e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -50%


Testowanie oprogramowania w .NET Core 2.0. Kurs video. Poziom pierwszy. Jak pisaæ dobry, niezawodny i ³atwy w utrzymaniu kod

Marcin Szyszka
promocja -50%
cena: 78 z 39.00 z
Data wydania: 2018-05-15
stron: 0, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl

Obierz kurs na perfekcyjne kodowanie poprzez testowanie

Jednostkowe i integracyjne testy oprogramowania nale¿± do paradygmatów profesjonalnego kodowania. W niemal ka¿dym og³oszeniu o pracê na stanowisku programisty, w sekcji wymagañ dotycz±cych kandydata, zamieszczona jest informacja o umiejêtno¶ci przeprowadzania testów jednostkowych, jak równie¿ znajomo¶ci przeznaczonych do tego szczegó³owych narzêdzi. Dlaczego to tak wa¿na kompetencja? Otó¿ testy jednostkowe nie s³u¿± jedynie sprawdzeniu wyniku pojedynczego bloku kodu; kod pisany pod testy jednostkowe wymusza na programi¶cie wykorzystywanie wzorców projektowych, dziêki czemu powstaje produkt lepszej jako¶ci, w efekcie ³atwiejszy w utrzymaniu.
Przygotowuj±c niniejsze szkolenie, jego autor postawi³ sobie za cel nie tylko przybli¿enie s³uchaczowi definicji zwi±zanych z testowaniem oraz zaprezentowanie narzêdzi s³u¿±cych testom, ale przede wszystkim pokazanie ró¿nicy miêdzy kodem pisanym bez testów jednostkowych i kodem tworzonym z u¿yciem takich testów. Dlatego te¿ proponowany kurs zosta³ skonstruowany tak, by przedstawiæ ca³y proces decyzyjno-skutkowy zwi±zany z kodowaniem z testowaniem lub bez testowania. Po ukoñczeniu szkolenia jego uczestnik bêdzie potrafi³ przetestowaæ napisany przez siebie kod, a tak¿e zdobêdzie umiejêtno¶æ pisania kodu, który pomy¶lnie przejdzie testy — jego w³asne oraz prowadzone przez innych programistów z zespo³u.

Co Ciê czeka podczas naszego profesjonalnego szkolenia?

Podczas pracy z tym kursem video:

  • poznasz ogólne zasady dotycz±ce testów jednostkowych i integracyjnych;
  • bêdziesz pracowaæ z wieloma narzêdziami s³u¿±cymi testowaniu;
  • przeprowadzisz testy manualne, jednostkowe, parametryzowane oraz integracyjne;
  • dowiesz siê, na czym polega automatyzacja testów i jak j± zrealizowaæ.
Co wiêcej...
  • ...poznaj±c zasady dotycz±ce ró¿nych rodzajów testowania, w oczywisty sposób nauczysz siê pisaæ kod lepszej jako¶ci.
Testowanie oprogramowania w .NET Core 2.0. Kurs video. Poziom pierwszy. Jak pisaæ dobry, niezawodny i ³atwy w utrzymaniu kod koñczy siê na poziomie ¶rednio zaawansowanym — szkolenie bowiem obejmuje opisane i poparte praktycznymi przyk³adami podstawowe przypadki testowe (jednostkowe) oraz wymagaj±ce szerszego spojrzenia i przygotowania infrastruktury ¶rodowiska testowego testy integracyjne.

Spêd¼ ten dzieñ we w³asnej bibliotece!

Tak, to nie ¿art, to bardzo powa¿na propozycja — na dobry pocz±tek pracy z niniejszym kursem napiszesz niewielk± bibliotekê, któr± bêdziesz rozwijaæ w miarê zapoznawania siê z kolejnymi narzêdziami i sposobami testowania we frameworkach: MsTest, xUnit oraz nUnit. Rozpoczniesz od testów jednostkowych, sprawdzaj±cych pojedyncze metody, a nastêpnie poznasz i wykorzystasz mechanizm dependency injection oraz jeden z popularnych kontenerów IoC (inversion of control) — niezwykle wa¿ne podczas pisania testowalnego kodu. Dowiesz siê, czym jest TDD (test-driven development), a w dalszej czê¶ci kursu napiszesz testy integracyjne sprawdzaj±ce integracjê Twojej biblioteki z zewnêtrznym Web API typu REST, testy warstwy bazodanowej oraz kompletny test integracyjny ca³ego endpointu REST API z wykorzystaniem klasy TestServer. Je¶li nie pracowa³e¶ dot±d z frameworkiem Asp.Net Core 2.0, teraz bêdziesz mia³ okazjê napisaæ oraz uruchomiæ na serwerze IIS w pe³ni dzia³aj±c± aplikacjê Web API REST wraz z dostêpem do bazy danych z wykorzystaniem Entity Framework Core w podej¶ciu Code First. Na koniec kursu uruchomisz i skonfigurujesz tzw. build server, który po wykryciu zmiany w repozytorium kodu automatycznie uruchomi wszystkie testy, a po ich pomy¶lnym zakoñczeniu opublikuje napisan± przez Ciebie bibliotekê. W ten sposób zautomatyzujesz proces testowania i publikacji.

