e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -44%


Wyra¿enia regularne. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II

Tony Stubblebine
promocja -44%
cena: 39.196428571429 z 21.95 z
Data wydania: 2012-11-13
stron: 160, miêkka oprawa, format: B6

wicej na stronie helion.pl

Poznaj wyra¿enia regularne, aby wykorzystaæ moc ich mo¿liwo¶ci
w najpopularniejszych jêzykach programowania!

 • Chcesz poznaæ przepisy na wyra¿enia regularne?
 • Chcesz wykorzystywaæ mo¿liwo¶ci Unicode w jêzyku Ruby, Java, Perl, PHP, Pyton, C oraz .NET?
 • Chcesz wiedzieæ, jak stosowaæ wyra¿enia regularne zaimplementowane w ró¿nych jêzykach programowania?
Wyra¿enia regularne s± narzêdziem umo¿liwiaj±cym analizê i modyfikowanie tekstu przez dopasowywanie wzorców. S± one ³añcuchem znaków zawieraj±cym kombinacjê normalnych znaków oraz specjalnych metaznaków i metasekwencji, a dopasowywanie wzorców polega na odszukaniu fragmentu ³añcucha opisywanego przez wyra¿enie regularne. Wyra¿enia te znajduj± zastosowanie przy sprawdzaniu warto¶ci zmiennych, zmianie formatu, przeprowadzaniu z³o¿onych operacji wyszukiwania oraz weryfikowaniu poprawno¶ci danych tekstowych.
Ksi±¿ka "Wyra¿enia regularne. Leksykon kieszonkowy" stanowi podrêczny niezbêdnik dla wszystkich pisz±cych programy przetwarzaj±ce teksty. Oprócz zagadnieñ podstawowych, takich jak sk³adnia wyra¿eñ regularnych oraz operacje, w których s± wykorzystywane, leksykon zawiera inne niezwykle pomocne i bardziej zaawansowane informacje dotycz±ce na przyk³ad narzêdzi obs³ugi wyra¿eñ w jêzyku Ruby oraz na serwerze WWW Apache. Czytaj±c tê ksi±¿kê, nie tylko zdobêdziesz konkretn± wiedzê, ale równie¿ niezbêdne umiejêtno¶ci praktyczne - miêdzy innymi dowiesz siê, jak wykorzystaæ znajomo¶æ wyra¿eñ regularnych we wszystkich ¶rodowiskach.
 • Metaznaki, tryby oraz konstrukcje
 • Reprezentacja i klasy znaków
 • Komentarze i modyfikatory trybów
 • Narzêdzia obs³ugi wyra¿eñ regularnych w jêzyku Ruby oraz na serwerze WWW Apache
 • Operatory wyra¿eñ regularnych w jêzyku Perl 5.8
 • Obiekty i metody do obs³ugi wyra¿eñ regularnych w jêzyku JavaScript
 • Funkcje obs³ugi wyra¿eñ regularnych w jêzyku PHP i edytorze vi
 • Obiekty i funkcje wyra¿eñ regularnych w jêzyku Pyton
 • Programy obs³ugiwane z wiersza poleceñ

Wyra¿enia regularne to nieocenione narzêdzia w pracy programisty
- nie mo¿esz siê bez nich obej¶æ!Cena: 21.95 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Techniki programowania

Szacowanie oprogramowania Kulisy czarnej magii. Dla praktyków (62.91z)
TDD. Techniki programowania sterowanego testami (17.90z)
Algorytmy bez tajemnic (44.90z)
Sztuka dobrego programowania (41.07z)
Zrozumieæ programowanie (57.82z)
Podstawy programowania wspó³bie¿nego i rozproszonego. Klasyka informatyki (44.82z)
Elementy systemów komputerowych (41.50z)
Czysta architektura. Struktura i design oprogramowania. Przewodnik dla profesjonalistów (48.95z)
Adaptywny kod. Zwinne programowanie, wzorce projektowe i SOLID-ne zasady. Wydanie II (34.50z)
Czysty kod. Podrêcznik dobrego programisty (42.09z)
Systemy ucz±ce siê (39.01z)
RESTful Web Clients. Enabling Reuse Through Hypermedia (186.15z)
Zwinne wytwarzanie oprogramowania. Najlepsze zasady, wzorce i praktyki (119.00z)
Designing Delivery. Rethinking IT in the Digital Service Economy (169.15z)
Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie IV (21.95z)
Certyfikowany tester ISTQB. Poziom podstawowy (39.50z)
Analiza i projektowanie obiektowe. Rusz g³ow±! (43.45z)
Testowanie oprogramowania w praktyce. Studium przypadków (47.20z)
In¿ynieria oprogramowania. Jak zapewniæ jako¶æ tworzonym aplikacjom (25.85z)
Pragmatyczny programista. Od czeladnika do mistrza (55.20z)

Pozostae z serii: Inne

AutoCAD 2012 i 2012 PL. Æwiczenia praktyczne (34.90z)
Algorytmy genetyczne. Kompendium, t. 1 (27.20z)
Sztuka przywództwa. Rozwijanie umiejêtno¶ci kierowniczych (31.36z)
Podstawy modelowania krzywych i powierzchni. Zastosowania w grafice komputerowej (66.21z)
Macintosh Terminal Pocket Guide. Take Command of Your Mac (33.92z)
Aplikacje 3D. Przewodnik po HTML5, WebGL i CSS3 (32.45z)
Internet of Things Programming with JavaScript (159.00z)
Node Cookbook - Third Edition (189.00z)
Egzamin 70-412 Konfigurowanie zaawansowanych us³ug Windows Server 2012 R2 (63.84z)
Cybersecurity: The Beginner's Guide (94.99z)
C++. Elementarz hakera (39.90z)
SVG Colors, Patterns & Gradients. Painting Vector Graphics (109.65z)
Perl. Od podstaw (69.00z)
Kali Linux. Testy penetracyjne. Wydanie II (32.45z)
Jak za³o¿yæ skuteczny i dochodowy sklep internetowy. Kolejna ods³ona (19.20z)
Machine Learning with Spark - Second Edition (189.00z)
Shipping Greatness. Practical lessons on building and launching outstanding software, learned on the job at Google and Amazon (109.65z)
Testing Practitioner Handbook (179.00z)
Szef, który ma czas. Ewolucja zarz±dzania - dziennik budowy turkusowej firmy (12.90z)
Ajax w akcji (89.00z)

najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet pewelka telefon | wczasy nad morzem Dźwirzyno noclegi noclegi nad morzem | dentysta pszów | olejetanio