e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Bestseller: TOP-39
Promocja: -35%


Wzorce projektowe. Rusz g³ow±! Tworzenie rozszerzalnego i ³atwego w utrzymaniu oprogramowania obiektowego. Wydanie II

Eric Freeman, Elisabeth Robson
promocja -35%
cena: 107.32307692308 z 69.76 z
Data wydania: 2021-12-29
stron: 604, miêkka oprawa, format: 200x225

wicej na stronie helion.pl
Nie warto wywa¿aæ otwartych drzwi ani ponownie wynajdywaæ ko³a. Sprytniej jest skorzystaæ ze sprawdzonych rozwi±zañ, które kto¶ ju¿ opracowa³ i wdro¿y³. Dlatego w³a¶nie m±drzy programi¶ci lubi± wzorce projektowe: to jest ich sekretny sposób, aby nie traciæ si³ na nudne drobiazgi, tylko zaj±æ siê trudniejszymi, wa¿niejszymi i ciekawszymi zadaniami. Nic dziwnego, ¿e powsta³o naprawdê bardzo du¿o wzorców projektowych. Przegl±d ich wszystkich by³by niemo¿liwy. Które z nich wiêc s± najpotrzebniejsze w programowaniu obiektowym i kiedy dok³adnie z nich skorzystaæ?
Odpowied¼ na to fundamentalne pytanie znajdziesz w tej ksi±¿ce ? drugim wydaniu ¶wietnego podrêcznika dla przysz³ych mistrzów kodu. Zosta³o ono, podobnie jak inne pozycje z serii Rusz g³ow±!, przygotowane zgodnie z najnowszymi odkryciami nauk poznawczych, teorii uczenia siê i neurofizjologii. I w³a¶nie dziêki temu zaanga¿ujesz swój mózg, wykorzystasz wiele zmys³ów i niepostrze¿enie poznasz najprzydatniejsze i najciekawsze wzorce projektowe stosowane w programowaniu zorientowanym obiektowo. Tak z³o¿one tematy, jak klasy, interfejsy, kolekcje czy ³±czenie wzorców, stan± siê jasne i zrozumia³e. Tego wszystkiego bêdziesz siê uczyæ, rozwi±zuj±c ³amig³ówki, wykonuj±c praktyczne æwiczenia, pisz±c aplikacje - i wybuchaj±c g³o¶nym ¶miechem!
W ksi±¿ce miêdzy innymi:
  • solidne podstawy korzystania z wzorców projektowych
  • dlaczego wzorce projektowe s± idealne do programowania zorientowanego obiektowo
  • hermetyzacja, adaptacja, zarz±dzanie kolekcjami, kontrola dostêpu i wiele innych wzorców
  • praktyczne wdra¿anie wzorców projektowych
  • mnóstwo rado¶ci z tworzenia piêknego kodu obiektowego

Witaj w Obiektowie - i ciesz siê ka¿d± now± klas±!Cena: 69.76 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne - Programowanie

Platforma Xamarin. Kurs video. Poziom pierwszy. Tworzenie pierwszej aplikacji cross-platform (39.00z)
Poradnik design thinking - czyli jak wykorzystaæ my¶lenie projektowe w biznesie (14.90z)
Kubernetes Patterns. Reusable Elements for Designing Cloud-Native Applications (186.15z)
40 Algorithms Every Programmer Should Know (129.00z)
Kod. Ukryty jêzyk komputerów (48.95z)
Hands-On Software Engineering with Golang (159.00z)
Dane testowe. Teoria i Praktyka (34.90z)
Elastyczne programowanie obrabiarek (41.07z)
Learning RSLogix 5000 Programming - Second Edition (129.00z)
Refaktoryzacja. Ulepszanie struktury istniej±cego kodu (85.68z)
SOA. Koncepcje, technologie i projektowanie (59.40z)
Learn Robotics Programming - Second Edition (129.00z)
Kotlin dla Android Developerów. Kurs video. Programowanie aplikacji (29.00z)
Mono: A Developer's Not (84.92z)
Programming F# 3.0. A Comprehensive Guide for Writing Simple Code to Solve Complex Problems. 2nd Edition (152.15z)
Mikroserwisy w akcji (66.21z)
Systems Engineering Demystified (179.00z)
Praca z zastanym kodem. Najlepsze techniki (79.00z)
SOA. Koncepcje, technologie i projektowanie (54.45z)
Metody klasyfikacji obiektów w wizji komputerowej (41.07z)

Pozostae z serii: Inne

Rozwój oprogramowania w praktyce. Projektowy przewodnik po podstawach w jêzyku Java (57.82z)
PostgreSQL. Wydanie II. eBook. ePub (31.99z)
PowerPoint 2010 PL. Æwiczenia. eBook. ePub (17.00z)
Hacking Kubernetes (220.15z)
Niezawodne zasady web designu. Projektowanie spektakularnych witryn internetowych. Wydanie III (49.00z)
G³êbokie uczenie z TensorFlow. Od regresji liniowej po uczenie przez wzmacnianie (32.45z)
Piêkny kod. Tajemnice mistrzów programowania. eBook. Pdf (69.90z)
Understanding Linux Network Internals (203.15z)
Mój pierwszy komputer. Wydanie II (14.90z)
Access 2016 PL w biurze i nie tylko (42.35z)
Tester manualny. Kurs video. Rozpocznij karierê w IT (79.00z)
Docker. Praktyczne zastosowania. Wydanie II (36.58z)
Access. Analiza danych. Receptury. eBook. ePub (42.90z)
Kwalifikacja INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji. Czê¶æ 3. Aplikacje webowe. Podrêcznik do nauki zawodu technik programista (39.92z)
Webwriting. Profesjonalne tworzenie tekstów dla Internetu (37.00z)
Microsoft Office 2010 PL. Praktyczne podej¶cie (59.00z)
Cyberwojna. Metody dzia³ania hakerów (49.00z)
Crowdfunding. Zrealizuj swój pomys³ ze wsparciem cyfrowego T³umu (39.90z)
Manager Wydobycia Krypto Walut (10.50z)
ABC komputera. Wydanie V (29.00z)

telefon komputery internet koszarawa hosting serwery strony www | wywrotka Piła | Ciechocinek hotele spa | zapraszamy na bezpłatną wycenę naprawa komputerów ursus darmowa diagnoza naprawy laptopa