e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Inne
Seria: Inne


Wtyczki do WordPress. Programowanie dla profesjonalistów. eBook. ePub

Brad Williams, Ozh Richard, Justin Tadlock
cena: 69.90 z
Data wydania: 2012-04-27
stron: 520, oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl

Rozbuduj mo¿liwo¶ci platformy WordPress za pomoc± wtyczek!

  • Od czego zacz±æ tworzenie nowej wtyczki?
  • Jakie pu³apki czekaj± na autorów wtyczek do systemu WordPress?
  • Jak zarobiæ na stworzonej przez siebie wtyczce?
WordPress to jeden z najpopularniejszych systemów zarz±dzania tre¶ci±. Jest fundamentem niezliczonej ilo¶ci blogów, portali i stron WWW. Jego najwiêksze atuty to ³atwa instalacja, przyjemna konfiguracja i niewygórowane wymagania. Ale jak to siê sta³o, ¿e zdoby³ a¿ tak± popularno¶æ? Jest co¶ jeszcze - rozbudowany system wtyczek zwiêkszaj±cych funkcjonalno¶æ, dziêki którym mo¿liwo¶ci WordPressa s± w zasadzie nieograniczone!
W trakcie czytania tej ksi±¿ki dowiesz siê, jak tworzyæ wtyczki i dostosowywaæ system WordPress do w³asnych potrzeb, choæby by³y najbardziej wymy¶lne. Na samym pocz±tku poczynisz przygotowania do stworzenia w³asnej wtyczki, a tak¿e dowiesz siê, jak j± instalowaæ i odinstalowywaæ oraz dokumentowaæ jej kod. W kolejnych rozdzia³ach nauczysz siê integrowaæ wtyczkê z systemem WordPress - tworzyæ widgety, modyfikowaæ menu, obs³ugiwaæ pola u¿ytkownika oraz formularze. Je¿eli chcesz, aby Twoja wtyczka zdoby³a popularno¶æ na ca³ym ¶wiecie, koniecznie zapoznaj siê ze sposobami tworzenia wtyczek wielojêzycznych. To jednak nie wszystko! Ksi±¿ka porusza wiele innych istotnych kwestii, takich jak bezpieczeñstwo wtyczek, przygotowanie strony administracyjnej dla wtyczki, obs³uga API. Trzymasz w rêkach kompendium wiedzy na temat wtyczek w systemie WordPress. Zacznij przygodê z nimi ju¿ dzi¶!
  • Szczegó³y tworzenia wtyczek o ró¿nym poziomie z³o¿ono¶ci - pocz±wszy od bardzo prostych, a na wyj±tkowo skomplikowanych pluginów typu e-commerce skoñczywszy.
  • Sposoby integracji wtyczek z platform± WordPress, zapisywania ustawieñ, tworzenia widgetów i skrótów, a tak¿e implementacji funkcji deinstalacji wtyczki.
  • Stosowanie poprawnych technik przechowywania danych, dostosowywanie ról u¿ytkowników oraz najlepsze praktyki z zakresu implementacji zabezpieczeñ we wtyczkach.
  • Wykorzystanie procedur pozwalaj±cych na u¿ywanie w³asnych typów wpisów na blogu, a tak¿e na tworzenie i u¿ywanie w³asnych taksonomii.
  • API Http, JavaScript, Ajax, Cron, API Rewrite i wiele innych.

Dowiedz siê, jak tworzyæ w³asne wtyczki - przejd¼ na wy¿szy poziom u¿ywania WordPressa!Prowadzisz bloga, serwis informacyjny, stronê firmow±?
Do³±cz do Programu Partnerskiego - Zostañ wtyczk± Helionu!

wiêcej>>


Cena: 69.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne

Windows Vista. Leksykon kieszonkowy. eBook. Pdf (17.90z)
Od zera do ECeDeeLa Standard. S1-S3. S1-S3 (37.34z)
Fotograf w podró¿y. eBook. ePub (47.00z)
NOWE MEDIA pod redakcj± Eryka Mistewicza Kwartalnik 2/2012. eBook. Mobi (19.95z)
Programowanie aplikacji dla urz±dzeñ mobilnych z systemem Windows Mobile. eBook. Pdf (47.00z)
Wyra¿enia regularne. Receptury. eBook. Pdf (62.90z)
Zaczynaj od DLACZEGO. Jak wielcy liderzy inspiruj± innych do dzia³ania (25.93z)
Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener. eBook. ePub (62.90z)
CSS. Leksykon kieszonkowy. Wydanie IV. ebook. ePub (22.90z)
Alkaliczny detoks (26.59z)
Domowe sieci komputerowe. Gotowe rozwi±zania. eBook. Pdf (31.99z)
NOWE MEDIA pod redakcj± Eryka Mistewicza Kwartalnik 2/2012. eBook. Epub (19.95z)
Your Money: The Missing Manual (76.42z)
Mac OS X Leopard: The Missing Manual (118.15z)
Uszyj to! Modne ubrania i dodatki w 5 minut (26.95z)
Wêgry. K±pieliska termalne i lecznicze (wydanie II) (21.00z)
SQL. Sztuka programowania. eBook. ePub (47.00z)
HTML5. Tworzenie gier. eBook. Pdf (52.90z)
Head First Swift (254.15z)
Sieci Linux. Receptury . eBook. Pdf (69.90z)

Pozostae z serii: Inne

Teoria U dla ¶wiadomych liderów. Jak wzmocniæ potencja³ organizacji i kszta³towaæ jej przysz³o¶æ (27.45z)
Fotografia cyfrowa wed³ug Davida Pogue'a (26.95z)
Hands-On Image Generation with TensorFlow (159.00z)
Joomla! Budowa i modyfikacja szablonów (49.00z)
Profesjonalny kod T-SQL 2019. W stronê szybko¶ci, skalowalno¶ci i standaryzacji rozwi±zañ dla SQL Server (80.99z)
AngularJS. Kurs video. Czysty kod (79.00z)
Modelowanie systemów informatycznych w jêzyku UML 2.1 (20.86z)
ABC kaskadowych arkuszy stylów (CSS) (33.00z)
Amazon Web Services. Podstawy korzystania z chmury AWS (56.07z)
Opowiadania drewnianego sto³u. 125 przepisów, jak sprawiæ przyjemno¶æ sobie i bliskim (37.95z)
Even Faster Web Sites. Performance Best Practices for Web Developers (118.15z)
JavaScript. Wprowadzenie (24.20z)
JavaScript. Aplikacje dla Windows 8 (42.35z)
Maroko. Wydanie 1 (26.90z)
Python. Zadania z programowania. Przyk³adowe imperatywne rozwi±zania (21.95z)
MicroPython Cookbook (129.00z)
Django Design Patterns and Best Practices (159.00z)
Fizyka dla programistów gier (79.00z)
Nic prostszego. Od obwodu elektrycznego do pierwszego robota (34.90z)
Games, Diversions & Perl Culture. Best of the Perl Journal (169.15z)

bezprzewodowy światłowodowy internet skawica telefon serwery | przedszkole Piła | z nadrukiem torby papierowe Piła | noclegi ciechocinek | kristiani97