e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: word
Seria: Inne
Promocja: -44%


Word 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik

Chris Grover
promocja -44%
cena: 65.803571428571 z 36.85 z
Data wydania: 2012-09-25
stron: 544, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl

Poznaj najg³êbiej ukryte tajniki Worda 2007

 • Jak korzystaæ z nowego paska narzêdziowego?
 • Jak tworzyæ, formatowaæ i drukowaæ dokumenty tekstowe?
 • Jak spersonalizowaæ Worda za pomoc± makropoleceñ?
Czujesz siê zdezorientowany, gdy patrzysz na interfejs najnowszej wersji Worda? Chcesz siê przekonaæ, czy Word 2007 jest faktycznie nowy, czy tylko od¶wie¿ony? Zastanawiasz siê, jak bardzo ta wersja mo¿e usprawniæ Twoj± pracê? Word 2007 zosta³ niemal ca³kowicie przekonstruowany w stosunku do swoich poprzedników. Nowy interfejs u¿ytkownika, inna filozofia korzystania z narzêdzi, wiêcej zabezpieczeñ i funkcji automatyzuj±cych pracê - to wszystko sprawia, ¿e przesiadka z poprzedniej wersji mo¿e okazaæ siê do¶æ trudna. W takich przypadkach suchy opis zawarty w dokumentacji nie zawsze jest najlepszym ¼ród³em informacji.
"Word 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik" to omówienie mo¿liwo¶ci najnowszej wersji najpopularniejszego edytora tekstu, znacznie wykraczaj±ce poza instrukcjê obs³ugi. Znajdziesz w nim informacje o zaletach i wadach Worda, zasadach korzystania z nowych narzêdzi oraz opisy dzia³ania niemal wszystkich jego funkcji. Dowiesz siê, jak tworzyæ dokumenty, formatowaæ tekst oraz dodawaæ do niego ilustracje, przypisy i odno¶niki. Nauczysz siê korzystaæ z konspektu, tworzyæ spisy tre¶ci i skorowidze, drukowaæ dokumenty i publikowaæ je w internecie. Poznasz tak¿e sposoby przyspieszania i automatyzowania najczê¶ciej wykonywanych zadañ za pomoc± makropoleceñ oraz jêzyka VBA.
 • Tworzenie nowego dokumentu
 • Praca z plikami
 • Wprowadzanie i formatowanie tekstu
 • Korzystanie z autokorekty i sprawdzania pisowni
 • Drukowanie dokumentów
 • Tworzenie d³ugich dokumentów
 • Konspekty, spisy tre¶ci i skorowidze
 • Wstawianie do dokumentów grafiki i elementów multimedialnych
 • Korespondencja seryjna
 • Praca grupowa
 • Konfiguracja interfejsu u¿ytkownika
 • Tworzenie makropoleceñ i skryptów VBA

Poznaj Worda 2007 z ka¿dej strony.Cena: 36.85 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: word

ABC Worda 2002/XP PL (12.00z)
MS Word 2002/XP. Æwiczenia praktyczne (11.00z)
Word 2003 PL. Æwiczenia praktyczne (13.00z)
Word 2010 PL. Æwiczenia praktyczne (18.99z)
Word Processing in Pages '09: The Mini Missing Manual (21.17z)
Word 2010 PL. Æwiczenia praktyczne (10.44z)
Word 2010 PL. Pierwsza pomoc (9.85z)
Word 2010 PL. Kurs (19.20z)
Komputerowa edycja dokumentów dla ¶rednio zaawansowanych (25.54z)
Microsoft Word 2019 Krok po kroku (62.37z)
Po prostu Word 2000 PL (18.99z)
Word 2013 PL. Æwiczenia praktyczne (13.70z)
Podstawy edycji tekstów (18.97z)
Microsoft Word 2016. Krok po kroku. Pliki æwiczeñ (44.80z)
Word w biurze i nie tylko (29.00z)
Word 2003 PL. Kurs (34.90z)
Word 2013 PL. Kurs (39.90z)
Word 2007 PL. Kurs (34.90z)
Word 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik (67.00z)
ABC Word 2013 PL (19.20z)

Pozostae z serii: Inne

Build Supercomputers with Raspberry Pi 3 (159.00z)
Finanse cyfrowe. Perspektywa rynkowa (32.00z)
Sieci komputerowe. Wydanie V (129.00z)
Hands-On Deep Learning with TensorFlow (139.00z)
Cyfrowa ciemnia. Komputerowy warsztat fotografa. eBook. Pdf (43.90z)
Learning Spark. 2nd Edition (254.15z)
Pe³na MOC mo¿liwo¶ci (edycja ING) (12.90z)
Artificial Intelligence and Machine Learning Fundamentals (109.00z)
C# 8 and .NET Core 3 Projects Using Azure - Second Edition (129.00z)
Metabase Up and Running (119.00z)
Hands-On Data Structures and Algorithms with Python - Second Edition (129.00z)
Suficka ksiêga m±dro¶ci. 99 przymiotów Jedno¶ci (37.00z)
Adobe Photoshop CS/CS PL. Oficjalny podrêcznik (64.90z)
Ksi±¿ka Packet Tracer 6 dla kursów CISCO Tom 2 - Podstawy konfiguracji IOS (29.25z)
Marketing internetowy w wyszukiwarkach (47.00z)
PADS w praktyce. Nowoczesny pakiet CAD dla elektroników (75.76z)
Java. Kompendium programisty. Wydanie X (179.00z)
Professional Scala (139.00z)
Matematyka Europejczyka. Zeszyt æwiczeñ dla gimnazjum. Klasa 1. Czê¶æ 2 (12.90z)
Microsoft Project 2019 Krok po kroku (55.92z)