e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -36%


Wprowadzenie do C++. Efektywne nauczanie. Wydanie III

Cay S. Horstmann
promocja -36%
cena: 199 z 127.36 z
Data wydania: 2021-01-18
stron: 680, twarda oprawa, format: 164x239

wicej na stronie helion.pl
C++ wyj±tkowo dobrze nadaje siê do nauki jako "pierwszy powa¿ny jêzyk programowania", a równocze¶nie jest znakomitym, wszechstronnym narzêdziem do tworzenia nowoczesnych aplikacji. Programowanie w nim wymaga nieco wysi³ku, ale pozwala zarówno szybko przyswoiæ najwa¿niejsze paradygmaty informatyki, jak i wdro¿yæ siê w pisanie kodu zgodne z dobrymi praktykami. Przy tym C++ ma cechy nowoczesnego jêzyka programowania, a jego mo¿liwo¶ci s± poszerzane dziêki bibliotekom. Aby adept sztuki programowania móg³ skorzystaæ z tych wszystkich zalet, potrzebuje pomocy dobrego nauczyciela lub dobrego podrêcznika. Tylko w ten sposób uniknie typowych b³êdów pope³nianych na skutek niewystarczaj±cego zrozumienia podstaw programowania i najwa¿niejszych koncepcji programistycznych.
Oto polska edycja popularnego podrêcznika opartego na naukowych podstawach skutecznego uczenia. To znakomite wprowadzenie do podstawowych technik programowania i umiejêtno¶ci projektowania pozwala ³atwo, a przy tym dog³êbnie opanowaæ elementarne pojêcia. W przystêpny sposób omawia najistotniejsze kwestie dzia³ania algorytmów i rodzaje struktur danych. Krok po kroku przeprowadza czytelnika od podstaw do bardziej zaawansowanych tematów zwi±zanych ze wspó³czesnymi aplikacjami, takich jak GUI i programowanie XML. Poszczególne koncepcje zosta³y tu wyja¶nione z wykorzystaniem trafnie dobranych schematów i grafik. Nie zabrak³o te¿ wskazówek, przyk³adów i obszernych fragmentów ¶wietnie napisanego kodu, które u³atwiaj± naukê, podobnie jak liczne æwiczenia i studia przypadków.
W tej ksi±¿ce miêdzy innymi:
  • podstawowe koncepcje programowania: struktury steruj±ce, tablice, wska¼niki
  • programowanie obiektowe, dziedziczenie, polimorfizm
  • struktury danych: liniowe i oparte na drzewach
  • wprowadzenie do algorytmów
  • szablony i zarz±dzanie pamiêci±

B±d¼ profesjonalist± od pierwszej linii kodu!Cena: 127.36 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: C++ - Programowanie

C++. Kurs video. Poziom pierwszy. Sk³adnia, podstawowe elementy jêzyka, programowanie proceduralne (49.00z)
Wprowadzenie do C++ (37.05z)
Podstawy programowania w jêzyku C++ (30.00z)
Programowanie. Teoria i praktyka z wykorzystaniem C++. Wydanie II poprawione (129.00z)
C++. Przewodnik dla pocz±tkuj±cych (36.85z)
Tablice informatyczne. C++. Wydanie II (7.10z)
C++. Przewodnik dla pocz±tkuj±cych (67.00z)
Opus magnum C++11. Programowanie w jêzyku C++ (komplet) (149.00z)
C++ w 24 godziny. Wydanie VI (79.00z)
Czysty kod w C++17. Oprogramowanie ³atwe w utrzymaniu (59.00z)
C++17 STL. Receptury (43.45z)
Programowanie funkcyjne w jêzyku C++. Tworzenie lepszych aplikacji (32.45z)
Stosowanie wzorców projektowych w C++. Kod wielokrotnego wykorzystania w programowaniu zorientowanym obiektowo (36.48z)
Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie V (26.95z)
C++. Intensywny kurs (119.20z)
Tablice informatyczne. Podstawy C++ (19.90z)
C++. Zadania z programowania z przyk³adowymi rozwi±zaniami. Wydanie II (16.45z)
Hands-On Concurrency with Rust (159.00z)
C++20. Laboratorium (36.85z)
Microsoft Visual C++ 2012. Praktyczne przyk³ady (54.90z)

Pozostae z serii: Inne

Zaawansowane tworzenie stron WWW. Æwiczenia praktyczne (18.00z)
Hands-On RESTful Web Services with ASP.NET Core 3 (129.00z)
Fedora Core 2 dla ka¿dego (49.00z)
ActionScript Developer's Guide to Robotlegs. Building Flexible Rich Internet Applications (55.24z)
JavaScript. Programowanie obiektowe (69.00z)
Training Systems Using Python Statistical Modeling (94.99z)
Adobe Premiere Pro CS3. Oficjalny podrêcznik (79.00z)
Autodesk Inventor Professional 2017 PL / 2017+ / Fusion 360. Metodyka projektowania (124.87z)
Joomla! System zarz±dzania tre¶ci±. eBook. Mobi (34.90z)
Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla szko³y podstawowej, kl. IV - VI. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (22.42z)
Excel 2019 PL. Kurs (21.95z)
Niemiecki dla bystrzaków. Wydanie II (24.34z)
Jeszcze wydajniejsze witryny internetowe. Przyspieszanie dzia³ania serwisów WWW. eBook. Pdf (31.99z)
Effective Modern C++. 42 Specific Ways to Improve Your Use of C++11 and C++14 (220.15z)
Data Science on AWS (254.15z)
Building Scalable Web Sites. Building, Scaling, and Optimizing the Next Generation of Web Applications (135.15z)
Data Analysis with Python (139.00z)
Programista samouk. Profesjonalny przewodnik do samodzielnej nauki kodowania (32.45z)
Moodle 3 E-Learning Course Development (179.00z)
Portrety. Kreatywna fotografia (59.00z)