e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Git
Seria: Inne
Bestseller: TOP-11
Promocja: -35%


Git i GitHub. Kontrola wersji, zarz±dzanie projektami i zasady pracy zespo³owej

Mariot Tsitoara
promocja -35%
cena: 69 z 44.85 z
Data wydania: 2022-03-01
stron: 240, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl
Rozbudowane projekty wymagaj± zaanga¿owania zespo³u programistów. By ich wspó³praca by³a efektywna, niezbêdny jest system kontroli wersji, taki jak Git. Umo¿liwia on tworzenie historii projektu, zarz±dzanie jego wersjami, przegl±danie wszystkich zmian, a tak¿e przywracanie pliku do dowolnej wcze¶niejszej wersji. Repozytoria Gita mo¿na przechowywaæ w GitHubie — w ten sposób bez ponoszenia dodatkowych op³at udostêpnia siê kod innym osobom. Korzystanie z Gita i GitHuba nie jest skomplikowane, wymaga jednak pewnej wiedzy i wprawy.
To ksi±¿ka przeznaczona dla programistów, którzy chc± zacz±æ pracê z Gitem i GitHubem. W ka¿dym rozdziale zawarto wy³±cznie przydatne informacje, a te uzupe³niono licznymi æwiczeniami. Dziêki temu równocze¶nie mo¿esz siê uczyæ Gita i nabieraæ sprawno¶ci w pos³ugiwaniu siê tym systemem. Przewodnik podzielono na trzy czê¶ci tematyczne dotycz±ce kontroli wersji, zarz±dzania projektami i pracy zespo³owej. To u³atwi Ci wdro¿enie siê do rzeczywistej pracy i rozwi±zywanie problemów. Poznasz zasady planowania i realizacji projektów z GitHubem, a tak¿e wypróbujesz sposoby rozstrzygania konfliktów scalania, co sprawi, ¿e poczujesz siê pewniej w pracy zespo³owej w profesjonalnym ¶rodowisku.
W ksi±¿ce:
  • czym s±, do czego s³u¿± i jak dzia³aj± systemy kontroli wersji
  • jak przygotowaæ Git do pracy i jak j± rozpocz±æ
  • obieg pracy w GitHubie: zg³oszenia, ga³êzie, pull requesty
  • konflikty scalania, ich rozstrzyganie i zarz±dzanie zmianami kodu
  • najprzydatniejsze narzêdzia GUI Gita
  • zaawansowane polecenia Gita i rozwi±zywanie czêstych problemów

GitHub. Odzyskaj kontrolê nad wszystkimi wersjami Twoich projektów!Cena: 44.85 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Git

Tablice informatyczne. Git (9.60z)
Git i GitHub. Kontrola wersji, zarz±dzanie projektami i zasady pracy zespo³owej (37.95z)
Git. Rozproszony system kontroli wersji (37.95z)
GitHub. Przyjazny przewodnik (18.10z)
Git. Kurs video. Zaawansowane aspekty konfiguracji popularnego systemu kontroli wersji (79.00z)
Git for Programmers (159.00z)
Automating Workflows with GitHub Actions (129.00z)
Git for Teams. A User-Centered Approach to Creating Efficient Workflows in Git (186.15z)
Building Tools with GitHub. Customize Your Workflow (143.65z)
Git dla profesjonalistów. Wydanie II (109.00z)
Git. Rozproszony system kontroli wersji (42.09z)
Argo CD in Practice (139.00z)
Git dla programistów. Efektywna kontrola wersji w projektach programistycznych (69.00z)
Git dla profesjonalistów. Wydanie II (109.00z)
Git. Kurs video. Pracuj wygodnie z najpopularniejszym systemem kontroli wersji (29.00z)
Git dla programistów. Efektywna kontrola wersji w projektach programistycznych (69.00z)
Java dla ¶rednio zaawansowanych. Kurs video. Tworzenie profesjonalnych projektów (79.00z)

Pozostae z serii: Inne

Microsoft SQL Server 2008 Vademecum Administratora (47.04z)
Angular Design Patterns (94.99z)
QuarkXPress 4.1. Æwiczenia praktyczne (13.90z)
100 sposobów na SQL . eBook. Pdf (39.00z)
Windows 7 PL. Optymalizacja i dostosowywanie systemu (26.95z)
Microsoft Word 2010 PL. Praktyczne podej¶cie (39.00z)
Wzorce projektowe. Elementy oprogramowania obiektowego wielokrotnego u¿ytku (35.40z)
AutoCAD LT 2015. Kurs video. Poziom pierwszy. Podstawy projektowania 2D (39.00z)
Hands-On Neural Network Programming with C# (139.00z)
CSS. Leksykon kieszonkowy. Wydanie IV. eBook. Pdf (22.90z)
Django 3 Web Development Cookbook - Fourth Edition (109.00z)
RaphaelJS. Graphics and Visualization on the Web (101.15z)
Stwórz jednoro¿ca. Od idei po startup wart miliony. Wydanie II rozszerzone (31.36z)
Windows 2000 DNS (49.00z)
Praca z zastanym kodem. Najlepsze techniki (54.45z)
Hands-On Microsoft Teams (209.00z)
Learn Selenium (139.00z)
Trino: The Definitive Guide (254.15z)
100 rzeczy, które ka¿dy projektant powinien wiedzieæ o potencjalnych klientach (26.95z)
Android. Programowanie aplikacji. Rusz g³ow±! Wydanie II (72.59z)

Jedyny profesjonalny operator w gminie stryszawa korzystaj z naszych usług telefonu, internetu i komputerów, wspieraj lokalną działalność a nie obcy kapitał | wolny apartament na nocleg i spanie wolne apartamenty Mielno last minute apartament nad morzem | koparka Piła | parafiaostrowek | NAJLEPSZE - pozycjonowanie stron www Piła