e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: word
Seria: Inne


Word 2010 PL. Kurs

Grzegorz Kowalczyk
cena: 39.00 z
Data wydania: 2012-11-15
stron: 304, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl
Pobierz dodatkowe rozdzia³y do ksi±¿ki! >>

Diabe³ zawsze tkwi w szczegó³ach
— opanuj do perfekcji tajniki obs³ugi Worda 2010 PL

 • Poznaj podstawy pracy z tym ¶wietnym edytorem tekstu
 • Naucz siê formatowaæ tekst w zale¿no¶ci od jego przeznaczenia
 • Odkryj tajniki tworzenia list, przypisów i spisów tre¶ci
¯yjemy w czasach, w których nie sposób wyobraziæ sobie pracy (nie tylko biurowej), w której zbêdna by³aby umiejêtno¶æ obs³ugi edytora tekstu. Ta wiedza mo¿e byæ kluczem do Twojego sukcesu — je¶li potrafisz tworzyæ estetyczne, odpowiednio sformatowane i rozplanowane pisma, masz gwarancjê pozytywnej reakcji odbiorcy! Nie wymaga to wiele zaanga¿owania, a efekt mo¿e przerosn±æ naj¶mielsze oczekiwania. Dlatego jak najszybciej zapoznaj siê z ksi±¿k± otwieraj±c± przed Tob± ¶wiat Worda 2010 PL — nowej wersji jednego z najlepszych edytorów.
"Word 2010 PL. Kurs" sprawi, ¿e b³yskawicznie opanujesz obs³ugê wszystkich potrzebnych Ci poleceñ. Dziêki temu podrêcznikowi nauczysz siê zmieniaæ czcionkê, stosowaæ style, tworzyæ szablony i listy, pos³ugiwaæ siê narzêdziem Autokorekty oraz wstawiaæ ró¿ne obrazy w dowolnie wybranych miejscach. Szybko i bez trudu podzielisz tekst na kolumny, dodasz tabele, a tak¿e zastosujesz potrzebne przypisy.
 • Edycje i aktywacja pakietu Microsoft Office 2010
 • Uruchamianie i zamykanie edytora Word 2010
 • Wst±¿ka i Mini Toolbar
 • Tworzenie i edycja dokumentów
 • Formatowanie znaków, akapitów i stron
 • Style, motywy i szablony
 • Praca z elementami graficznymi
 • Tworzenie i edycja list oraz tabel
 • Podzia³ tekstu na kolumny
 • Tworzenie przypisów dolnych i koñcowych oraz spisów tre¶ci

Word 2010 — prêdzej czy pó¼niej bêdzie Ci bardzo potrzebny!Cena: 39.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: word

Word 2010 PL. Ilustrowany przewodnik (12.60z)
Word 2007 PL. Kurs (34.90z)
ABC Word 2010 PL (29.90z)
ABC Word 2010 PL (16.45z)
Microsoft Word 2013 Krok po kroku (52.92z)
Word 2013 PL. Æwiczenia praktyczne (13.70z)
Word 2010 PL. Kurs (34.90z)
Microsoft Word 2013. Krok po kroku (44.80z)
Microsoft Word 2016 Krok po kroku dodatkowo Pliki æwiczeñ do pobrania (39.48z)
Po prostu Word 2000 PL (18.99z)
ABC Worda 2002/XP PL (12.00z)
Word 2010 PL. Seria praktyk (39.00z)
Word 2003 PL. Æwiczenia praktyczne (13.00z)
ABC Word 2003 PL (18.00z)
Word 2013 PL. Kurs (39.90z)
Word 2010 PL. Ilustrowany przewodnik (9.90z)
Senior pracuje z edytorem tekstu (33.00z)
Word w biurze i nie tylko (29.00z)
Word Processing in Pages '09: The Mini Missing Manual (21.17z)
Microsoft Word 2016 Krok po kroku dodatkowo Pliki æwiczeñ do pobrania (52.92z)

Pozostae z serii: Inne

Korsyka. Zielony Przewodnik Michelin. Wydanie 2 (54.90z)
Apache Mesos Cookbook (139.00z)
Container Security. Fundamental Technology Concepts that Protect Containerized Applications (186.15z)
Programowanie w jêzyku Delphi (26.95z)
Kod doskona³y. Jak tworzyæ oprogramowanie pozbawione b³êdów. Wydanie II. eBook. ePub (99.00z)
Frontend developer. Kurs video. HTML i CSS. Poziom ¶rednio zaawansowany (49.00z)
Docker. Praktyczne zastosowania. Wydanie II (36.58z)
Mastering Ubuntu Server (159.00z)
Podrêcznik dobrych praktyk WCAG 2.0 (28.49z)
Uk³ady programowalne dla pocz±tkuj±cych (65.71z)
SEOrigami. Sztuka pisania unikatowego (nie tylko na potrzeby pozycjonowania) (25.93z)
Twórz w³asne gry w Scratchu! (55.20z)
Tajniki Kubernetes. Rozwijaj umiejêtno¶ci orkiestrowania kontenerów w Kubernetes, aby budowaæ, uruchamiaæ, zabezpieczaæ i monitorowaæ wielkoskalowe aplikacje rozproszone (107.73z)
Hermeneutyka gier wideo (31.99z)
Designing for Scalability with Erlang/OTP. Implement Robust, Fault-Tolerant Systems (186.15z)
JavaScript. Receptury (45.00z)
Odkrywanie Arduino. Narzêdzia i techniki in¿ynierii pe³nej czaru. Wydanie II (56.07z)
Java. Najlepsze rozwi±zania zadañ programistycznych. Receptury. Wydanie IV (76.16z)
SAP. Zrozumieæ system ERP (55.20z)
Scala for Machine Learning - Second Edition (229.00z)

przedszkole Piła | tani oraz szybki bezprzewodowy internet bezprzewodowy stryszawa telefon voip kabel | seo | Sala na wynajem sale szkoleniowe kraków krowodrza Kraków | gazowanie domu