e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -50%


Vue.js. Kurs video. Sprawne i szybkie pisanie aplikacji webowych

Jaros³aw Baca
promocja -50%
cena: 78 z 39.00 z
Data wydania: 2019-07-08
stron: 0, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl

Obierz kurs na... Vue.js!

Je¶li zainteresowa³ Ciê tytu³ tego kursu, z pewno¶ci± orientujesz siê, ¿e Vue.js jest frameworkiem JavaScriptu i ¿e warto poznaæ jego mo¿liwo¶ci. Umiejêtno¶æ swobodnego pos³ugiwania siê JavaScriptem jest wrêcz niezbêdna dla front-end developera, a to narzêdzie mo¿e znacznie u³atwiæ pracê nad aplikacj±, przyspieszyæ pewne procesy i pozwoliæ pracowaæ nad trudniejszymi funkcjonalno¶ciami bez konieczno¶ci pisania wielu linijek kodu. Vue.js wci±¿ zyskuje rzesze nowych fanów i dzi¶ jest jedn± z najpopularniejszych bibliotek JavaScriptu. Warto j± poznaæ, poniewa¿ developerzy coraz czê¶ciej przedk³adaj± j± nad React i Angular. Sam sprawd¼, sk±d bierze siê to przekonanie!
Opanowanie Vue.js nie jest tak trudne, jak Ci siê wydaje. Podczas szkolenia Vue.js. Kurs video. Sprawne i szybkie pisanie aplikacji webowych poznasz ró¿ne praktyczne rozwi±zania i nauczysz siê stosowaæ ten framework wszêdzie tam, gdzie rzeczywi¶cie jest potrzebny. Szybko zaczniesz tworzyæ zaawansowane projekty i korzystaæ z najró¿niejszych u³atwieñ, a ogromna spo³eczno¶æ mi³o¶ników Vue.js pomo¿e Ci w dalszej nauce. Je¶li chcesz tworzyæ nowoczesny front-end, nie mo¿esz obyæ siê bez tej biblioteki.

Poznaj Vue.js i zacznij siê nim pos³ugiwaæ!

Czego nauczysz siê podczas naszego profesjonalnego szkolenia?

  • Nauczysz siê przygotowywaæ ¶rodowisko developerskie.
  • Zaczniesz budowaæ dynamiczne aplikacje.
  • Odkryjesz, jak przebiegaj± tworzenie i walidacja formularzy.
  • Sprawdzisz, jak pracowaæ z dyrektywami.
  • Opanujesz pracê z komponentami.
  • Zobaczysz, jak pracowaæ z filtrami.
  • Podejmiesz pracê z mixinami.
  • Poznasz sposoby tworzenia animacji.
Vue.js. Kurs video. Sprawne i szybkie pisanie aplikacji webowych pozwoli Ci siê zorientowaæ, jak korzystaæ z Vue.js i jak u¿yæ jego mo¿liwo¶ci w Twoich w³asnych projektach. Gdy tylko rozpoczniesz pracê, nowa biblioteka ods³oni przed Tob± swoje tajemnice. Nauczysz siê siêgaæ po odpowiednie narzêdzia, pracowaæ z ró¿nymi elementami, efektywnie zawiadywaæ wydajno¶ci±, wykorzystywaæ szablony, filtry i dyrektywy. Zobaczysz, jak w prosty sposób tworzyæ wygodne formularze i osi±gaæ spektakularne efekty.
Autor szkolenia skupi³ siê na tym, by pokazaæ Ci Vue.js jako prostsz±, lecz równie u¿yteczn± alternatywê dla wielkich bibliotek, takich jak React czy Angular. Prostota Vue.js jest ogromn± zalet± dla pocz±tkuj±cych programistów, a aplikacje projektowane z u¿yciem tego frameworka nie s± wcale gorsze od tych, do których u¿ywa siê innych, trudniejszych w obs³udze bibliotek. Zaprzyja¼nij siê z Vue.js — i do dzie³a!

Vue.js zawsze pod rêk±

JavaScript jest fantastycznym jêzykiem, pozwalaj±cym pisaæ dynamiczne, wydajne i eleganckie aplikacje. Czasem jednak nie warto wymy¶laæ ko³a od nowa i zamiast ¿mudnie wpisywaæ kolejne linijki kodu, lepiej pos³u¿yæ siê bibliotek±, która zawiera gotowe szablony i rozwi±zania uci±¿liwych, lecz istotnych problemów programistycznych. Wystarczy po nie siêgn±æ, a kod stanie siê krótszy, bardziej przejrzysty i czytelny. Spo¶ród ró¿nych frameworków dostêpnych dla JavaScriptu Vue.js wyró¿nia siê ³atwo¶ci± obs³ugi i przydatno¶ci± w rozwi±zywaniu zadañ. Twórca tej biblioteki wykazuje siê pomys³owo¶ci± i wiedz± na temat tego, czego potrzebuj± u¿ytkownicy jego produktu. Wie, ¿e nie do ka¿dej aplikacji potrzeba tysi±ca komponentów, ale zawsze trzeba pamiêtaæ o wydajno¶ci proponowanych u³atwieñ. Dlatego ka¿dy u¿ytkownik Vue.js mo¿e znale¼æ co¶ dla siebie: od pojedynczych komponentów wplecionych w zwyk³y kod JavaScriptu po implementacjê ca³ej architektury aplikacji. Vue.js. Kurs video. Sprawne i szybkie pisanie aplikacji webowych pozwoli Ci bezbole¶nie rozpocz±æ w³asne eksperymenty z tym frameworkiem i poznaæ jego najwiêksze zalety.

