e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -45%


Windows 8. Tworzenie aplikacji z u¿yciem C# i XAML

Jeremy Likness
promocja -45%
cena: 49 z 26.95 z
Data wydania: 2013-09-09
stron: 256, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl
Windows 8 na dobre zadomowi³ siê ju¿ na komputerach u¿ytkowników. Jego nowy interfejs budzi wiele kontrowersji - jedni go wychwalaj±, drugim ciê¿ko siê do niego przyzwyczaiæ. Pewne jest jednak, ¿e to podej¶cie do interfejsu u¿ytkownika stanie siê standardem na kolejne lata. Dlatego ju¿ teraz warto poznaæ zasady tworzenia aplikacji dla nowej platformy.
W tym zadaniu pomo¿e Ci ten znakomity podrêcznik, który jako pierwszy przedstawia kompletny proces tworzenia aplikacji dla Windows 8 - od projektu, a¿ po publikacjê w Sklepie Windows. W trakcie lektury zobaczysz, jak wykorzystaæ potencja³ najnowszej wersji Visual Studio 2012. Ponadto poznasz wzorzec MVVM, bibliotekê WinRT oraz sposoby wykorzystywania zasobów sieci w Twojej aplikacji. Niezwykle istotny jest rozdzia³ po¶wiêcony testowaniu i debugowaniu aplikacji - tylko bezb³êdna aplikacja ma szansê odnie¶æ sukces w Sklepie Windows. Jak sprzedaæ w nim aplikacjê? Tego te¿ dowiesz siê z tej ksi±¿ki. Warto j± mieæ!
B±d¼ na czasie i:
  • przygotuj aplikacjê dla Windows 8
  • poznaj mo¿liwo¶ci Visual Studio 2012
  • wykorzystaj bibliotekê WinRT
  • opublikuj aplikacjê w Sklepie Windows
  • odnie¶ sukces!

Poznaj kompletny proces przygotowywania i publikowania aplikacji w Sklepie Windows!Cena: 26.95 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: C# - Programowanie

C# 8.0 Pocket Reference. Instant Help for C# 8.0 Programmers (92.65z)
C#. Zadania z programowania z przyk³adowymi rozwi±zaniami. Wydanie II (49.00z)
Microsoft Dynamics NAV 2013 Application Design - Second Edition (189.00z)
Microsoft Visual C# 2015 Krok po kroku (88.83z)
C#. Praktyczny kurs. Wydanie II (59.00z)
Wzorce projektowe dla programistów C#. Kurs video (27.60z)
C#. Rusz g³ow±! Wydanie III (54.45z)
Microsoft Visual C# 2010 Krok po kroku (63.84z)
C# 7.0 w pigu³ce. Wydanie VII (78.69z)
Jêzyk C# w 7 dni. Solidne podstawy programowania obiektowego (69.00z)
Tablice informatyczne. C#. Wydanie III (17.00z)
Microsoft Visual C# 2013 Krok po kroku (88.83z)
C# 7.0 w pigu³ce. Wydanie VII (70.95z)
Bardziej efektywny C#. 50 sposobów ulepszenia jêzyka C# (60.80z)
Creating Cross-Platform C# Applications with Uno Platform (109.00z)
Hands-On Software Architecture with C# 8 and .NET Core 3 (119.00z)
C# dla laików. Kurs video. Wejd¼ w ¶wiat programowania! (67.05z)
C# od podszewki. Wydanie IV (54.45z)
C#. Rusz g³ow±! Wydanie III (60.39z)
C# 8.0. Kompletny przewodnik dla praktyków. Wydanie VII (95.36z)

Pozostae z serii: Inne

Znajomi na wagê z³ota. Podstawy marketingu w mediach spo³eczno¶ciowych (67.72z)
Wstêp do HTML5 i CSS3. eBook.Mobi (37.00z)
Turbo Pascal. Programowanie (10.50z)
PHP. Obiekty, wzorce, narzêdzia. Wydanie V (48.95z)
Kod skuteczno¶ci. O jako¶ci my¶lenia i dzia³ania (44.90z)
Quantum Computing Experimentation with Amazon Braket (149.00z)
Photoshop 7. Æwiczenia praktyczne (12.00z)
Access w biurze i nie tylko (47.00z)
Learning OpenDaylight (179.00z)
B±d¼ bezpieczny w cyfrowym ¶wiecie. Poradnik bezpieczeñstwa IT dla ka¿dego (59.00z)
R Graphics Cookbook. Practical Recipes for Visualizing Data. 2nd Edition (254.15z)
Go Web Development Cookbook (139.00z)
TCP/IP od ¶rodka. Protoko³y. Wydanie II (70.95z)
Mastering Unity 5.x (179.00z)
Zrozumieæ Excela. VBA - makra i funkcje (54.45z)
HTML5. Nieoficjalny podrêcznik (37.95z)
Scala and Spark for Big Data Analytics (249.00z)
Managing Software Requirements the Agile Way (109.00z)
Python Feature Engineering Cookbook (129.00z)
Vue.js w akcji (37.17z)