e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: word
Seria: Inne


Word 2007 PL. Kurs

Grzegorz Kowalczyk
cena: 34.90 z
Data wydania: 2007-02-09
stron: 320, miêkka oprawa, format: B5

wicej na stronie helion.pl
Word to jeden z najpopularniejszych programów biurowych. Jest wykorzystywany niemal w ka¿dej firmie i organizacji. Wygoda obs³ugi, rozbudowane narzêdzia edycyjne i ogromne mo¿liwo¶ci czyni± z niego uniwersaln± aplikacjê dla wszystkich, którzy w swojej pracy pisz± i przetwarzaj± teksty. Worda mo¿na wykorzystaæ zarówno do napisania krótkiego pisma, jak i do przygotowania kilkusetstronicowej ksi±¿ki z ilustracjami, przypisami, skorowidzem i spisem tre¶ci.
Dziêki ksi±¿ce "Word 2007 PL. Kurs" opanujesz mo¿liwo¶ci najnowszej wersji Worda. Poznasz interfejs u¿ytkownika i zasady pracy z dokumentami. Nauczysz siê wprowadzaæ i formatowaæ tekst, wstawiaæ symbole i znaki specjalne oraz korzystaæ z autokorekty. Dowiesz siê, w jaki sposób zabezpieczaæ dokumenty has³em i tworzyæ kopie zapasowe plików. Poznasz sposoby odzyskiwania tekstu z uszkodzonych dokumentów. Przeczytasz tak¿e o tworzeniu przypisów, indeksów i spisów tre¶ci oraz tabel i list, a tak¿e o drukowaniu dokumentów.
  • Uruchamianie i aktywacja najnowszego pakietu Office 2007
  • Interfejs u¿ytkownika Worda 2007
  • Wstawianie tekstu
  • Wyszukiwanie i zastêpowanie fragmentów tekstu
  • Praca z plikami
  • Formatowanie tekstu
  • Drukowanie
  • Wstawianie przypisów
  • Tworzenie skorowidzów i spisów tre¶ci
  • Tabele

Umiejêtno¶æ obs³ugi Worda jest dzi¶ niezbêdna w ka¿dej firmie.
Poznaj i Ty mo¿liwo¶ci najnowszej wersji tego programu.Cena: 34.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: word

Word 2010 PL. Kurs (19.20z)
Word 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik (67.00z)
Word Processing in Pages '09: The Mini Missing Manual (21.17z)
Microsoft Word 2016 Krok po kroku dodatkowo Pliki æwiczeñ do pobrania (39.48z)
Po prostu Word 2002/XP PL (18.99z)
Microsoft Word 2016 Krok po kroku dodatkowo Pliki æwiczeñ do pobrania (52.92z)
Microsoft Word 2019 Krok po kroku (62.37z)
Senior pracuje z edytorem tekstu (33.00z)
ABC Word 2010 PL (29.90z)
Word 2010 PL. Ilustrowany przewodnik (9.90z)
ABC Word 2010 PL (16.45z)
Microsoft Word 2013 Krok po kroku (38.64z)
MS Word 2002/XP. Æwiczenia praktyczne (11.00z)
Word 2007 for Starters: The Missing Manual. The Missing Manual (67.92z)
Word 2010 PL. Æwiczenia praktyczne (18.99z)
Komputerowa edycja dokumentów dla ¶rednio zaawansowanych (21.95z)
ABC Word 2013 PL (19.20z)
Po prostu Word 2003 PL (29.90z)
Word 2010 PL. Pierwsza pomoc (17.90z)
Podstawy edycji tekstów (18.97z)

Pozostae z serii: Inne

Microsoft Exchange Server 2010 Vademecum Administratora (73.71z)
Klastry pracy awaryjnej w ¶rodowisku Windows. Instalacja, konfiguracja i zarz±dzanie (47.00z)
100 sposobów na Perl. eBook. ePub (31.99z)
Po prostu Adobe GoLive 4 (35.00z)
Tatry Polskie. Przewodnik - Celownik (29.90z)
Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 od ¶rodka (55.44z)
Android 6 dla programistów. Techniki tworzenia aplikacji. Wydanie III (77.00z)
Matematyka dyskretna (74.59z)
Moodle Course Design Best Practices (109.00z)
Wzorce projektowe. Leksykon kieszonkowy (13.70z)
Korsyka. Zielony Przewodnik Michelin. Wydanie 2 (54.90z)
Domain-Driven Design dla .NET Core. Jak rozwi±zywaæ z³o¿one problemy podczas projektowania architektury aplikacji (54.45z)
Twórz w³asne gry w Scratchu! (57.82z)
Raspberry Pi 3 Projects for Java Programmers (159.00z)
Excel 2007 w firmie. Controlling, finanse i nie tylko (69.00z)
Hardware Hacking. Edycja polska (49.90z)
Windows Phone 7. Tworzenie efektownych aplikacji. eBook. Mobi (54.99z)
Inkscape. Æwiczenia praktyczne (39.90z)
Learning TypeScript (186.15z)
Poczta elektroniczna. Æwiczenia praktyczne (18.99z)