e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -39%


Wzorce projektowe. Rusz g³ow±!

Eric Freeman, Bert Bates, Kathy Sierra, Elisabeth Robson
promocja -39%
cena: 89 z 54.29 z
Data wydania: 2010-11-19
stron: 656, miêkka oprawa, format: 200x230

wicej na stronie helion.pl
Otwórz swój umys³. Poznaj wszystko, co zwi±zane z wzorcami projektowymi, w sposób gwarantuj±cy szybkie i skuteczne opanowanie zasad ich stosowania. Zapomnij o listingach licz±cych tysi±ce wierszy, d³ugich i nu¿±cych opisach teoretycznych oraz rozbudowanych schematach zale¿no¶ci. Wzorce projektowe to gotowe opisy rozwi±zañ najczêstszych problemów napotykanych przy tworzeniu oprogramowania. Aby je prawid³owo stosowaæ, nale¿y poznaæ za³o¿enia, na podstawie których zosta³y stworzone, oraz nauczyæ siê implementowaæ je we w³a¶ciwy sposób.
Naprzód, g³owo!
Nikt ci tego nie potrafi³ wyt³umaczyæ? Wydaje Ci siê, ¿e to problem nie na Twoj± g³owê? Nie potrzebujesz elektrowstrz±sów, ¿eby pobudziæ swój mózg do aktywnego dzia³ania. Tylko ¿adnych gwa³townych gestów! Usi±d¼ wygodnie, otwórz ksi±¿kê, dopiero teraz siê zacznie. Na pocz±tek - rusz g³ow±!
Precz z nudnymi wyk³adami i zakuwaniem bez zrozumienia!
Nauka to znacznie wiêcej ni¿ tylko czytanie suchego tekstu. Twój mózg jest niczym g³odny rekin, ca³y czas pr±cy naprzód w poszukiwaniu nowej, apetycznej przek±ski. Jak karmimy Twój wyg³odnia³y umys³?
U¿ywamy rysunków, bo obraz wart jest 1024 s³ów. Stosujemy powtórzenia, by zakodowaæ na sta³e dane w Twojej ch³onnej g³owie. Oddzia³ujemy na emocje, jeste¶my nieprzewidywalni, zaskakuj±cy i zabawni. Stawiamy przed Tob± wyzwania i zadajemy pytania, które anga¿uj± Ciê w proces studiowania przedstawianych zagadnieñ. Ca³y czas pobudzamy Twój umys³ do aktywnego dzia³ania, zmuszamy go do pos³uszeñstwa... a za ciê¿k± pracê nagrodzimy go smakowitym ciasteczkiem w postaci wiedzy - wisienka gratis!
Rozkmiñ to sam!
  • Cele stosowania wzorców projektowych
  • Za³o¿enia, na których opieraj± siê wzorce projektowe
  • Najwa¿niejsze i najczê¶ciej wykorzystywane wzorce projektowe
  • Przechowywanie i prezentacja danych
  • Mechanizm RMI
  • Wzorzec MVC
  • Implementacja wzorców projektowych w aplikacjach
Przekonaj siê, ¿e nowoczesne metody nauczania
mog± zmieniæ równie¿ sposób poznawania nowoczesnych technik programistycznych.Cena: 54.29 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Techniki programowania

Od matematyki do programowania uogólnionego (26.95z)
Systemy reaktywne. Wzorce projektowe i ich stosowanie (36.85z)
Istio: Up and Running. Using a Service Mesh to Connect, Secure, Control, and Observe (186.15z)
Adaptywny kod. Zwinne programowanie, wzorce projektowe i SOLID-ne zasady. Wydanie II (69.00z)
Algorytmy (69.00z)
Praktyczne podej¶cie do in¿ynierii oprogramowania (133.26z)
Czysty kod. Podrêcznik dobrego programisty (37.95z)
Agile Development. Filozofia programowania zwinnego (37.95z)
Agile. Przewodnik po zwinnych metodykach programowania (32.45z)
Programming Pig. Dataflow Scripting with Hadoop. 2nd Edition (143.65z)
Zaprojektuj bota. Tworzenie interfejsów konwersacyjnych (17.90z)
Programowanie strukturalne (41.07z)
Elementy systemów komputerowych (41.50z)
Pragmatyczny programista. Od czeladnika do mistrza. Wydanie II (42.35z)
Scratch. Komiksowa przygoda z programowaniem. Wydanie II (25.54z)
Algorytmy (26.95z)
Wyra¿enia regularne. Wprowadzenie (19.20z)
Domain-Driven Design. Zapanuj nad z³o¿onym systemem informatycznym (70.95z)
Adaptywny kod. Zwinne programowanie, wzorce projektowe i SOLID-ne zasady. Wydanie II (34.50z)
Sztuka dobrego programowania (41.07z)

Pozostae z serii: Inne

Ch³odzenie procesorów PC (36.58z)
Korzystanie z us³ug Microsoft Office 365 Prowadzenie ma³ej firmy w chmurze (62.37z)
CCNP Switch Oficjalny przewodnik certyfikacji z p³yt± CD (103.20z)
Ci±g³e dostarczanie oprogramowania. Kompletny przewodnik (49.00z)
iGen. Dlaczego dzieciaki dorastaj±ce w sieci s± mniej zbuntowane, bardziej tolerancyjne i mniej szczê¶liwe (38.02z)
Zdjêcia z dusz±. Jak zostaæ fotografem z wizj± (44.90z)
SEOrigami. Sztuka pisania unikatowego (nie tylko na potrzeby pozycjonowania) (21.95z)
Python Reinforcement Learning Projects (159.00z)
Learning GraphQL. Declarative Data Fetching for Modern Web Apps (143.65z)
Applied Network Security (179.00z)
Droga Startupu. Metoda sukcesu (14.90z)
ActionScript. Receptury (99.90z)
Wybrane diatryby i Encheiridion. Stoicka sztuka ¿ycia (15.96z)
Oracle Database 11g. Programowanie w jêzyku PL/SQL (129.00z)
C# od podszewki. Wydanie II (99.00z)
Stereogramy na komputerze (12.00z)
Professional Azure SQL Database Administration (179.00z)
Rozbudowa i naprawa sieci. Wydanie V (147.00z)
Kodowanie z Minecraftem.. Buduj wy¿ej, szybciej zbieraj plony, kop g³êbiej i automatyzuj nudne zajêcia (57.82z)
Fotografia obna¿ona. Mistrzowskie sesje aktu (21.45z)