e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -44%


Wielka ksiêga ma³ych projektów w Pythonie. 81 ³atwych praktycznych programów

Al Sweigart
promocja -44%
cena: 77.589285714286 z 43.45 z
Data wydania: 2022-05-01
stron: 416, miêkka oprawa, format: 170x230

wicej na stronie helion.pl
Programowanie wci±ga. £atwo zapaliæ siê do w³asnego pomys³u na ¶wietny program, ale je¶li zabraknie umiejêtno¶ci, nietrudno w poczuciu frustracji porzuciæ kod po napisaniu kilku linijek. Wiele osób, marz±c o wykorzystywaniu imponuj±cych mo¿liwo¶ci Pythona, przepracowa³o cierpliwie liczne samouczki. Nie jest to z³y sposób na rozpoczêcie przygody z programowaniem i przyswojenie sk³adni jêzyka. Ale do samodzielnego tworzenia kodu trzeba nieco innych umiejêtno¶ci. Sk±d jednak ma je wzi±æ kandydat na programistê, je¶li nie jest geniuszem komputerowym?
Tê ksi±¿kê doceni± ci, którzy opanowali ju¿ podstawow± sk³adniê Pythona i pal± siê do pisania w³asnych programów. Zawiera 81 projektów, które mo¿esz napisaæ w tym jêzyku. Programy sk³adaj± siê z maksymalnie 256 linii kodu i pozwol± Ci stopniowo nabieraæ umiejêtno¶ci programisty - a zupe³nie przy okazji dostarcz± mnóstwo zabawy! Twoja nauka bêdzie polega³a nie tylko na analizowaniu dzia³ania kodu i jego wpisywaniu w edytorze, ale tak¿e na samodzielnym eksperymentowaniu i modyfikowaniu kodu, aby dopasowaæ program do w³asnych potrzeb i pomys³ów. W efekcie - niepostrze¿enie, æwicz±c praktyczne kodowanie - nabierzesz bieg³o¶ci i sporego do¶wiadczenia w pos³ugiwaniu siê Pythonem!
Dziêki tej ksi±¿ce napiszesz:
  • gry, w które zagrasz z komputerem lub przyjació³mi
  • realistyczne symulacje: po¿aru lasu, miliona rzutów kostk± i japoñskiego liczyd³a
  • piêkne animacje: akwarium z rybkami i obracaj±cego siê sze¶cianu
  • grê 3D, w której gracz porusza siê po labiryncie
  • programy szyfruj±ce z wykorzystaniem szyfrów ROT13 i Vigenere'a

Masz do¶æ samouczków? Zacznij pisaæ w Pythonie prawdziwy, dzia³aj±cy kod!Cena: 43.45 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Python - Programowanie

Python dla profesjonalistów. Debugowanie, testowanie i utrzymywanie kodu (26.95z)
Python w analizie danych. Przetwarzanie danych za pomoc± pakietów Pandas i NumPy oraz ¶rodowiska IPython. Wydanie II (48.95z)
Python. Instrukcje dla programisty. Wydanie II (62.37z)
Inteligentna sieæ. Algorytmy przysz³o¶ci. Wydanie II (54.90z)
Learn Python Programming - Third Edition (139.00z)
Python w zadaniach. Programowanie dla m³odzie¿y. Poziom podstawowy (37.17z)
Essential Math for Data Science (220.15z)
Python Network Programming Techniques (139.00z)
PySpark Cookbook (139.00z)
Python GUI Programming Cookbook - Third Edition (129.00z)
Getting Started with Python (179.00z)
Designing Production-Grade and Large-Scale IoT Solutions (139.00z)
Python for Algorithmic Trading (254.15z)
Odoo 11 Development Essentials (159.00z)
Robust Python (186.15z)
Uczenie maszynowe w Pythonie. Leksykon kieszonkowy (28.29z)
Learn Apache Mesos (119.00z)
Learning Python. Powerful Object-Oriented Programming. 4th Edition (135.15z)
Python i Asyncio. Programowanie asynchroniczne (21.95z)
Hands-On GPU Computing with Python (109.00z)

Pozostae z serii: Inne

Learn Robotics Programming - Second Edition (129.00z)
Zarz±dzanie czasem (19.90z)
Machine Learning with TensorFlow 1.x (159.00z)
Scratch. Komiksowa przygoda z programowaniem. Wydanie II (25.54z)
Isomorphic Go (189.00z)
ProBlogger. Jak czerpaæ zyski ze swojego bloga. eBook. Pdf (31.99z)
Na tropie b³êdów. Przewodnik hakerski (71.20z)
App Inventor (135.15z)
Matematyka Europejczyka. Program nauczania matematyki w szkole podstawowej (6.68z)
JavaScript Pocket Reference. Activate Your Web Pages. 3rd Edition (55.24z)
Programming Computer Vision with Python. Tools and algorithms for analyzing images (220.15z)
Wg³±b jêzyka C (4.50z)
Wybrze¿e Chorwacji, S³owenii i Czarnogóry. Wydanie 3 (26.90z)
Dreamweaver MX. Æwiczenia (15.00z)
Blender. Kompendium (99.00z)
Perl. Mistrzostwo w programowaniu. eBook. Mobi (34.90z)
GRYWALIZACJA. Jak zastosowaæ mechanizmy gier w dzia³aniach marketingowych (23.79z)
Head First Servlets & JSP. Edycja polska. Wydanie II (Rusz g³ow±!) (92.95z)
Rejestry Windows 95/NT. Czarna ksiêga (80.00z)
Wege energia (21.95z)