e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -44%


Warsztat hakera. Testy penetracyjne i inne techniki wykrywania podatno¶ci

Matthew Hickey, Jennifer Arcuri
promocja -44%
cena: 97.232142857143 z 54.45 z
Data wydania: 2022-02-01
stron: 552, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl
Bezpieczeñstwo systemów informatycznych niejednemu spêdza sen z powiek, konsekwencje udanego w³amania bowiem mog± oznaczaæ milionowe straty i zrujnowan± reputacjê. Przy czym odpowiednie zabezpieczenie systemu jest dla wielu podmiotów niezwykle trudne, gdy¿ w zespo³ach brakuje osób z odpowiednimi umiejêtno¶ciami. Nawet zatrudnienie zewnêtrznego konsultanta nie daje gwarancji, ¿e firmowy system informatyczny bêdzie bezpieczny i odpowiednio chroniony przed atakami. Okazuje siê, ¿e najpewniejsz± metod± jest gruntowne przyswojenie wiedzy i umiejêtno¶ci hakerskich.
Ta ksi±¿ka stanowi kurs praktycznych technik hakowania, dziêki którym dok³adnie poznasz zasady i narzêdzia u¿ywane do prze³amywania zabezpieczeñ i uzyskiwania dostêpu do chronionych danych. Dowiesz siê, w jaki sposób nale¿y siê przygotowaæ do przeprowadzenia ataku, a tak¿e jakie aspekty infrastruktury sieciowej stanowi± o jej niedoskona³o¶ci i podatno¶ci. Poznasz metody zbierania informacji z otwartych ¼róde³, systemu DNS, us³ug pocztowych, serwerów WWW, sieci VPN, serwerów plików lub baz danych i aplikacji sieciowych. Nauczysz siê korzystaæ z narzêdzi i exploitów do hakowania systemów: Linux, Unix i Microsoft Windows. Do praktycznych æwiczeñ pos³u¿± Ci laboratoria - specjalne ¶rodowiska przygotowane do bezpiecznego hakowania, dziêki czemu ³atwiej zdobêdziesz potrzebne umiejêtno¶ci.
W ksi±¿ce:
  • teoretyczne, praktyczne, prawne i etyczne aspekty hakowania
  • koncepcja purpurowych zespo³ów
  • protoko³y wspó³czesnego internetu i ich problemy
  • w³amywanie siê do maszyn pracuj±cych pod kontrol± ró¿nych systemów operacyjnych
  • krytyczne podatno¶ci aplikacji sieciowych
  • metody zawodowego hakera

Przekonaj siê, jak ³atwo jest siê w³amaæ do Twojego systemuCena: 54.45 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Bezpieczeñstwo sieci

Hartowanie Linuksa we wrogich ¶rodowiskach sieciowych. Ochrona serwera od TLS po Tor (59.00z)
Bezpieczeñstwo systemów informatycznych. Zasady i praktyka. Wydanie IV. Tom 1 (99.00z)
Mastering Azure Security - Second Edition (139.00z)
Internet rzeczy (41.07z)
Cybersecurity Leadership Demystified (159.00z)
OPNsense Beginner to Professional (139.00z)
Bezpieczeñstwo systemu e-commerce, czyli jak bez ryzyka prowadziæ biznes w internecie (44.90z)
Hakuj jak duch. £amanie zabezpieczeñ ¶rodowisk chmurowych (37.95z)
Practical Linux Security Cookbook (159.00z)
Network Security Assessment. Know Your Network. 3rd Edition (186.15z)
125 sposobów na bezpieczeñstwo sieci. Wydanie II (32.45z)
Jak dzia³a oprogramowanie? Tajemnice komputerowych mechanizmów szyfrowania, obrazowania, wyszukiwania i innych powszechnie u¿ywanych technologii (26.95z)
Kali Linux. Testy bezpieczeñstwa, testy penetracyjne i etyczne hakowanie (99.00z)
Cyberbezpieczeñstwo w bashu. Jak za pomoc± wiersza poleceñ prowadziæ dzia³ania zaczepne i obronne (44.16z)
Konfiguracja Firewalli CISCO ASA w programie Packet Tracer (42.00z)
Kali Linux Wireless Penetration Testing Cookbook (159.00z)
Bezpieczeñstwo w chmurze (55.20z)
Informatyka w kryminalistyce. Praktyczny przewodnik. Wydanie II (95.36z)
Bezpieczeñstwo aplikacji internetowych dla programistów. Rzeczywiste zagro¿enia, praktyczna ochrona (37.76z)
Python for Offensive PenTest (109.00z)

Pozostae z serii: Inne

Tybet. Legenda i rzeczywisto¶æ. Wydanie 2 (69.90z)
Photoshop CS3/CS3 PL. Warstwy. Biblia (99.00z)
MySQL. Darmowa baza danych. Æwiczenia praktyczne (34.90z)
Podrêcznik tworzenia stron internetowych na Facebooku (28.31z)
Zen To Done. Proste sposoby na zwiêkszenie efektywno¶ci (16.47z)
Niezawodne zasady web designu. Projektowanie spektakularnych witryn internetowych. Wydanie II (26.95z)
BIOS. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II (14.90z)
Hands-On Functional Programming with TypeScript (109.00z)
Grecja. Zielony Przewodnik Michelin. Wydanie 1 (49.90z)
Visual Basic 2005. Wprowadzenie do programowania w .NET (77.00z)
Infrastructure as Code (IAC) Cookbook (189.00z)
C#. Zadania z programowania z przyk³adowymi rozwi±zaniami. eBook. PDF (19.90z)
Node.js, MongoDB, AngularJS. Kompendium wiedzy (99.00z)
Identity with Windows Server 2016: Microsoft 70-742 MCSA Exam Guide (129.00z)
Wyra¿enia regularne. Receptury. eBook. Mobi (62.90z)
M³odzi giganci programowania. Scratch. Wydanie II (25.54z)
Mobile Forensics Cookbook (159.00z)
Ajax dla zaawansowanych. Architektura i najlepsze rozwi±zania (59.00z)
Matematyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla nauczycieli matematyki w gimnazjum. Klasa 1 (13.42z)
Head First Algebra. Edycja polska (43.45z)

feniks24 | najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet hucisko telefon | wolne domki na nocleg w domkach wolne domki Sopot last minute domki nad morzem | hotel spa ciechocinek