e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: word
Seria: Inne
Promocja: -44%


Word 2010 PL. Pierwsza pomoc

Magdalena Gunia
promocja -44%
cena: 17.589285714286 z 9.85 z
Data wydania: 2013-05-09
stron: 104, miêkka oprawa, format: 140x208

wicej na stronie helion.pl
 • Co z t± wst±¿k± - czyli jak opanowaæ korzystanie z nowego interfejsu Worda
 • Pomaluj swój ¶wiat - czyli jak o¿ywiæ nudn± czcionkê, zmieniæ jej kolor i t³o
 • Daj siê zast±piæ - czyli jak unikn±æ rêcznego sortowania i tworzenia spisu tre¶ci
 • Kup±, mo¶ci panowie - czyli jak poradziæ sobie z grupow± prac± nad dokumentem
Wymiana Worda na nowsz± wersjê spada na Ciebie jak grom z jasnego nieba? Wcale nie chcia³e¶ tego robiæ, ale Twój szef siê upar³ - albo po prostu zmieni³e¶ komputer i da³e¶ siê na to namówiæ… Zanim zaczniesz pluæ sobie w brodê, w panice szukaæ znajomego interfejsu i gubiæ w±tek, zatrzymaj siê na chwilê! W³a¶nie znalaz³e¶ cudowny lek na swoje zmartwienie.
Z t± ksi±¿k± uda Ci siê b³yskawicznie zdobyæ i uporz±dkowaæ wiedzê o Wordzie 2010, niezale¿nie od tego, czy w ogóle mia³e¶ kiedy¶ do czynienia z edytorem tekstu. Nauczysz siê tworzyæ, zapisywaæ i formatowaæ dokumenty, wprowadzaæ kolumny, sekcje i tabele, zmieniaæ wygl±d czcionki i t³a. Dowiesz siê, jak wygenerowaæ spis tre¶ci, jak dzia³a Autokorekta oraz jakie czynno¶ci mo¿na wykonywaæ automatycznie. Opanujesz tak¿e wstawianie rysunków i komentarzy oraz metody efektywnej pracy w grupie nad jednym dokumentem. Czas start - tak przygotowany bez trudu poradzisz sobie z ka¿dym zadaniem!
 • Tworzenie, otwieranie i zapisywanie dokumentów
 • U¿ywanie szablonów i opcje widoku strony
 • Dzielenie tekstu na kolumny i sekcje
 • Zmiana uk³adu strony i drukowanie dokumentu
 • Zaznaczanie, kopiowanie, usuwanie i zamiana fragmentu tekstu
 • Formatowanie tekstu, tworzenie list i tabel
 • Stosowanie stylów nag³ówkowych i spisy tre¶ci
 • Sprawdzanie pisowni i dzielenie wyrazów
 • Formatowanie tabeli i wstawianie znaków niestandardowych
 • U¿ywanie nag³ówka i stopki oraz numerowanie stron
 • Przeszukiwanie dokumentu i wstawianie przypisów oraz rysunków
 • Rejestrowanie zmian w dokumencie i praca z komentarzami

Word 2010 - wyci¶nij z niego wszystko, co zawiera!Cena: 9.85 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: word

ABC Word 2010 PL (16.45z)
Po prostu Word 2000 PL (18.99z)
Word 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik (67.00z)
ABC Worda 2002/XP PL (12.00z)
Word 2013 PL. Æwiczenia praktyczne (13.70z)
Word 2003 PL. Æwiczenia praktyczne (13.00z)
Word 2010 PL. Ilustrowany przewodnik (12.60z)
ABC Word 2003 PL (18.00z)
Podstawy edycji tekstów (18.97z)
Microsoft Word 2016 Krok po kroku dodatkowo Pliki æwiczeñ do pobrania (39.48z)
Word 2007: The Missing Manual. The Missing Manual (101.15z)
Word 2013 PL. Kurs (21.95z)
Word 2007 for Starters: The Missing Manual. The Missing Manual (67.92z)
Word 2007 PL. Kurs (34.90z)
Word 2010 PL. Kurs (34.90z)
Word 2010 PL. Ilustrowany przewodnik (9.90z)
Microsoft Word 2013 Krok po kroku (38.64z)
Word 2000 PL. Æwiczenia praktyczne (8.00z)
Word 2003 PL. Kurs (34.90z)
Word w biurze i nie tylko (29.00z)

Pozostae z serii: Inne

Java. Przygotowanie do programowania na platformê Android. eBook. ePub (69.90z)
Simplify Big Data Analytics with Amazon EMR (139.00z)
lex & yacc. 2nd Edition (101.15z)
Intel Threading Building Blocks. Outfitting C++ for Multi-core Processor Parallelism (135.15z)
Oracle8i w sieci (50.00z)
Jêzyk XAML. Kurs video. Poziom pierwszy. Programowanie aplikacji w WPF (29.00z)
Java Pierwsze Kroki - æwiczenia (20.49z)
TypeScript 2.x for Angular Developers (159.00z)
Monta¿ komputera PC. Æwiczenia praktyczne (17.90z)
Dreamweaver CS3. Tworzenie stron internetowych. Projekty (29.00z)
Po prostu HTML, XHTML i CSS. Wydanie VI (77.00z)
CSS3. Szybki start. Wydanie V (69.00z)
Podrêcznik frontendowca. The Big Nerd Ranch Guide (37.95z)
Katalonia. Barcelona, Costa Brava i Costa Dorada. W Krainie Gaudiego i Salvadore Dali. Wydanie 1 (24.90z)
S³owacja. 1001 pomys³ów na weekend. Wydanie 1 (24.90z)
Mikrous³ugi oparte na zdarzeniach. Wykorzystywanie danych w organizacji na du¿± skalê (37.95z)
HTML5. Programowanie aplikacji. eBook. Pdf (29.90z)
AutoCAD. Rysunek konstrukcji stalowych (28.50z)
Agile. Rusz g³ow±! (48.95z)
Ostatni. Prawdziwa historia ¿o³nierza warszawskiej mafii (19.20z)