e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: excel
Seria: Inne


Analizy statystyczne z programami Statistica i Excel

Ma³gorzata Rabiej
cena: 99.00 z
Data wydania: 2018-01-26
stron: 384, miêkka oprawa, format: 158x235

wicej na stronie helion.pl

Zostañ mistrzem statystyki!

 • Analizuj dane
 • Wyci±gaj wnioski
 • Prezentuj wyniki
W naszych czasach statystyka jest obecna dos³ownie wszêdzie. Opisuje procesy spo³eczne, wskazuje kierunki rozwoju, dyktuje strategie dzia³ania rz±dów i miêdzynarodowych korporacji. Pomaga ekonomistom, naukowcom i in¿ynierom, umo¿liwia tworzenie prognoz gospodarczych, pozwala opracowywaæ nowe technologie i rozwi±zania techniczne, wspiera walkê z epidemiami i odkrywanie nowych terapii. Jest po prostu nieodzowna, aby radziæ sobie z wyzwaniami wspó³czesnego ¶wiata i skal± zjawisk, z którymi mamy do czynienia.
Podstaw± jest zgromadzenie oraz analiza danych w celu pozyskania z nich jak najwiêkszej wiedzy o badanym zjawisku. Nie da siê analizowaæ ogromnych zbiorów danych bez pomocy komputerów i w³a¶ciwego oprogramowania. W¶ród najlepszych programów statystycznych jest Statistica firmy Statsoft, a do najpopularniejszych aplikacji biurowych nale¿y Excel firmy Microsoft. Obydwa te rozwi±zania oferuj± szereg specjalistycznych narzêdzi wspomagaj±cych obróbkê danych statystycznych, przeprowadzanie analiz i prezentowanie wyników. Obydwa warto poznaæ, a najlepiej zrobiæ to w praktyczny sposób — za pomoc± æwiczeñ. W³a¶nie takich, jakie zosta³y przedstawione w tej ksi±¿ce!
 • Metody graficznej prezentacji danych
 • Charakterystyki liczbowe i rozk³ady zmiennych losowych
 • Estymacja parametrów badanej zbiorowo¶ci
 • Testy statystyczne
 • Analiza wska¼ników i zale¿no¶ci
 • Liniowe i nieliniowe modele regresji
 • Analiza szeregów czasowych i metody prognozowania
 • Techniki eksploracji danych
 • Zastosowanie sieci neuronowych

Naucz siê analizowaæ i prezentowaæ dane statystyczne!Cena: 99.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: excel

ABC komputera. Wydanie XI (25.93z)
Excel w biurze i nie tylko. Wydanie II (31.35z)
Excel 2007 - nowa obs³uga i innowacje w grupowaniu danych (E-book) (13.11z)
Microsoft Excel 2013. Analiza i modelowanie danych biznesowych (63.84z)
Python i Excel. Nowoczesne ¶rodowisko do automatyzacji i analizy danych (37.95z)
Analiza marketingowa. Praktyczne techniki z wykorzystaniem analizy danych i narzêdzi Excela (55.18z)
Excel 2016 PL. Æwiczenia zaawansowane (20.35z)
Excel Web App - Opracowanie grupowa w chmurze (9.92z)
ABC komputera. Wydanie XII (26.95z)
Excel 2007 PL. Æwiczenia praktyczne (29.00z)
Excel w praktyce, wydanie luty 2015 r (37.09z)
VBA dla Excela 2010 PL. 155 praktycznych przyk³adów (26.95z)
Microsoft Excel 2019 Przetwarzanie danych za pomoc± tabel przestawnych (75.20z)
Excel - tabele przestawne. Kurs video. Raporty i analiza danych (19.00z)
Excel 2010 PL. Najlepsze sztuczki i chwyty. Vademecum Walkenbacha (37.95z)
Writing Excel Macros with VBA. 2nd Edition (135.15z)
VBA dla Excela 2013 PL. 200 praktycznych przyk³adów (59.00z)
Funkcje w Excelu w praktyce (25.06z)
Excel 2007 PL. Pierwsza pomoc (14.90z)
Excel 2016 PL. Æwiczenia zaawansowane (49.00z)

Pozostae z serii: Inne

Ant: The Definitive Guide. 2nd Edition (152.15z)
Jak wyszkoliæ psa? Patrz i ucz siê! (26.95z)
Data Center Virtualization Certification: VCP6.5-DCV Exam Guide (159.00z)
Anatomia PC. Wydanie IX (120.00z)
Click Millionaires, czyli internetowi milionerzy. E-biznes na twoich zasadach (39.90z)
Projektowanie systemów CMS przy u¿yciu PHP i jQuery (59.00z)
Marketing spo³eczno¶ciowy. Tajniki skutecznej promocji w social media (34.90z)
Learning DevOps (109.00z)
Hands-On Full-Stack Development with Swift (159.00z)
Po prostu Visual Basic 6 (36.00z)
Jira Work Management for Business Teams (119.00z)
Podrêcznik jQuery. Interaktywne interfejsy internetowe. Smashing Magazine (59.00z)
Clojure Cookbook. Recipes for Functional Programming (152.15z)
Zakamarki marki. Rzeczy, o których mog³e¶ nie wiedzieæ, zapomnieæ lub pomin±æ podczas budowania swojej marki (33.49z)
Podsumowania okresowe w Excelu na skróty (6.59z)
Zwinne wytwarzanie oprogramowania. Najlepsze zasady, wzorce i praktyki (54.45z)
Flash 5. Kompendium programisty (35.00z)
Zasady grupy w systemach Windows Server 2008 i Windows Vista Resource Kit (71.60z)
Jêzyk UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych (99.00z)
Salesforce Data Architecture and Management (149.00z)