e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: word
Seria: Inne


Word 2010 PL. Seria praktyk

Scott Basham
cena: 39.00 z
Data wydania: 2011-06-06
stron: 216, miêkka oprawa, format: 165x220

wicej na stronie helion.pl

Odkryj Worda na nowo - w biurze i domu

 • Jak formatowaæ tekst?
 • Jak wstawiaæ elementy graficzne i tabele?
 • Jak edytowaæ dokument za po¶rednictwem Internetu?
Word to od lat najlepszy przyjaciel ka¿dego u¿ytkownika komputera. Je¶li nauczysz siê nim pos³ugiwaæ, bêdzie Ci wierny niczym pies i nie zawiedzie Twojego zaufania. Dziêki tej ksi±¿ce szybko i sprawnie opanujesz szerokie spektrum u¿ytecznych umiejêtno¶ci i z ³atwo¶ci± bêdziesz tworzyæ dokumenty o charakterze biznesowym, naukowym czy artystycznym. Szczególn± zalet± tego podrêcznika jest to, ¿e mog± z niego korzystaæ zarówno nowicjusze, jak i weterani Worda. I jedni, i drudzy doceni± fakt, ¿e jest on praktycznym graficznym przewodnikiem, w którym do zilustrowania omawianych tre¶ci wykorzystywane s± rysunki i przyk³ady.
Ksi±¿ka "Word 2010 PL. Seria praktyk" w jasny i przejrzysty sposób opisuje pe³en zakres funkcji programu w jego najnowszej wersji - poczynaj±c od tworzenia i edytowania prostych dokumentów tekstowych, przez rysowanie tabel, wstawianie elementów graficznych i korzystanie z narzêdzi wspomagaj±cych merytoryczne opracowywanie tekstu, po bardziej zaawansowane techniki, takie jak przegl±danie i edycja dokumentów umieszczonych w sieci. Ca³o¶æ zosta³a podana w formie umo¿liwiaj±cej szybkie dotarcie do ka¿dej potrzebnej informacji, dziêki czemu Word przestanie mieæ przed Tob± jakiekolwiek tajemnice.
 • Formatowanie akapitów
 • Tworzenie i modyfikowanie stylu
 • Stosowanie znaków specjalnych
 • Tworzenie i edycja równañ
 • Rysowanie i formatowanie tabeli
 • Tworzenie spisu tre¶ci i bibliografii
 • Korespondencja seryjna
 • Dodawanie komentarza
 • Efekty artystyczne
 • Tabele i ilustracje
 • Nag³ówki i stopki
 • Biblioteka SmartArt

Word 2010 - program dla wszystkich ludzi pracy oraz hobbystów!Cena: 39.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: word

Word 2010 PL. Kurs (19.20z)
Microsoft Word 2010 PL. Praktyczne podej¶cie (21.45z)
Word 2013 PL. Æwiczenia praktyczne (13.70z)
Microsoft Word 2019 Krok po kroku (62.37z)
ABC Word 2003 PL (18.00z)
Word 2010 PL. Æwiczenia praktyczne (10.44z)
Word 2010 PL. Kurs (39.00z)
Microsoft Word 2016. Krok po kroku. Pliki æwiczeñ (44.80z)
Po prostu Word 2000 PL (18.99z)
Word 2013 PL. Æwiczenia praktyczne (24.90z)
Word Processing in Pages '09: The Mini Missing Manual (21.17z)
Word 2003 PL. Æwiczenia praktyczne (13.00z)
Word 2010 PL. Pierwsza pomoc (9.85z)
Microsoft Word 2013 Krok po kroku (38.64z)
ABC Word 2010 PL (16.45z)
Word 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik (67.00z)
Word 2007 PL. Æwiczenia praktyczne (17.00z)
Word 2010 PL. Æwiczenia praktyczne (18.99z)
Word w biurze i nie tylko (29.00z)
Po prostu Word 2002/XP PL (18.99z)

Pozostae z serii: Inne

Git. Kurs video. Pracuj wygodnie z najpopularniejszym systemem kontroli wersji (29.00z)
Po prostu Excel 2007 PL (49.00z)
3ds max. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II (21.90z)
Sposoby na internet (29.90z)
Flutter. Kurs video. Przewodnik dla pocz±tkuj±cych (79.00z)
Ksiêga odkrywców LEGO Mindstorms NXT 2.0. Podstawy budowy i programowania robotów (26.95z)
AngularJS. Kurs video. Poziom pierwszy. Tworzenie aplikacji (79.00z)
ASP.NET Core and Vue.js (139.00z)
ArchiCAD. Wprowadzenie do projektowania BIM (43.45z)
CSS. Refaktoryzacja kodu (19.20z)
PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. Wydanie drugie. Vademecum profesjonalisty (88.00z)
Hadoop: The Definitive Guide. 2nd Edition (135.15z)
Podró¿nicze wycinanki. Kraków i Wieliczka. Wydanie 1 (1.10z)
Podstawy obs³ugi komputera. Ilustrowany przewodnik. Wydanie III (12.60z)
Adobe After Effects CC. Oficjalny podrêcznik. Wydanie II (48.19z)
Joomla! System zarz±dzania tre¶ci±. eBook. Pdf (34.90z)
Wydajne aplikacje dla systemu Android. Programuj szybko i efektywnie (26.95z)
W sieci korzy¶ci. Jak wykorzystaæ LinkedIn w kontaktach zawodowych (39.90z)
Sztuka b³yskawicznej koncentracji. Mistrzostwo w zarz±dzaniu uwag± (25.14z)
eBay Hacks. Tips & Tools for Bidding, Buying, and Selling. 2nd Edition (80.74z)