Tylko dla wtajemniczonych

Wraz z kursem jego autor udostêpnia repozytorium Git dostêpne z ca³ym kodem ¼ród³owym. Repozytorium jest wygodnie skonstruowane, zawiera bowiem commity dodane po ka¿dej z praktycznych lekcji (czyli takich, podczas których powsta³ jakikolwiek kod). Commit message zaczyna siê od numeru lekcji. Dziêki temu s³uchacz mo¿e skupiæ siê na s³uchaniu i ogl±daniu, by nastêpnie, w miarê potrzeby i chêci, swobodnie prze³±czaæ siê w repozytorium kodu pomiêdzy commitami i aktualizowaæ tym samym pliki projektu na swoim komputerze, a przy tym koncentrowaæ siê na pisaniu testów

Poznaj naszego eksperta

Materia³ zawarty w szkoleniu Testowanie oprogramowania w .NET Core 2.0. Kurs video. Poziom pierwszy. Jak pisaæ dobry, niezawodny i ³atwy w utrzymaniu kod opanujesz dziêki jego autorowi Marcinowi Szyszce. Marcin Szyszka z wykszta³cenia jest in¿ynierem elektroniki i telekomunikacji, z wyboru — programist±. Pracuje jako .Net developer przy projektach aplikacji internetowych, desktopowych oraz mobilnych z wykorzystaniem platformy Xamarin. Stale podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicz±c w ró¿nego rodzaju warsztatach programistycznych oraz ¶ledz±c aktualno¶ci. Od pocz±tku aktywno¶ci zawodowej jest zwi±zany z platform± .Net, ale nie zamyka siê na technologie front-endowe.
Prywatnie m±¿ Ma³gorzaty i pasjonat sportowej odmiany paintballa, graj±cy w warszawskiej dru¿ynie Grim Reapers (wicemistrz Polski 2017).

Zawsze staraj siê, aby Twój kolejny kod by³ lepszy od poprzedniego!Cena: 39.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne - Programowanie

Emotional Intelligence for IT Professionals (139.00z)
Bezpieczeñstwo kontenerów w DevOps. Zabezpieczanie i monitorowanie kontenerów Docker (50.56z)
Flex 4 Cookbook. Real-world recipes for developing Rich Internet Applications (160.65z)
Build Your Own Programming Language (139.00z)
Mastering Ethereum. Building Smart Contracts and DApps (220.15z)
Zostañ architektem oprogramowania (71.20z)
Learning Go (220.15z)
Testowanie kodu w praktyce (59.00z)
Git. Rozproszony system kontroli wersji (54.90z)
Programowanie sterowników przemys³owych (34.78z)
Kubernetes Operators. Automating the Container Orchestration Platform (186.15z)
Advanced Natural Language Processing with TensorFlow 2 (129.00z)
Sterowniki Siemens. Kurs video. Programowanie PLC w praktyce (149.00z)
Brakuj±cy plik README. Przewodnik dla pocz±tkuj±cych in¿ynierów oprogramowania (59.00z)
Learn Amazon SageMaker (139.00z)
Google Apps Script. Web Application Development Essentials. 2nd Edition (109.65z)
Biocybernetyka. Metodologiczne podstawy dla in¿ynierii biomedycznej (49.45z)
Implementowanie Microsoft Dynamics AX 2012 za pomoc± Sure Step 2012 (37.26z)
Concurrency in Go. Tools and Techniques for Developers (186.15z)
Grafika - Fizyka - Metody numeryczne. Symulacje fizyczne z wizualizacj± 3D (66.21z)

Pozostae z serii: Inne

Start-up po polsku. Jak za³o¿yæ i rozwin±æ dochodowy e-biznes (21.95z)
Zakamarki marki. Rzeczy, o których mog³e¶ nie wiedzieæ, zapomnieæ lub pomin±æ podczas budowania swojej marki. eBook. Mobi (31.99z)
Jak dbaæ o w³osy. Poradnik dla pocz±tkuj±cej w³osomaniaczki (29.60z)
B±d¼ Agile. Zwinnie o HR i Employer Brandingu (37.76z)
C++ dla bystrzaków. Wydanie VII (69.00z)
YUI 3 Cookbook (135.15z)
Rewolucja social media (39.00z)
Naznaczeni przez rewolucjê bolszewików (39.90z)
Jak zarabiaæ na aplikacjach i grach mobilnych. eBook. ePub (29.90z)
Rails. Leksykon kieszonkowy . eBook. Mobi (19.90z)
Jak szybko zbudowaæ dochodowy sklep internetowy (42.81z)
Fotografowanie ludzi. O tworzeniu prawdziwych portretów (59.00z)
Network Security Tools. Writing, Hacking, and Modifying Security Tools (118.15z)
Java. Uniwersalne techniki programowania (55.20z)
Production-Ready Microservices. Building Standardized Systems Across an Engineering Organization (143.65z)
NetSuite for Consultants (159.00z)
Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services Krok po kroku (83.16z)
Python w analizie danych. Przetwarzanie danych za pomoc± pakietów Pandas i NumPy oraz ¶rodowiska IPython. Wydanie II (54.29z)
Bezprzewodowe sieci komputerowe (59.00z)
Niech Ciê widz± w sieci! Blog lub serwis bran¿owy od podstaw (25.14z)

Jedyny profesjonalny operator w gminie stryszawa korzystaj z naszych usług telefonu, internetu i komputerów, wspieraj lokalną działalność a nie obcy kapitał | wolny apartament na nocleg i spanie wolne apartamenty Mielno last minute apartament nad morzem | koparka Piła | parafiaostrowek | NAJLEPSZE - pozycjonowanie stron www Piła