Mechanizmy Vue.js

Vue.js to biblioteka pozwalaj±ca na tworzenie z³o¿onych z komponentów prostych aplikacji webowych o architekturze MVVM (Model-View-View-Model). Framework jest zaopatrzony w takie przydatne mechanizmy jak szablony z kodem czy powi±zanie danych z elementami modelu DOM. Nauka Vue.js to ¶wietny sposób, aby wej¶æ w ¶wiat aplikacji webowych, poniewa¿ to narzêdzie jest wykorzystywane zarówno do budowania prostych oraz zaawansowanych aplikacji internetowych, jak i do tworzenia aplikacji mobilnych. Vue.js. Kurs video. Sprawne i szybkie pisanie aplikacji webowyc hpozwoli Ci poznaæ mechanizmy, które przydaj± siê podczas projektowania i implementowania aplikacji ró¿nego typu: od typowych wyszukiwarek po z³o¿one serwisy internetowe.

Tylko dla wtajemniczonych

Framework Vue.js ma coraz wiêcej zwolenników, zarówno w¶ród programistów amatorów, jak i profesjonalistów. Wykorzystano go miêdzy innymi przy budowie stron linii lotniczej Wizz Air oraz Euronews. Vue.js jest równie¿ stosowany przy tworzeniu aplikacji w technologii Laravel.
Vue.js stworzy³ Evan You, który wcze¶niej pracowa³ dla Google’a nad innym frameworkiem dla JavaScriptu — Angular.js — oraz nad projektem MeteorJS dla fundacji Meteor Development Group.
W serwisie GitHub Vue.js uzyska³ pozytywne oceny od ponad stu tysiêcy u¿ytkowników!
„Vue to stosunkowo nowy framework. Jest ca³kiem ³atwy w nauce i bardzo szybko siê rozwija. Je¶li chcesz wej¶æ w ¶wiat aplikacji webowych bez konieczno¶ci poznawania od razu takich olbrzymów jak na przyk³ad Angular, to jest on wyborem wrêcz idealnym dla Ciebie. Omówi³em tu podstawowe elementy tego narzêdzia, aby zainteresowaæ Ciê tym frameworkiem i pokazaæ, w jak ³atwy sposób mo¿esz tworzyæ w nim rzeczy z pozoru skomplikowane. Pozostaje mi ju¿ tylko ¿yczyæ Ci powodzenia w nauce. My¶lê, ¿e poznanie Vue.js zwróci Ci siê z nawi±zk±, poniewa¿ ten framework jest coraz popularniejszy na rynku, tak¿e w ofertach pracy na stanowisku front-end developera”.


Cena: 39.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: JavaScript - Programowanie

WebSocket. Lightweight Client-Server Communications (101.15z)
Angular. Profesjonalne techniki programowania. Wydanie II (65.45z)
JavaScript. Kurs video. Poziom drugi. Zaawansowane techniki pisania skryptów (29.00z)
BDD w dzia³aniu. Sterowanie zachowaniem w rozwoju aplikacji (42.35z)
Roboty JavaScript od podstaw. Projekty NodeBots dla platformy Johnny-Five z wykorzystaniem p³ytek Raspberry Pi, Arduino oraz BeagleBone (59.00z)
JavaScript. Aplikacje WWW (21.95z)
Vue.js: Understanding its Tools and Ecosystem (69.90z)
Vue.js 2 and Bootstrap 4 Web Development (179.00z)
React and React Native. Second edition (159.00z)
You Don't Know JS: Async & Performance (72.24z)
Beautiful JavaScript. Leading Programmers Explain How They Think (143.65z)
Angular Services (159.00z)
Mastering Angular Components (139.00z)
JavaScript dla dzieci dla bystrzaków (25.14z)
Nowoczesny JavaScript. Kurs video. Nowo¶ci od ES6 do ES2020 (79.00z)
Tajniki jêzyka JavaScript. Na drodze do bieg³o¶ci (39.90z)
Hands-On Data Structures and Algorithms with JavaScript (149.00z)
Tajemnice JavaScriptu. Podrêcznik ninja (69.00z)
React. Receptury. Poradnik dla zaawansowanych (54.45z)
JavaScript: The Definitive Guide. The Definitive Guide. 5th Edition (135.15z)

Pozostae z serii: Inne

Jeszcze dziwniejsza matematyka. Na granicy poznania (29.18z)
Getting Started with Terraform (139.00z)
Head First C. A Brain-Friendly Guide (186.15z)
TDD z wykorzystaniem C# 7. Programowanie sterowane testami (34.50z)
Praga. Z³oty hrad nad We³taw±. Wydanie 6 (29.90z)
Grecja. Ateny i Peloponez. B³êkit morza, biel marmuru. Wydanie 1 (24.90z)
C++ dla ka¿dego (85.00z)
Windows 7 PL. Optymalizacja (34.90z)
Java i XML. Wydanie III (31.35z)
SUSE Linux Enterprise Server. Administracja us³ugami serwera. Ksiêga eksperta (79.00z)
Instant Social Media Marketing with HootSuite (69.90z)
Usability w e-biznesie. Co kieruje Twoim klientem? eBook. Mobi (29.90z)
Learning AWK Programming (129.00z)
Java. Najlepsze rozwi±zania zadañ programistycznych. Receptury. Wydanie IV (76.16z)
Superinteligencja. Scenariusze, strategie, zagro¿enia (35.40z)
CorelDraw X3 PL. Kurs (34.90z)
Mastering SAS Programming for Data Warehousing (159.00z)
Amazon Redshift Cookbook (159.00z)
Domowe lekcje matematyki. Klasy 7 i 8 (39.90z)
Wprowadzenie do teori automatów, jêzyków i obliczeñ (66.21z)