sposób.
Naprzód, g³owo!
Nikt ci tego nie potrafi³ wyt³umaczyæ? Wydaje Ci siê, ¿e to problem nie na Twoj± g³owê? Nie potrzebujesz elektrowstrz±sów, ¿eby pobudziæ swój mózg do aktywnego dzia³ania. Tylko ¿adnych gwa³townych gestów! Usi±d¼ wygodnie, otwórz ksi±¿kê, dopiero teraz siê zacznie. Na pocz±tek - rusz g³ow±!
Precz z nudnymi wyk³adami i zakuwaniem bez zrozumienia!
Nauka to znacznie wiêcej ni¿ tylko czytanie suchego tekstu. Twój mózg jest niczym g³odny rekin, ca³y czas pr±cy naprzód w poszukiwaniu nowej, apetycznej przek±ski. Jak karmimy Twój wyg³odnia³y umys³?
U¿ywamy rysunków, bo obraz wart jest 1024 s³ów. Stosujemy powtórzenia, by zakodowaæ na sta³e dane w Twojej ch³onnej g³owie. Oddzia³ujemy na emocje, jeste¶my nieprzewidywalni, zaskakuj±cy i zabawni. Stawiamy przed Tob± wyzwania i zadajemy pytania, które anga¿uj± Ciê w proces studiowania przedstawianych zagadnieñ. Ca³y czas pobudzamy Twój umys³ do aktywnego dzia³ania, zmuszamy go do pos³uszeñstwa... a za ciê¿k± pracê nagrodzimy go smakowitym ciasteczkiem w postaci wiedzy - wisienka gratis!
Rozkmiñ to sam!
  • Cele stosowania wzorców projektowych
  • Za³o¿enia, na których opieraj± siê wzorce projektowe
  • Najwa¿niejsze i najczê¶ciej wykorzystywane wzorce projektowe
  • Przechowywanie i prezentacja danych
  • Mechanizm RMI
  • Wzorzec MVC
  • Implementacja wzorców projektowych w aplikacjach
Przekonaj siê, ¿e nowoczesne metody nauczania
mog± zmieniæ równie¿ sposób poznawania nowoczesnych technik programistycznych.Cena: 54.29 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Techniki programowania

In¿ynieria oprogramowania. Jak zapewniæ jako¶æ tworzonym aplikacjom (25.85z)
W poszukiwaniu zwinno¶ci w architekturze systemów IT (47.20z)
Head First Software Development. Edycja polska (37.95z)
Pragmatyczny programista. Od czeladnika do mistrza. Wydanie II (49.28z)
Modern DevOps Practices (139.00z)
Architektura oprogramowania w praktyce. Wydanie IV (99.00z)
TDD. Techniki programowania sterowanego testami (32.45z)
Jak staæ siê lepszym programist±. Przewodnik (57.00z)
Pragmatyczny programista. Od czeladnika do mistrza (37.95z)
Introducing Erlang. Getting Started in Functional Programming. 2nd Edition (143.65z)
Programowanie strukturalne (41.07z)
DDD. Kompendium wiedzy (10.90z)
Jenkins 2: Up and Running. Evolve Your Deployment Pipeline for Next Generation Automation (220.15z)
Enterprise DevOps for Architects (159.00z)
Mistrz czystego kodu. Kodeks postêpowania profesjonalnych programistów (24.50z)
Designing Delivery. Rethinking IT in the Digital Service Economy (169.15z)
Domain-Driven Design. Zapanuj nad z³o¿onym systemem informatycznym (54.45z)
RESTful Web Clients. Enabling Reuse Through Hypermedia (186.15z)
Programowanie strukturalne (39.20z)
Learning DevOps (109.00z)

Pozostae z serii: Inne

Programowanie strukturalne i obiektowe. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk. Wydanie II poprawione (36.75z)
Inside Cyber Warfare. Mapping the Cyber Underworld (109.65z)
Scrum. O zwinnym zarz±dzaniu projektami. Wydanie II rozszerzone (35.40z)
Jêzyk C# 6.0 i platforma .NET 4.6 (166.78z)
Geek w ¶wiecie korporacji. Podrêcznik kariery programisty. eBook. ePub (31.99z)
Rozbudowa i naprawa komputerów PC. Wydanie XVIII (197.00z)
JavaScript. Praktyczny kurs. eBook. ePub (39.00z)
Corel PaintShop Pro X4. Obróbka zdjêæ cyfrowych. Æwiczenia praktyczne. eBook. Mobi (27.90z)
Tworzenie nowoczesnych aplikacji graficznych w WPF (89.00z)
Istota inteligencji (34.90z)
Mikrokontrolery AT91SAM7 w przyk³adach (89.52z)
GeoServer Beginner's Guide - Second Edition (189.00z)
Podrêcznik dobrych praktyk WCAG 2.0 (28.49z)
Droga Startupu. Metoda sukcesu (12.90z)
Windows 7 Resource Kit PL Tom 1 i 2. Pakiet (188.06z)
Microsoft Access 2013. Krok po kroku (44.80z)
Learning pandas - Second Edition (189.00z)
Learning Serverless (220.15z)
Adobe Edge Animate: The Missing Manual (126.65z)
Lifehacker. Jak ¿yæ i pracowaæ z g³ow±. Kolejne wskazówki (39.90z)