e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Inne
Seria: Inne


Wyra¿enia regularne. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II. eBook. Pdf

Tony Stubblebine
cena: 13.95 z
Data wydania: 2012-11-13
stron: 160, oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl

Poznaj wyra¿enia regularne, aby wykorzystaæ moc ich mo¿liwo¶ci
w najpopularniejszych jêzykach programowania!

 • Chcesz poznaæ przepisy na wyra¿enia regularne?
 • Chcesz wykorzystywaæ mo¿liwo¶ci Unicode w jêzyku Ruby, Java, Perl, PHP, Pyton, C oraz .NET?
 • Chcesz wiedzieæ, jak stosowaæ wyra¿enia regularne zaimplementowane w ró¿nych jêzykach programowania?
Wyra¿enia regularne s± narzêdziem umo¿liwiaj±cym analizê i modyfikowanie tekstu przez dopasowywanie wzorców. S± one ³añcuchem znaków zawieraj±cym kombinacjê normalnych znaków oraz specjalnych metaznaków i metasekwencji, a dopasowywanie wzorców polega na odszukaniu fragmentu ³añcucha opisywanego przez wyra¿enie regularne. Wyra¿enia te znajduj± zastosowanie przy sprawdzaniu warto¶ci zmiennych, zmianie formatu, przeprowadzaniu z³o¿onych operacji wyszukiwania oraz weryfikowaniu poprawno¶ci danych tekstowych.
Ksi±¿ka "Wyra¿enia regularne. Leksykon kieszonkowy" stanowi podrêczny niezbêdnik dla wszystkich pisz±cych programy przetwarzaj±ce teksty. Oprócz zagadnieñ podstawowych, takich jak sk³adnia wyra¿eñ regularnych oraz operacje, w których s± wykorzystywane, leksykon zawiera inne niezwykle pomocne i bardziej zaawansowane informacje dotycz±ce na przyk³ad narzêdzi obs³ugi wyra¿eñ w jêzyku Ruby oraz na serwerze WWW Apache. Czytaj±c tê ksi±¿kê, nie tylko zdobêdziesz konkretn± wiedzê, ale równie¿ niezbêdne umiejêtno¶ci praktyczne - miêdzy innymi dowiesz siê, jak wykorzystaæ znajomo¶æ wyra¿eñ regularnych we wszystkich ¶rodowiskach.
 • Metaznaki, tryby oraz konstrukcje
 • Reprezentacja i klasy znaków
 • Komentarze i modyfikatory trybów
 • Narzêdzia obs³ugi wyra¿eñ regularnych w jêzyku Ruby oraz na serwerze WWW Apache
 • Operatory wyra¿eñ regularnych w jêzyku Perl 5.8
 • Obiekty i metody do obs³ugi wyra¿eñ regularnych w jêzyku JavaScript
 • Funkcje obs³ugi wyra¿eñ regularnych w jêzyku PHP i edytorze vi
 • Obiekty i funkcje wyra¿eñ regularnych w jêzyku Pyton
 • Programy obs³ugiwane z wiersza poleceñ

Wyra¿enia regularne to nieocenione narzêdzia w pracy programisty
- nie mo¿esz siê bez nich obej¶æ!Cena: 13.95 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne

WordPress. Praktyczne projekty. eBook. ePub (31.99z)
ProBlogger. Jak czerpaæ zyski ze swojego bloga. eBook. Pdf (31.99z)
Okablowanie strukturalne sieci. Teoria i praktyka. Wydanie II. eBook. Mobi (29.90z)
Photoshop CS4 PL. Æwiczenia praktyczne. eBook. Mobi (19.90z)
Java. Praktyczne narzêdzia. eBook. Pdf (79.00z)
Zakamarki marki. Rzeczy, o których mog³e¶ nie wiedzieæ, zapomnieæ lub pomin±æ podczas budowania swojej marki. eBook. Pdf (31.99z)
Adobe AIR dla programistów JavaScript. Leksykon kieszonkowy. eBook. ePub (19.90z)
802.11ac: A Survival Guide (63.74z)
Ruby. Receptury . eBook. Mobi (79.00z)
Wielkie umys³y programowania. Jak my¶l± i pracuj± twórcy najwa¿niejszych jêzyków . eBook. Mobi (62.90z)
Drupal 7. Zaawansowane programowanie. eBook. Mobi (62.90z)
PHP i MySQL. Od podstaw. Wydanie IV. eBook. Mobi (87.00z)
Podstawy programowania sterowników SIMATIC S7 1200 w jêzyku LAD (79.95z)
Flash CS5 PL Professional. Æwiczenia praktyczne. eBook. Pdf (23.90z)
Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs. eBook. Mobi (39.00z)
Visualizing Data. Exploring and Explaining Data with the Processing Environment (135.15z)
Wielkie problemy matematyczne (27.72z)
Prawo odwagi. Si³a, która na zawsze odmieni Twoje ¿ycie (19.50z)
Kubernetes. Kurs video. Wdra¿anie aplikacji (79.00z)
XQuery. Search Across a Variety of XML Data. 2nd Edition (186.15z)

Pozostae z serii: Inne

Analityk systemów. Przygotowanie do egzaminu z in¿ynierii wymagañ (49.45z)
Microsoft Operations Management Suite Cookbook (129.00z)
Domowe lekcje matematyki. Klasy 7 i 8 (39.90z)
Analiza, cz. 1 (47.20z)
Git. Leksykon kieszonkowy (16.45z)
PHP. Obiekty, wzorce, narzêdzia. Wydanie III (79.00z)
ASP.NET Ajax. Intensywny trening (69.00z)
Twoja e-platforma. Jak siê wybiæ w ¶wiecie pe³nym zgie³ku (21.95z)
Enterprise SOA. Designing IT for Business Innovation (169.15z)
Matematyka-Planimetria, stereometria wg MegaMatma (7.99z)
Przekaz digitalny. Z zagadnieñ semiotyki, semantyki i komunikacji cyfrowej (16.00z)
Mózg siê myli (24.76z)
Just Spring Data Access (72.24z)
Matematyka Europejczyka. Zbiór zadañ dla szko³y podstawowej. Klasa 5 (14.90z)
£amanie i zabezpieczanie aplikacji w systemie iOS (59.00z)
Marketing spo³eczno¶ciowy. Tajniki skutecznej promocji w social media. eBook. ePub (27.90z)
Psychologia Sprzeda¿y - droga do sprawczo¶ci, niezale¿no¶ci i pieniêdzy (12.90z)
Designing Interfaces. Patterns for Effective Interaction Design. 2nd Edition (135.15z)
Polska dla ¿eglarzy (35.90z)
jQuery. Leksykon kieszonkowy (24.90z)