e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -40%


Wzorce projektowe. Elementy oprogramowania obiektowego wielokrotnego u¿ytku

Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John Vlissides
promocja -40%
cena: 59 z 35.40 z
Data wydania: 2010-09-21
stron: 376, miêkka oprawa, format: 170x230

wicej na stronie helion.pl

Naucz siê wykorzystywaæ wzorce projektowe i u³atw sobie pracê!

 • Jak wykorzystaæ projekty, które ju¿ wcze¶niej okaza³y siê dobre?
 • Jak stworzyæ elastyczny projekt obiektowy?
 • Jak sprawnie rozwi±zywaæ typowe problemy projektowe?
Projektowanie oprogramowania obiektowego nie jest ³atwe, a przy za³o¿eniu, ¿e powinno ono nadawaæ siê do wielokrotnego u¿ytku, staje siê naprawdê skomplikowane. Aby stworzyæ dobry projekt, najlepiej skorzystaæ ze sprawdzonych i efektywnych rozwi±zañ, które wcze¶niej by³y ju¿ stosowane. W tej ksi±¿ce znajdziesz w³a¶nie najlepsze do¶wiadczenia z obszaru programowania obiektowego, zapisane w formie wzorców projektowych gotowych do natychmiastowego u¿ycia!

W ksi±¿ce „Wzorce projektowe. Elementy oprogramowania obiektowego wielokrotnego u¿ytku” opisano, czym s± wzorce projektowe, a tak¿e w jaki sposób pomagaj± one projektowaæ oprogramowanie obiektowe. Podrêcznik zawiera studia przypadków, pozwalaj±ce poznaæ metody stosowania wzorców w praktyce. Zamieszczono tu równie¿ katalog wzorców projektowych, podzielony na trzy kategorie: wzorce konstrukcyjne, strukturalne i operacyjne. Dziêki temu przewodnikowi nauczysz siê skutecznie korzystaæ z wzorców projektowych, ulepszaæ dokumentacjê i usprawniaæ konserwacjê istniej±cych systemów. Krótko mówi±c, poznasz najlepsze sposoby sprawnego opracowywania niezawodnego projektu.
 • Wzorce projektowe w architekturze MVC
 • Katalog wzorców projektowych
 • Projektowanie edytora dokumentów
 • Wzorce konstrukcyjne, strukturalne i operacyjne
 • Dziedziczenie klas i interfejsów
 • Okre¶lanie implementacji obiektów
 • Obs³uga wielu standardów wygl±du i dzia³ania
 • Zastosowanie mechanizmów powtórnego wykorzystania rozwi±zania

Wykorzystaj zestaw konkretnych narzêdzi do programowania obiektowego!


Dr Erich Gamma jest dyrektorem technicznym w Software Technology Center of Object Technology International w Zurychu (Szwajcaria).
Dr Richard Helm jest cz³onkiem zespo³u Object Technology Practice Group w IBM Consulting Group w Sydney (Australia).
Dr Ralph Johnson jest pracownikiem naukowym na wydziale nauk komputerowych Uniwersytetu Illinois w Urbana-Champaign.
Dr John Vlissider prowadzi badania w Thomas J. Watson Research Center firmy IBM w Hawthorne w stanie Nowy Jork.

Cena: 35.40 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne - Programowanie

Hands-On Test Management with Jira (94.99z)
UX Strategy. 2nd Edition (169.15z)
Programista samouk. Profesjonalny przewodnik do samodzielnej nauki kodowania (19.95z)
Kubernetes Operators. Automating the Container Orchestration Platform (186.15z)
Windows Azure. Wprowadzenie do programowania w chmurze (39.00z)
Learning DCOM (109.65z)
Jako¶æ oprogramowania. Podrêcznik dla profesjonalistów (30.87z)
Data Science i uczenie maszynowe (74.59z)
Programowanie us³ug WCF. Wydanie III (129.00z)
Kubernetes i Docker w ¶rodowisku produkcyjnym przedsiêbiorstwa. Konteneryzacja i skalowanie aplikacji oraz jej integracja z systemami korporacyjnymi (49.50z)
Microsoft Dynamics 365 Extensions Cookbook (209.00z)
Sztuczna inteligencja dla bystrzaków (32.45z)
Learn Data Structures and Algorithms with Golang (129.00z)
Programming Entity Framework: Code First. Creating and Configuring Data Models from Your Classes (63.74z)
Designing for XOOPS. A Designer's Quickstart Guide to Content Management (55.24z)
Enterprise Miner. Wykorzystywanie narzêdzi Data Mining w systemie SAS (9.60z)
Zrównowa¿ony kod. Dobre praktyki i heurystyki dla in¿ynierów oprogramowania (99.00z)
M³ody mistrz programowania. Jêzyki Baltie i Scratch dla dzieci (39.90z)
Wzorce SOA (30.19z)
Serverless na platformie Azure (37.95z)

Pozostae z serii: Inne

Formu³a wp³ywu. Dzia³asz naprawdê, czy jedynie robisz zamieszanie? (39.90z)
Upoluj cyberprzestêpcê. Przewodnik dla hakerów prowadz±cych ¶ledztwa online (97.00z)
Snowflake Cookbook (129.00z)
C#. Æwiczenia. Wydanie II (18.99z)
Egipt. Oazy w cieniu piramid (44.90z)
Mastering Microsoft Power BI - Second Edition (149.00z)
Psychologia inwestowania. Wydanie IV (44.90z)
Teoria sygna³ów. Wstêp. Wydanie II (69.00z)
Modu³y GSM w systemach mikroprocesorowych (71.43z)
Advanced Deep Learning with TensorFlow 2 and Keras (109.00z)
Computer Security Basics. 2nd Edition (152.15z)
Microsoft Visual Studio 2005. Ksiêga eksperta (109.00z)
Mastering Docker (179.00z)
Programming SQL Server 2005 (186.15z)
B±d¼ pro! 7 kroków do mistrzostwa w marketingu sieciowym (29.00z)
iPod and iTunes Hacks. Tips and Tools for Ripping, Mixing and Burning (80.74z)
Cia³o. Profesjonalne o¶wietlenie i retusz w fotografii portretowej (89.00z)
Internet. Analityka danych (109.65z)
GraphQL. Kurs video. Buduj nowoczesne API w Pythonie (89.00z)
Modelowanie systemów informatycznych w jêzyku UML 2.1 (31.20z)