e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -44%


Wprowadzenie do mikrokontrolerów AVR. Od elektroniki do programowania

Filip Sala, Marzena Sala-Tefelska
promocja -44%
cena: 126.69642857143 z 70.95 z
Data wydania: 2021-10-12
stron: 504, miêkka oprawa, format: 158x235

wicej na stronie helion.pl
Interesujesz siê elektronik±? Marzysz o konstruowaniu zaawansowanych urz±dzeñ, w których migaj± wy¶wietlacze, furkocz± serwomechanizmy i silniki krokowe? Dopiero zaczynasz przygodê w tej dziedzinie, a mo¿e jeste¶ weteranem, który chce poszerzyæ swoj± wiedzê? Ta ksi±¿ka jest w³a¶nie dla Ciebie! Dla kogo¶, kto chce siê rozwijaæ, kto zamierza od podstaw, gruntownie poznaæ i opanowaæ jedn± z najwa¿niejszych umiejêtno¶ci XXI wieku, jak± jest programowanie mikrokontrolerów. Dzi¶ niemal wszystkie urz±dzenia bazuj± na uk³adach programowalnych. Nale¿± do nich 8-bitowe mikrokontrolery AVR, które w ostatnich latach zyska³y spor± popularno¶æ. To o nich opowiadamy w tej ksi±¿ce.
Znajdziesz tu miêdzy innymi:
 • Opis podstawowych elementów elektronicznych i ich oznaczeñ
 • Porady, jak czytaæ noty katalogowe i schematy elektroniczne, a tak¿e jak rozwi±zywaæ problemy
 • Wskazówki, jak poprawnie wykonywaæ pomiary multimetrem i oszacowaæ b³êdy pomiarowe
 • Instrukcje, jak lutowaæ i rozlutowywaæ elementy, wykonaæ zasilanie, pod³±czyæ programator i taktowaæ mikrokontroler
 • Charakterystykê ¶rodowisk programistycznych
 • Omówienie modu³ów mikrokontrolera (rejestry, liczniki, magistrale komunikacyjne I2C, SPI, USART, przetwornik analogowo-cyfrowy ADC, obs³uga pamiêci EEPROM), a tak¿e magistrali 1-Wire
 • Podstawy programowania mikrokontrolerów (przesuniêcia bitowe, system heksadecymalny, typy danych, kod uzupe³nieñ do dwójki itp.)
 • Kody ¼ród³owe w jêzyku C dla mikrokontrolerów ATmega8/16/32, ATmega48/88/168/328, a czasami nawet dla ATtiny13
 • Podpowiedzi, jak szukaæ b³êdów w programie (debugowanie) oraz omówienie komunikatów o b³êdach
 • 14 gotowych zastosowañ wraz z pe³nymi kodami ¼ród³owymi (wy¶wietlacze LCD, 7-segmentowe, silniki krokowe, serwomechanizmy, czujniki gazów, temperatury i wilgotno¶ci, zegary czasu rzeczywistego RTC)
 • Techniczny s³owniczek angielsko-polski
Zachêcamy równie¿ do odwiedzenia prowadzonego przez autorów kana³u naukowego Sala Science na platformie YouTube!


Cena: 70.95 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Techniki programowania

Koncepcja Domain-Driven Design. Dostosowywanie architektury aplikacji do strategii biznesowej (43.45z)
Wyra¿enia regularne. Wprowadzenie (19.20z)
Metody formalne w in¿ynierii oprogramowania systemów czasu rzeczywistego (65.57z)
In¿ynieria oprogramowania. Jak zapewniæ jako¶æ tworzonym aplikacjom (25.85z)
Tablice informatyczne. Wzorce projektowe (9.35z)
Designing Delivery. Rethinking IT in the Digital Service Economy (169.15z)
Zwinne wytwarzanie oprogramowania. Najlepsze zasady, wzorce i praktyki (71.20z)
Architektura ewolucyjna. Projektowanie oprogramowania i wsparcie zmian (35.40z)
Jenkins 2: Up and Running. Evolve Your Deployment Pipeline for Next Generation Automation (220.15z)
Pragmatyczny programista. Od czeladnika do mistrza. Wydanie II (42.35z)
Wyra¿enia regularne. Wprowadzenie (34.90z)
Wyra¿enia regularne. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II (21.95z)
Algorytmy bez tajemnic (44.90z)
Jak staæ siê lepszym programist±. Przewodnik (31.35z)
Micro:bit. Nauka programowania i elektroniki dla ma³ych oraz du¿ych (27.45z)
Refaktoryzacja. Ulepszanie struktury istniej±cego kodu (42.35z)
In¿ynieria niezawodnych baz danych. Projektowanie systemów odpornych na b³êdy (32.45z)
DevOps Adoption Strategies: Principles, Processes, Tools, and Trends (109.00z)
Distributed Tracing in Practice. Instrumenting, Analyzing, and Debugging Microservices (254.15z)
Sztuka dobrego programowania (39.20z)

Pozostae z serii: Inne

Unity 2017 Game Optimization - Second Edition (179.00z)
Adobe Creative Suite 3 Web Standard. Tworzenie dynamicznych stron WWW. Warsztaty (69.00z)
Embracing Microservices Design (109.00z)
C#. Tworzenie aplikacji sieciowych. Gotowe projekty. eBook. Pdf (39.00z)
Deep Learning. Receptury (26.95z)
Sztuka zarz±dzania projektami (69.00z)
Zarz±dzanie projektami dla pocz±tkuj±cych. Jak zmieniæ wyzwanie w proste zadanie (21.95z)
Zend Framework od podstaw. Wykorzystaj gotowe rozwi±zania PHP do tworzenia zaawansowanych aplikacji internetowych. eBook. Mobi (69.90z)
PHP7. Praktyczny kurs (37.95z)
Finale. Edytor nutowy nie tylko dla profesjonalistów (59.00z)
Reactive Android Programming (149.00z)
C# 6.0 i MVC 5. Tworzenie nowoczesnych portali internetowych (89.00z)
Maroko. Wydanie 1 (26.90z)
Tailwind CSS. Projektowanie stron WWW i podej¶cie utility-first (32.45z)
Zwinni. Zbrodnia i Scrum (43.45z)
NT Server 4 in the Enterprise (egzamin 70-068) (55.00z)
Algorytmy. Æwiczenia. eBook. Mobi (27.90z)
Ember.js dla webdeveloperów (21.95z)
Oracle JET for Developers (159.00z)
App Inventor (135.15z)

bezprzewodowy światłowodowy internet skawica telefon serwery | przedszkole Piła | z nadrukiem torby papierowe Piła | noclegi ciechocinek