e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Windows 8
Seria: Inne


Windows 8 PL. Zaawansowana administracja systemem

Andrzej Szel±g
cena: 59.00 z
Data wydania: 2012-10-25
stron: 376, miêkka oprawa, format: 158x235

wicej na stronie helion.pl

Czas, by Windows 8 odkry³ przed Tob± swoje tajemnice!

Windows 8 to najbardziej zaawansowany pod ka¿dym wzglêdem kliencki system operacyjny firmy Microsoft, jaki ujrza³ ¶wiat³o dzienne. To nowoczesne okno na cyfrowy ¶wiat jutra. ¦wiat bezpieczny i intuicyjny, w którym wszystko jest szybkie w dzia³aniu, proste w u¿yciu i przywo³ywane jednym dotkniêciem. ¦wiat w pe³ni otwarty na ka¿dego u¿ytkownika, na jego coraz wiêksze potrzeby i oczekiwania. ¦wiat, w którym zawarto¶æ jest najwa¿niejsza, pozbawiona wszelkich granic i pe³na ¿ycia.
Windows 8 to system przystosowany do wykorzystania na wielu urz±dzeniach, który ma szansê staæ siê wyznacznikiem nowego trendu unifikacyjnego. W rezultacie nie tylko zapewni nam komfort u¿ytkowania i wykorzystywania ogromnych mo¿liwo¶ci, ale uwolni nas tak¿e od konieczno¶ci zapoznawania siê z kilkoma systemami operacyjnymi, dzia³aj±cymi na komputerach, tabletach itp.
Ta ksi±¿ka stanowi doskona³e wprowadzenie w zaawansowane zagadnienia zwi±zane z Windows 8. Dziêki niej mo¿esz zapoznaæ siê m.in. z ró¿nicami i mo¿liwo¶ciami poszczególnych wersji systemu, sposobem jego instalowania czy przygotowania do pracy zgodnie z Twoimi preferencjami. Dowiesz siê te¿, jak zarz±dzaæ komputerem czy kontami u¿ytkowników przy u¿yciu ró¿nych technik i narzêdzi, a tak¿e plikami i folderami. Nauczysz siê lepiej obs³ugiwaæ napêdy dyskowe czy wykorzystywaæ nowe techniki uwierzytelniania u¿ytkowników. Przekonasz siê te¿, jak zabezpieczaæ wa¿ne pliki przy u¿yciu nowych mechanizmów. A w koñcu zmusisz system, by pracowa³ tak wydajnie, jak to tylko mo¿liwe!
  • Wprowadzenie do systemu Windows 8
  • Zaawansowana instalacja systemu Windows 8
  • Przygotowanie systemu Windows 8 do pracy
  • Zarz±dzanie komputerem z systemem Windows 8
  • Zarz±dzanie kontami i grupami u¿ytkowników w systemie Windows 8
  • Zarz±dzanie plikami i folderami w systemie Windows 8
  • Zarz±dzanie napêdami dyskowymi w Windows 8
  • Zarz±dzanie sieciami TCP/IP w systemie Windows 8
  • Zarz±dzanie bezpieczeñstwem w Windows 8
  • Zarz±dzanie wydajno¶ci± i optymalizacja systemu Windows 8

Zerknij w cyfrow± przysz³o¶æ z systemem Windows 8!

Cena: 59.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Windows 8

Windows 8: The Missing Manual (143.65z)
Windows 8.1 PL. Biblia (99.00z)
Windows 8. Programowanie aplikacji z wykorzystaniem C# i XAML (129.00z)
Vademecum Administratora Windows 8 (73.71z)
Windows 8 PL. Æwiczenia praktyczne (24.90z)
Vademecum Administratora Windows 8 (55.44z)
Tajniki Windows 8 (79.00z)
Egzamin 70-687. Konfigurowanie Windows 8 (75.20z)
Windows 8 PL (11.90z)
Egzamin 70-687 Konfigurowanie Windows 8 (88.83z)
Windows 8.1 PL (39.90z)
Windows 8 PL. Æwiczenia praktyczne (13.70z)
Windows 8.1 PL. Æwiczenia praktyczne (7.90z)
Windows 8. Praktyczne rozwi±zania (39.90z)
Windows 8 PL (21.45z)
Windows 8.1 Krok po kroku (63.84z)
Windows 8 PL. Zaawansowana administracja systemem (32.45z)
Windows 8. Programowanie aplikacji z wykorzystaniem C# i XAML (70.95z)
Tajniki Windows 8 (43.45z)
Windows 8. Praktyczne rozwi±zania (21.95z)

Pozostae z serii: Inne

C++ Cookbook (169.15z)
DevOps with Kubernetes (189.00z)
Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla szkó³ ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy (29.90z)
Algorytmy. Almanach (32.45z)
Deep learning i modelowanie generatywne. Jak nauczyæ komputer malowania, pisania, komponowania i grania (42.88z)
Jeszcze krótsza historia czasu (24.84z)
Hands-On UX Design for Developers (139.00z)
Drupal. Poznaj go z ka¿dej strony (69.00z)
Zakamarki marki. Rzeczy, o których mog³e¶ nie wiedzieæ, zapomnieæ lub pomin±æ podczas budowania swojej marki (11.96z)
Bieszczady. Solina. Po³oniny, Cerkwie. Przewodnik Rekreacyjny. Wydanie 2 (26.90z)
ABC komputera. Wydanie II (23.00z)
Blender. Architektura i projektowanie. Wydanie II (89.00z)
Arduino for Kids (139.00z)
Programista szuka pracy. Kulisy rekrutacji w bran¿y IT. Wydanie III (49.00z)
Using Flume. Flexible, Scalable, and Reliable Data Streaming (143.65z)
Excel 2010 PL dla bystrzaków (21.95z)
Internet. Kurs. Wydanie III (39.00z)
Przetworniki A/C i C/A. Teoria i praktyka (132.38z)
Bezpieczeñstwo w Windows NT/2000. Æwiczenia praktyczne (15.00z)
Progressive Web Application Development by Example (139.00z)

Jedyny profesjonalny operator w gminie stryszawa korzystaj z naszych usług telefonu, internetu i komputerów, wspieraj lokalną działalność a nie obcy kapitał | wolny apartament na nocleg i spanie wolne apartamenty Mielno last minute apartament nad morzem | koparka Piła | parafiaostrowek | NAJLEPSZE - pozycjonowanie stron www Piła