e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -44%


Wyra¿enia regularne od podstaw

Ben Forta
promocja -44%
cena: 39.196428571429 z 21.95 z
Data wydania: 2020-01-24
stron: 144, miêkka oprawa, format: 140x208

wicej na stronie helion.pl
Wyra¿enia regularne (RegEx) s³u¿± do dopasowywania ci±gów znaków i manipulowania tekstem. Umo¿liwiaj± proste rozwi±zywanie wielu z³o¿onych problemów programistycznych. Szczególnie czêsto s± wykorzystywane przez twórców aplikacji. Nie istnieje jaki¶ specjalny jêzyk do obs³ugiwania wyra¿eñ regularnych, jednak znakomita wiêkszo¶æ jêzyków programowania wspiera ich stosowanie. Wyra¿enia regularne uchodz± za niezrozumia³e i trudne w implementacji, a ich sk³adnia bywa okre¶lana jako zawi³a i nieintuicyjna. Tymczasem najwiêksz± barier± okazuje siê jasne zrozumienie zagadnienia oraz prawid³owe okre¶lenie sposobu wykorzystania wyra¿eñ regularnych w praktyce.
Ta ksi±¿ka jest znakomitym podrêcznikiem, dziêki któremu zaczniesz szybko i poprawnie stosowaæ wyra¿enia regularne w praktyce. W przystêpny sposób wyja¶niono tu, czym s± RegEx i jakie problemy mog± rozwi±zaæ, a tak¿e jak nale¿y (i jak nie nale¿y) siê nimi pos³ugiwaæ. Przedstawiono wyra¿enia regularne, które faktycznie nale¿y znaæ, pocz±wszy od prostych porównañ tekstu, przez bardziej z³o¿one tematy, takie jak stosowanie referencji wstecznych, oceny warunkowej i procesów przewidywania. Poszczególne zagadnienia wy³o¿ono w metodyczny i prosty sposób, bogato ilustruj±c materia³ praktycznymi, gotowymi do wykorzystania przyk³adami zaprezentowanymi w ró¿nych jêzykach programowania.
Dziêki tej ksi±¿ce nauczysz siê:
  • rozumieæ wyra¿enia regularne
  • stosowaæ tekst i metaznaki do budowania potê¿nych wzorców
  • przeprowadzaæ z³o¿one operacje typu znajd¼-i-zamieñ
  • dodawaæ wyrafinowane formu³y i ci±gi tekstowe do aplikacji WWW
  • korzystaæ z wyra¿eñ regularnych w kilku jêzykach programowania, takich jak JavaScript, Java, PHP, Python, Microsoft .NET i C# oraz w DBMS, w tym MySQL i Oracle
  • pracowaæ z numerami telefonów, kodami pocztowymi, numerami ubezpieczeñ i kart kredytowych, adresami IP i e-mail oraz URL

RegEx: zrozum i u¿ywaj do woli!Cena: 21.95 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Techniki programowania

F# 4.0 dla zaawansowanych. Wydanie IV (29.90z)
Enterprise DevOps for Architects (159.00z)
Scratch. Komiksowa przygoda z programowaniem. Wydanie II (25.54z)
Wyra¿enia regularne. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II (21.95z)
Pragmatyczny programista. Od czeladnika do mistrza. Wydanie II (49.28z)
Z³o¿ono¶æ obliczeniowa (79.00z)
Scratch. Komiksowa przygoda z programowaniem. Wydanie II (21.95z)
Architektura ewolucyjna. Projektowanie oprogramowania i wsparcie zmian (35.40z)
Pragmatyczny programista. Od czeladnika do mistrza (55.20z)
Programowanie w jêzyku Go. Koncepcje i przyk³ady. Wydanie II (37.95z)
Czysta architektura. Struktura i design oprogramowania. Przewodnik dla profesjonalistów (54.29z)
Algorytmy bez tajemnic (39.90z)
Agile Development. Filozofia programowania zwinnego (37.95z)
Modern DevOps Practices (139.00z)
Budowanie mikrous³ug. Projektowanie drobnoziarnistych systemów. Wydanie II (59.95z)
Algorytmy. Wydanie IV (81.95z)
User Story Mapping. Discover the Whole Story, Build the Right Product (143.65z)
Adaptywny kod. Zwinne programowanie, wzorce projektowe i SOLID-ne zasady. Wydanie II (69.00z)
Podstawy programowania. Kurs video. Projektowanie i modelowanie obiektowe (29.00z)
Jenkins 2: Up and Running. Evolve Your Deployment Pipeline for Next Generation Automation (220.15z)

Pozostae z serii: Inne

Fotografia cyfrowa. Wydanie V (109.00z)
ASP.NET 2.0. Zapiski programisty (39.00z)
ArchiCAD 16 PL (69.00z)
Mikroserwisy. Wzorce z przyk³adami w jêzyku Java (95.20z)
Access 2019 PL. Biblia (81.95z)
Nie ka¿ mi my¶leæ! O ¿yciowym podej¶ciu do funkcjonalno¶ci stron internetowych. Wydanie II. Edycja kolorowa (37.00z)
Scrum 97 rzeczy, które powiniene¶ wiedzieæ (47.20z)
Learn Clip Studio Paint - Second Edition (129.00z)
Visual C# dla zupe³nie pocz±tkuj±cych. Owoce programowania. Wydanie IV (92.38z)
PHP i jQuery. Receptury (57.00z)
Contribute 2. Szybki start (39.90z)
Opowie¶ci ukryte w danych. Wyja¶nij dane i wywo³aj dzia³ania za pomoc± narracji (42.21z)
AutoCAD 2018 PL (70.95z)
Wiêcej ni¿ architektura oprogramowania (39.00z)
97 Things Every Engineering Manager Should Know. Collective Wisdom from the Experts (143.65z)
Ajax. Niezbêdnik projektanta dynamicznych aplikacji (39.00z)
Silverlight. Od podstaw (39.00z)
macOS High Sierra: The Missing Manual. The book that should have been in the box (126.65z)
Hands-On Software Architecture with C# 8 and .NET Core 3 (119.00z)
Programming Entity Framework. Building Data Centric Apps with the ADO.NET Entity Framework. 2nd Edition (186.15z)

przedszkole Piła | tani oraz szybki bezprzewodowy internet bezprzewodowy stryszawa telefon voip kabel | seo | Sala na wynajem sale szkoleniowe kraków krowodrza Kraków | gazowanie domu