e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: windows
Seria: Inne
Promocja: -68%


Windows Server 2003. Bezpieczeñstwo sieci

Neil Ruston, Chris Peiris, Laura Hunter
promocja -68%
cena: 74.6875 z 23.90 z
Data wydania: 2007-07-26
stron: 584, miêkka oprawa, format: B5

wicej na stronie helion.pl

Pomy¶l o bezpieczeñstwie ju¿ na etapie projektowania,
a unikniesz pó¼niejszych problemów

 • Naucz siê analizowaæ wymogi biznesowe i techniczne
 • Poznaj techniki sprawnego projektowania systemów
 • Twórz bezpieczne sieci
Windows Server 2003 to niezwykle funkcjonalna, wydajna i skalowalna platforma wspomagaj±ca zarz±dzanie sieciami komputerowymi. Jednak utworzenie na jej bazie bezpiecznego systemu w du¿ym przedsiêbiorstwie mo¿e byæ bardzo skomplikowanym zadaniem. Dlatego warto, a nawet trzeba po¶wiêciæ odpowiedni± ilo¶æ czasu na poprawne zaprojektowanie sieci. Pozwoli to unikn±æ wielu problemów na dalszych etapach pracy.
Ksi±¿ka "Windows Server 2003. Bezpieczeñstwo sieci" to zbiór praktycznych rozwi±zañ, które pomog± Ci szybko zaprojektowaæ bezpieczn± sieæ. Nauczysz siê gromadziæ i analizowaæ wymogi biznesowe oraz techniczne, które musi spe³niaæ system. Dowiesz siê, jak przygotowaæ logiczny, a pó¼niej fizyczny plan zabezpieczeñ infrastruktury sieciowej. Przeczytasz tak¿e o tym, jak kontrolowaæ dostêp do danych i tworzyæ grupy s³u¿±ce do przyznawania uprawnieñ oraz jak zaprojektowaæ fizyczne zabezpieczenia infrastruktury klienckiej.
 • Analizowanie wymogów i ograniczeñ
 • Projektowanie architektury sieci
 • Zarz±dzanie serwerami
 • Projektowanie struktury kluczy publicznych i zarz±dzanie ni±
 • Proces zarz±dzania sieci±
 • Zabezpieczanie us³ug, protoko³ów sieciowych i dostêpu zdalnego
 • Korzystanie z us³ugi Active Directory
 • Zabezpieczanie zasobów
 • Komunikacja z komputerami klienckimi

Nie lekcewa¿ zagro¿eñ -
skorzystaj z praktycznych wskazówek i buduj bezpieczne sieci.Cena: 23.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: windows

Windows XP PL. Ilustrowany przewodnik (19.90z)
Windows Vista. Naprawa i optymalizacja. Æwiczenia praktyczne (24.90z)
Windows 2000 Professional. Ksiêga eksperta (89.00z)
Windows Vista PL. Kurs (10.90z)
Po prostu Windows Me (26.00z)
Windows NT/2000 Native API. Leksykon (66.00z)
Windows XP PL. Podstawy obs³ugi systemu (18.99z)
ABC systemu Windows XP PL (22.00z)
Windows XP. Rejestr systemu (49.90z)
Us³ugi terminalowe Windows 2000 (25.00z)
Windows XP. Instalacja i naprawa. Æwiczenia praktyczne (17.70z)
Po prostu Windows XP PL (37.50z)
Windows XP PL. Kurs (34.90z)
Windows Millennium Edition (29.00z)
Windows XP Professional PL. Æwiczenia praktyczne (9.50z)
Windows Vista PL. Administracja. Przewodnik encyklopedyczny (99.00z)
Windows XP PL. Biblia (79.00z)
Windows NT 4 Server. Vademecum profesjonalisty (150.00z)
ABC systemu Windows Vista PL (29.00z)
Windows Server 2003. Ksiêga eksperta (81.25z)

Pozostae z serii: Inne

Data Quality Fundamentals (220.15z)
Moodle dla nauczycieli i trenerów. Zaplanuj, stwórz i rozwijaj platformê e-learningow± (43.45z)
M±¿, którego nie zna³am (27.90z)
Fotografia górska i wspinaczkowa. Od inspiracji do obrazu (44.90z)
Mastering Functional Programming (179.00z)
WordPress i Bootstrap. Bezp³atnie i elastycznie (39.20z)
Elektronika i internet rzeczy. Przewodnik dla ludzi z prawdziw± pasj± (48.95z)
Mistrzowskie prezentacje slajdowy poradnik mówcy doskona³ego (34.90z)
e-Publikacje w InDesign CS6. Projektowanie i tworzenie publikacji cyfrowych dla tabletów, czytników, smartfonów i innych urz±dzeñ (87.92z)
Photoshop CS4 PL. Æwiczenia praktyczne. eBook. Mobi (19.90z)
Domowe sieci komputerowe. Gotowe rozwi±zania (39.00z)
Apache Cookbook (101.15z)
Practical Synthetic Data Generation. Balancing Privacy and the Broad Availability of Data (220.15z)
Feature Engineering for Machine Learning. Principles and Techniques for Data Scientists (220.15z)
JavaScript dla programistów PHP (18.10z)
Hack Wars. Tom 2. Administrator kontratakuje (99.00z)
Przestrzenie Wszech¶wiata. Od geometrii do kosmologii (32.33z)
Projektowanie stron WWW. Jak to zrobiæ? (49.00z)
jOOQ Masterclass (149.00z)
Vue.js Quick Start Guide (109.00z)