e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Inne
Seria: Inne
Promocja: -44%


Webwriting. Profesjonalne tworzenie tekstów dla Internetu. Wydanie II zaktualizowane i poszerzone

Joanna Wrycza-Bekier
promocja -44%
cena: 39.196428571429 z 21.95 z
Data wydania: 2013-10-11
stron: 200, miêkka oprawa, format: 140x208

wicej na stronie helion.pl

Zwiê¼le. Rzeczowo. Konkretnie.

Ksi±¿ka i blog. Szpalta gazety i strona WWW. Notka prasowa i tweet. Tu s³owa i tu s³owa. Tu tekst i tu tekst. Jednak tekst internetowy czyta siê inaczej ni¿ drukowany. Internauta ledwie skanuje go wzrokiem, pod¶wiadomie szuka miejsc przyci±gaj±cych wzrok, czasami ogranicza siê jedynie do pierwszego akapitu, a nawet samego tytu³u! Je¶li zatem chcesz, by Twój przekaz dotar³ do internauty, musisz nauczyæ siê pisaæ tak, by go zadowoliæ. Nadszed³ czas, by staæ siê webwriterem.
Zacznij od poznania zasad funkcjonalno¶ci stron internetowych. Dziêki temu ³atwiej Ci bêdzie zrozumieæ, jak tworzyæ funkcjonalne teksty. Nastêpnie zapoznaj siê z najwa¿niejszymi zasadami rz±dz±cymi webwritingiem. Pó¼niej przejd¼ do szczegó³ów: opanuj zasady pisania internetowych tekstów dziennikarskich i perswazyjnych e-maili. Dowiedz siê, jak sprawiæ, by Google pokocha³o Twoje teksty, i jak tworzyæ perfekcyjne tweety. Wszak tweet to jedynie 140 znaków - sama esencja, istota tre¶ci tworzonych dla internetu. Spróbuj przekazaæ to, co chcesz powiedzieæ, w 140 znakach…
Dodatkowo autorka przygotowa³a dla Ciebie prawie 30 praktycznych æwiczeñ, w których wykorzysta³a autentyczne teksty, zaczerpniête ze stron internetowych.


Cena: 21.95 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne

Metasploit. Przewodnik po testach penetracyjnych (32.45z)
Bezpieczeñstwo to¿samo¶ci i danych w projektach Web (62.37z)
NGINX Unit Cookbook (72.24z)
Nieoficjalny podrêcznik gracza League of Legends (16.45z)
Techniki informacyjne w badaniach systemowych (62.25z)
Poczta Lotus Notes 8.5 PL. Niezbednik uzytkownika (19.20z)
Sage Symfonia 50cloud Finanse i Ksiêgowo¶æ (55.20z)
Projektowanie interfejsów. Sprawdzone wzorce projektowe (89.00z)
Archiwizacja i odzyskiwanie danych (54.45z)
U mnie dzia³a. Jêzyk bran¿y IT. Wydanie II (29.94z)
Duch w sieci. Moje przygody jako najbardziej poszukiwanego hakera wszech czasów (44.90z)
Internet rzeczy. Budowa sieci z wykorzystaniem technologii webowych i Raspberry Pi (36.85z)
Wywiad telefoniczny ze wspomaganiem komputerowym (CATI). Dzia³ania ankieterskie w call centers (35.91z)
Duch w sieci. Moje przygody jako najbardziej poszukiwanego hakera wszech czasów (24.70z)
Modelowanie ryzyka inwestycyjnego (39.52z)
Wci¶nij reset. Triumfy i fakapy w przemy¶le gier wideo (34.99z)
Alibaba. Jak Jack Ma stworzy³ chiñski Amazon (12.90z)
ECDL. Przegl±danie stron internetowych i komunikacja. Modu³ 7 (31.20z)
Automate It with Zapier (109.00z)
Z korzy¶ci± dla wszystkich. Historia firmy RE/MAX i p³yn±ca z niej lekcja (32.45z)

Pozostae z serii: Inne

My¶l jak Zuck. Piêæ sekretów biznesowych Marka Zuckerberga - genialnego za³o¿yciela Facebooka (20.35z)
Znajd¼ swoje DLACZEGO. Droga do poczucia spe³nienia i wewnêtrznej motywacji (19.50z)
AutoCAD 2011 PL. Pierwsze kroki. eBook. ePub (27.90z)
Mastering JavaFX 10 (159.00z)
Practical Threat Intelligence and Data-Driven Threat Hunting (129.00z)
Learn TypeScript 3 by Building Web Applications (129.00z)
Intel Threading Building Blocks. Outfitting C++ for Multi-core Processor Parallelism (135.15z)
Senior pracuje w sieci (33.00z)
Learning Docker - Second Edition (189.00z)
Drupal 7 w praktyce. W³asna strona WWW w jeden dzieñ (19.20z)
Niemiecki dla bystrzaków. Wydanie II (24.34z)
Procesory DSP w przyk³adach (84.76z)
Deep Learning with TensorFlow (139.00z)
Projekty i rozwi±zania sieciowe w praktyce (69.00z)
Angielski dla bystrzaków (49.90z)
iPad: The Missing Manual. 6th Edition (72.24z)
Marketing wirusowy w internecie. eBook. ePub (27.90z)
Unity 3D Game Development (119.00z)
Praca z zastanym kodem. Najlepsze techniki (79.00z)
Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak siê to robi. Wydanie III (99.00z)

Super szybki, nawet 200Mbit/s z Telewizją i telefonem internet światłowodowy w Sucha Beskidzka, Stryszawa, Krzeszów, Kuków | zajdzyj Serwis laptopów naprawimy wszystko | noclegi nad morzem w domkach wolne domki nad morzem Ostrowo last minute domki nad morzem