e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Inne
Seria: Inne


Wyra¿enia regularne. Receptury. eBook. Pdf

Jan Goyvaerts, Steven Levithan
cena: 62.90 z
Data wydania: 2012-07-13
stron: 520, oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl

Poznaj i wykorzystaj mo¿liwo¶ci regexpów w codziennej pracy!

 • Jak wyra¿enia regularne mog± przy¶pieszyæ Twoj± pracê?
 • Jak sprawdziæ poprawno¶æ danych?
 • Jak wykorzystaæ wyra¿enia regularne w pracy z plikami XML?
Wyra¿enie regularne (ang. regexp) to inaczej wzorzec, który okre¶la zbiór dopasowanych ³añcuchów znaków. Brzmi to prosto. Jednak przy pierwszym spotkaniu z wyra¿eniami wcale tak nie jest. Zbiór znaków i symboli sk³adaj±cy siê na wyra¿enie regularne w niczym nie przypomina rzeczy, któr± chcia³by¶ siê zaj±æ. Wyra¿enia regularne zawsze kojarz± siê pocz±tkuj±cemu u¿ytkownikowi co najmniej z wiedz± tajemn±, a czêsto wrêcz z magi±. Warto im siê jednak przyjrzeæ, poznaæ je i polubiæ, a nastêpnie wykorzystaæ mo¿liwo¶ci, jakie w nich drzemi±.
Jedno jest pewne - te mo¿liwo¶ci s± spore. Autorzy b³yskawicznie zaprzyja¼ni± Ciê z wyra¿eniami regularnymi - ksi±¿ka nale¿y bowiem do znanej serii Receptury, cechuj±cej siê tym, ¿e proces nauki jest oparty na analizie rozwi±zañ prawdziwych problemów. Na samym pocz±tku zdobêdziesz elementarn± wiedzê dotycz±c± ró¿nych typów dopasowania oraz dowiesz siê, jak unikaæ najczêstszych problemów. Na kolejnych stronach nauczysz siê stosowaæ wyra¿enia regularne w ró¿nych jêzykach programowania oraz wykorzystywaæ je do kontroli poprawno¶ci danych i formatowania ci±gów znaków. Ponadto dowiesz siê, jak operowaæ na s³owach, wierszach, znakach specjalnych oraz liczbach. Osobny rozdzia³ zosta³ po¶wiêcony operacjom na adresach URL oraz ¶cie¿kach dostêpu. Dziêki tej ksi±¿ce szybko zg³êbisz tajniki wyra¿eñ regularnych. Kolejny krok to wykorzystanie tej wiedzy w codziennej pracy!
 • Dopasowanie sta³ego tekstu
 • Dopasowanie znaków niedrukowanych
 • Dopasowania na pocz±tku i koñcu wiersza
 • Wyra¿enia regularne dla ca³ych wyrazów
 • Wykorzystanie alternatywnych wyra¿eñ
 • Grupowanie dopasowañ
 • Eliminowanie nawrotów
 • Sposoby komentowania wyra¿eñ
 • Wyra¿enia regularne w jêzykach programowania
 • Weryfikacja i formatowanie danych z wykorzystaniem wyra¿eñ regularnych
 • Dopasowanie kompletnego wiersza
 • Praca z liczbami
 • Operacje na adresach URL, ¶cie¿kach i adresach internetowych
 • Wykorzystanie wyra¿eñ regularnych w pracy z plikami XML

Sprawd¼, jak wyra¿enia regularne mog± przy¶pieszyæ Twoj± pracê!Cena: 62.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne

Rails. Zaawansowane programowanie . eBook. Pdf (39.00z)
Excel 2010 PL. Rozwi±zywanie problemów dla ka¿dego. eBook. ePub (27.90z)
Excel 2007 PL. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II. eBook. Pdf (14.90z)
Leading Lean. Ensuring Success and Developing a Framework for Leadership (143.65z)
Smarty. Szablony w aplikacjach PHP. eBook. Mobi (29.90z)
Data Quality Fundamentals (220.15z)
Instant Heat Maps in R How-to (69.90z)
Programowanie us³ug WCF. Wydanie III. eBook. Pdf (99.00z)
Beksiñski. Fotografia/photography (18.97z)
Sekrety skutecznych prezentacji multimedialnych. Wydanie II rozszerzone. eBook. Mobi (29.90z)
Sekrety SEO. Tajna wiedza ekspertów. eBook. ePub (62.90z)
Projekty i rozwi±zania sieciowe w praktyce (69.00z)
Dotknij, przesuñ, potrz±¶nij. Od pomys³u do gry na iPhone'a i iPada. eBook. Pdf (31.99z)
Monitoring with Ganglia. Tracking Dynamic Host and Application Metrics at Scale (109.65z)
Sztuka przywództwa. Rozwijanie umiejêtno¶ci kierowniczych (26.95z)
Drupal 7. Zaawansowane programowanie. eBook. ePub (62.90z)
Objective-C Pocket Reference (33.92z)
SUSE Linux (135.15z)
jQuery. Poradnik programisty. eBook. Mobi (31.99z)
CSS3. Tworzenie nowoczesnych stron WWW. eBook. ePub (47.00z)

Pozostae z serii: Inne

Technika HDR. Warsztaty fotograficzne (59.00z)
Programowanie aplikacji na iPhone 4. Poznaj platformê iOS SDK3 od podstaw (89.00z)
Virtual Reality Blueprints (139.00z)
Microsoft Office 2010 PL. Praktyczne podej¶cie (59.00z)
Monta¿ komputera PC. Ilustrowany przewodnik (4.00z)
W³ochy. Zielony przewodnik (wydanie I) (49.90z)
Raspberry Pi Cookbook. Software and Hardware Problems and Solutions. 3rd Edition (186.15z)
Fotografia cyfrowa wed³ug Davida Pogue'a (49.00z)
Od matematyki do programowania uogólnionego (26.95z)
Photoshop CS3/CS3 PL. Prosto do celu (34.90z)
CSS Cookbook. 2nd Edition (152.15z)
Lean. Droga do minimalizmu (21.64z)
Webwriting. Profesjonalne tworzenie tekstów dla Internetu (20.35z)
CRM. Relacje z klientami (59.00z)
SUKCES W INTERNECIE Poradnik na start dla pocz±tkuj±cych. Edycja 2022, Czê¶æ 1, Marketing Internetowy (34.90z)
AutoCAD 12 dla Windows (45.00z)
Wydajne aplikacje dla systemu Android. Programuj szybko i efektywnie (26.95z)
Java. 97 rzeczy, które powiniene¶ wiedzieæ (63.20z)
ABC komputera. Wydanie XI (21.95z)
Komputer. Rozwi±zywanie problemów dla seniorów (20.35z)

bezprzewodowy światłowodowy internet skawica telefon serwery | przedszkole Piła | z nadrukiem torby papierowe Piła | noclegi ciechocinek