e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne


Wysoko wydajne MySQL. Sprawdzone strategie dzia³ania na du¿± skalê. Wydanie IV

Silvia Botros, Jeremy Tinley
cena: 89.00 z
Data wydania: 2022-09-01
stron: 368, miêkka oprawa, format: 165x235

wicej na stronie helion.pl
MySQL od lat jest najbardziej znan± i lubian± baz± danych typu open source. Wci±¿ spe³nia oczekiwania u¿ytkowników, staje siê bowiem coraz bardziej zaawansowanym rozwi±zaniem bazodanowym. Równocze¶nie ro¶nie z³o¿ono¶æ tego oprogramowania, pojawiaj± siê nowe funkcje i narzêdzia. Ewoluuje te¿ rola administratora bazy danych, podobnie jak zmienia siê podej¶cie do pracy zespo³owej. Efektem tych zmian powinno byæ dostarczenie aplikacji o wysokiej warto¶ci biznesowej, takiej, która bêdzie siê skalowa³a wraz z organizacj±. Warunkiem osi±gniêcia tego celu jest jednak gruntowna znajomo¶æ MySQL.
Ten starannie zaktualizowany przewodnik pozwoli Ci poznaæ zaawansowane techniki pracy z serwerem MySQL: pocz±wszy od tworzenia obiektów, poprzez projektowanie schematów, indeksów i zapytañ, skoñczywszy na optymalizacji serwera, sprzêtu i systemu operacyjnego. Opisano tu bezpieczne i praktyczne sposoby skalowania aplikacji za pomoc± replikacji. Pokazano, jak mo¿na zapewniæ równowa¿enie obci±¿enia i sprawiæ, ¿e aplikacja bêdzie dzia³a³a nawet w razie awarii. Omówiono najnowsze trendy pracy z serwerami MySQL (w tym bazy pracuj±ce w chmurze), a tak¿e nowe funkcje i narzêdzia. Nie zabrak³o najlepszych praktyk w zakresie zapewniania bezpieczeñstwa bazy, jej wydajno¶ci i stabilno¶ci. Dziêki temu przewodnikowi zdobêdziesz pe³n± wiedzê o tym, jak nowoczesne firmy u¿ywaj± MySQL na du¿± skalê.
W ksi±¿ce miêdzy innymi:
  • architektura MySQL i silniki pamiêci masowej
  • konfiguracja serwera a sprzêt
  • replikacja MySQL i zapewnienie wysokiej dostêpno¶ci aplikacji
  • serwery MySQL w ¶rodowiskach zarz±dzanej chmury
  • zaawansowane techniki optymalizacji MySQL
  • automatyzacja zarz±dzania baz± danych
MySQL: skalowalne rozwi±zanie do nowoczesnych zastosowañ!


Cena: 89.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: MySQL - Programowanie

High Performance MySQL. 4th Edition (220.15z)
PHP 7, MySQL 8 i Maria DB. Praktyczny podrêcznik (95.20z)
PHP i MySQL. Dla ka¿dego. Wydanie II (48.95z)
MySQL. Kurs video. Od podstaw do zagadnieñ zaawansowanych. Tworzenie i analizowanie baz danych (29.00z)
Learning PHP and MySQL (92.65z)
Head First PHP & MySQL. Edycja polska (54.45z)
PHP i MySQL. Dla ka¿dego. Wydanie II (89.00z)
MySQL in a Nutshell. A Desktop Quick Reference. 2nd Edition (118.15z)
Wysoko wydajne MySQL. Optymalizacja, archiwizacja, replikacja. Wydanie II (53.35z)
Szybsza Sieæ z jêzykami PHP, MySQL i JavaScript. Zaawansowane aplikacje z wykorzystaniem najnowszych technologii (22.45z)
Tablice informatyczne. SQL. Wydanie III (9.35z)
Learning PHP, MySQL, JavaScript, CSS & HTML5. A Step-by-Step Guide to Creating Dynamic Websites. 3rd Edition (169.15z)
Learning PHP, MySQL & JavaScript. 6th Edition (220.15z)
Head First PHP & MySQL. A Brain-Friendly Guide (152.15z)
PHP 7 MySQL 8 i Maria DB Praktyczny podrêcznik (99.73z)
PHP i MySQL. Wprowadzenie. Wydanie II (48.95z)
PHP i MySQL. Rozmówki (21.95z)
Managing & Using MySQL. Open Source SQL Databases for Managing Information & Web Sites. 2nd Edition (135.15z)
MySQL Cookbook. 4th Edition (288.15z)
PHP & MySQL: The Missing Manual (92.65z)

Pozostae z serii: Inne

Complete Vue.js 2 Web Development (159.00z)
Cybersecurity Research, Education and Management: University Perspective (24.60z)
Tajniki C# i .NET Framework. Wydajne aplikacje dziêki zaawansowanym funkcjom jêzyka C# i architektury .NET (71.60z)
JBoss AS 7. Tworzenie aplikacji (32.45z)
Server-Side Enterprise Development with Angular (94.99z)
Tworzenie skryptów w Microsoft Windows Podrêcznik do samodzielnej nauki (62.91z)
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami (44.10z)
¦cigany. Rozmowy z Kevinem Mitnickiem (29.90z)
Workflow Automation with Microsoft Power Automate (169.00z)
Windows XP PL. 100 najlepszych sztuczek i trików (39.90z)
Mac OS X Leopard. Æwiczenia praktyczne (10.44z)
ECDL Modu³ 3 Przetwarzanie tekstów (31.20z)
Jak zarabiaæ na aplikacjach i grach mobilnych (20.35z)
.NET Framework 2.0. Zaawansowane programowanie (89.00z)
React Design Patterns and Best Practices (159.00z)
Informatyka Europejczyka. Ko³o informatyczne dla gimnazjalistów (14.17z)
SQL. Æwiczenia praktyczne. Wydanie II (29.00z)
Asembler dla procesorów ARM. Podrêcznik programisty (32.45z)
Backup & Recovery. Inexpensive Backup Solutions for Open Systems (203.15z)
Toskania i Wenecja. W krainie cyprysów, oliwy i win (26.90z)

Super szybki, nawet 200Mbit/s z Telewizją i telefonem internet światłowodowy w Sucha Beskidzka, Stryszawa, Krzeszów, Kuków | zajdzyj Serwis laptopów naprawimy wszystko | noclegi nad morzem w domkach wolne domki nad morzem Ostrowo last minute domki nad morzem