e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -36%


Wprowadzenie do mikrokontrolerów AVR. Od elektroniki do programowania

Filip Sala, Marzena Sala-Tefelska
promocja -36%
cena: 129 z 82.56 z
Data wydania: 2021-10-12
stron: 504, miêkka oprawa, format: 158x235

wicej na stronie helion.pl
Interesujesz siê elektronik±? Marzysz o konstruowaniu zaawansowanych urz±dzeñ, w których migaj± wy¶wietlacze, furkocz± serwomechanizmy i silniki krokowe? Dopiero zaczynasz przygodê w tej dziedzinie, a mo¿e jeste¶ weteranem, który chce poszerzyæ swoj± wiedzê? Ta ksi±¿ka jest w³a¶nie dla Ciebie! Dla kogo¶, kto chce siê rozwijaæ, kto zamierza od podstaw, gruntownie poznaæ i opanowaæ jedn± z najwa¿niejszych umiejêtno¶ci XXI wieku, jak± jest programowanie mikrokontrolerów. Dzi¶ niemal wszystkie urz±dzenia bazuj± na uk³adach programowalnych. Nale¿± do nich 8-bitowe mikrokontrolery AVR, które w ostatnich latach zyska³y spor± popularno¶æ. To o nich opowiadamy w tej ksi±¿ce.
Znajdziesz tu miêdzy innymi:
 • Opis podstawowych elementów elektronicznych i ich oznaczeñ
 • Porady, jak czytaæ noty katalogowe i schematy elektroniczne, a tak¿e jak rozwi±zywaæ problemy
 • Wskazówki, jak poprawnie wykonywaæ pomiary multimetrem i oszacowaæ b³êdy pomiarowe
 • Instrukcje, jak lutowaæ i rozlutowywaæ elementy, wykonaæ zasilanie, pod³±czyæ programator i taktowaæ mikrokontroler
 • Charakterystykê ¶rodowisk programistycznych
 • Omówienie modu³ów mikrokontrolera (rejestry, liczniki, magistrale komunikacyjne I2C, SPI, USART, przetwornik analogowo-cyfrowy ADC, obs³uga pamiêci EEPROM), a tak¿e magistrali 1-Wire
 • Podstawy programowania mikrokontrolerów (przesuniêcia bitowe, system heksadecymalny, typy danych, kod uzupe³nieñ do dwójki itp.)
 • Kody ¼ród³owe w jêzyku C dla mikrokontrolerów ATmega8/16/32, ATmega48/88/168/328, a czasami nawet dla ATtiny13
 • Podpowiedzi, jak szukaæ b³êdów w programie (debugowanie) oraz omówienie komunikatów o b³êdach
 • 14 gotowych zastosowañ wraz z pe³nymi kodami ¼ród³owymi (wy¶wietlacze LCD, 7-segmentowe, silniki krokowe, serwomechanizmy, czujniki gazów, temperatury i wilgotno¶ci, zegary czasu rzeczywistego RTC)
 • Techniczny s³owniczek angielsko-polski
Zachêcamy równie¿ do odwiedzenia prowadzonego przez autorów kana³u naukowego Sala Science na platformie YouTube!


Cena: 82.56 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Techniki programowania

Projektowanie systemów rozproszonych. Wzorce i paradygmaty dla skalowalnych, niezawodnych us³ug (21.95z)
Architektura oprogramowania w praktyce. Wydanie IV (99.00z)
Domain-Driven Design. Zapanuj nad z³o¿onym systemem informatycznym (64.35z)
Budowanie mikrous³ug (37.95z)
Scratch. Komiksowa przygoda z programowaniem (34.90z)
Koncepcja Domain-Driven Design. Dostosowywanie architektury aplikacji do strategii biznesowej (51.35z)
Domain-Driven Design. Zapanuj nad z³o¿onym systemem informatycznym (70.95z)
Scratch. Komiksowa przygoda z programowaniem (20.35z)
DDD dla architektów oprogramowania (54.45z)
Architektura ewolucyjna. Projektowanie oprogramowania i wsparcie zmian (35.40z)
Certyfikowany tester ISTQB. Poziom podstawowy (39.50z)
AI - podej¶cie pragmatyczne (47.04z)
Czysta architektura. Struktura i design oprogramowania. Przewodnik dla profesjonalistów (33.50z)
Wyra¿enia regularne od podstaw (21.95z)
Wyra¿enia regularne. Wprowadzenie (19.20z)
Istio: Up and Running. Using a Service Mesh to Connect, Secure, Control, and Observe (186.15z)
Mistrz czystego kodu. Kodeks postêpowania profesjonalnych programistów (24.50z)
Sztuka kodowania. Sekrety wielkich programistów (37.95z)
Zaprojektuj bota. Tworzenie interfejsów konwersacyjnych (32.45z)
Projektowanie systemów rozproszonych. Wzorce i paradygmaty dla skalowalnych, niezawodnych us³ug (24.34z)

Pozostae z serii: Inne

Uk³ady mikroprocesorowe (37.63z)
Database Nation. The Death of Privacy in the 21st Century (59.42z)
Zrozumieæ JavaScript. Wprowadzenie do programowania. Wydanie III (56.07z)
JavaServer Faces. Wydanie III (99.00z)
Nero 9. Nagrywanie p³yt CD i DVD. Æwiczenia praktyczne. eBook. Pdf (15.90z)
Kakuro. 127 oryginalnych ³amig³ówek liczbowych (9.70z)
Prototyping for Designers. Developing the Best Digital and Physical Products (109.65z)
Sieci komputerowe i intersieci. Wydanie V (89.00z)
Fotografia obna¿ona. Mistrzowskie sesje aktu (21.45z)
Hands-On Data Science for Marketing (139.00z)
Cinema 4D (79.00z)
Machine Learning for Data Mining (79.90z)
Pandas Cookbook (159.00z)
Kwalifikacje E.14 i EE.09. Podstawy programowania w jêzyku JavaScript. Æwiczenia praktyczne do nauki zawodu technik informatyk (37.95z)
Autopromocja. Poka¿, na co Ciê staæ - szefowi, podw³adnym i klientom (21.45z)
JavaScript. Aplikacje WWW. eBook. ePub (31.99z)
FISZKI audio j. niemiecki Starter (15.19z)
MegaCAD 5.0 PL (90.00z)
Sprawdziany. Matematyka Klasa IV. Sukces w nauce (5.20z)
Elixir w akcji (79.20z)

przedszkole Piła | tani oraz szybki bezprzewodowy internet bezprzewodowy stryszawa telefon voip kabel | seo | Sala na wynajem sale szkoleniowe kraków krowodrza Kraków | gazowanie domu