e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -50%


Kotlin bez tajemnic! Kurs video. Programuj aplikacje w Android Studio

Jagoda Zarzyka
promocja -50%
cena: 78 z 39.00 z
Data wydania: 2022-03-30
stron: 0, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl

Obierz kurs na... rozwój aplikacji mobilnych

Programi¶ci JetBrains podczas pracy nad swoimi produktami poszukiwali prostych biznesowych rozwi±zañ. Pró¿no by³o szukaæ idea³u, który bêdzie jednocze¶nie ³atwy w utrzymaniu i interoperacyjny z Jav±. Nale¿a³o zatem go stworzyæ! Tak powsta³ Kotlin - wieloplatformowy, statycznie typowany jêzyk dzia³aj±cy na wirtualnej maszynie Javy (JVM). Jego si³± jest prosta, zwarta sk³adnia zapewniona miêdzy innymi przez interferencje typów, data class i properties, które nie wymagaj± ustawiania nielubianych getterów i setterów. Kotlin jest kompilowany do kodu bajtowego Javy i ma dostêp do jej bibliotek i frameworków. Takie rozwi±zanie daje Ci pe³n± swobodê - w projekcie mo¿esz u¿ywaæ obu jêzyków równocze¶nie lub bez trudu migrowaæ swoje aplikacje z Javy do Kotlina! To nie koniec korzy¶ci, twórcy jêzyka zadbali tak¿e o jego wiêksz± odporno¶æ na awarie, wprowadzaj±c eliminacjê b³êdów odwo³ania (null-pointer safety). Powstaj±ce pomy³ki zwi±zane z wyj±tkiem NullPointerException s± wykrywane na poziomie kompilacji, a nie w czasie wykonywania programu. Ten jêzyk zbudowa³ swoj± markê na niezawodno¶ci i w ci±gu kilku lat sta³ siê zaufan± technologi±, któr± pokocha³y startupy i du¿e korporacje.

Nie tylko na smartfony...

Kotlin nadaje siê do programowania aplikacji zarówno po stronie klienta, jak i serwera, dodatkowo zezwala na kompilacje do kodu natywnego i JavaScriptu, co umo¿liwia pisanie front-endu aplikacji webowych. Programi¶ci na platformê Android znajd± zatrudnienie nie tylko przy tworzeniu aplikacji na smartfony, mog± siê równie¿ zajmowaæ programowaniem na telewizory, zegarki, samochody lub tworzyæ SDK (aplikacje bez warstwy UI, po¶rednicz±ce pomiêdzy back-endem i docelow± aplikacj±).

Co Ciê czeka podczas naszego profesjonalnego szkolenia

Podczas pracy z tym kursem video poznasz takie zagadnienia jak:

 • Obs³uga IDE Android Studio
 • Zasady SOLID
 • Wzorce programowania stosowane w Androidzie
 • Struktura systemu Android
 • Tworzenie widoków ekranów i nawigacja miêdzy ekranami
 • Reagowanie w aplikacji na akcje u¿ytkownika
 • Korzystanie z wbudowanej bazy danych
 • Podstawy programowania z u¿yciem jêzyka Kotlin
 • Komunikacja miêdzy ekranami aplikacji (przekazywanie danych)
 • Zmiana wygl±du aplikacji (style)
 • Pisanie testów jednostkowych i testów UI
Co wiêcej...
 • Przygodê z programowaniem zaczniesz od zasad pisania czystego kodu i stworzysz szkielet aplikacji zgodnie z wzorcem MVVM (Model-View-ViewModel)
 • Kurs pokazuje pracê programisty od strony praktycznej, co da Ci wgl±d w ¶wiat IT od ¶rodka
Ze wzglêdu na podobieñstwa znajomo¶æ Javy u³atwia naukê. Ale! By przyst±piæ do kursu, nie musisz umieæ programowaæ. Podczas szkolenia nauczysz siê korzystaæ z narzêdzi niezbêdnych do pisania aplikacji na Androida i poznasz podstawy jêzyka Kotlin. Stworzysz now± aplikacjê i dowiesz siê, w jaki sposób samodzielnie kontynuowaæ edukacjê.

Android Developer

Kotlin jest oficjalnym jêzykiem programowania na platformê Android preferowanym przez Google. To procentuje i przek³ada siê na aktywn± spo³eczno¶æ skupion± wokó³ tego jêzyka, bie¿±ce aktualizacje Android Studio i solidn± dokumentacjê. Praca programisty na platformê Android polega na aktywnym uczestnictwie w procesie tworzenia aplikacji: od analizy wymagañ klienta, poprzez wspó³pracê z grafikami, wycenê poszczególnych funkcjonalno¶ci, po faktyczne programowanie i publikowanie aplikacji w sklepie Google Play. Wbrew pozorom nie jest to tylko praca z komputerem i kodem, wymagana jest równie¿ sprawna komunikacja z ca³ym zespo³em pracuj±cym nad danym projektem. Programi¶ci musz± nieustannie siê rozwijaæ i byæ na bie¿±co z nowo¶ciami ze wzglêdu na dynamiczny rozwój ca³ej bran¿y IT.


Cena: 39.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Java - Programowanie

Java. Efektywne programowanie. Wydanie III (39.50z)
Java 8. Programowanie obiektowe. Kurs video. Poziom pierwszy (29.00z)
Mastering Java EE Development with WildFly (189.00z)
Java 8. Leksykon kieszonkowy (18.10z)
Java, to takie proste. Praktyczne wprowadzenie do programowania (66.21z)
Java. Zadania z programowania z przyk³adowymi rozwi±zaniami (10.95z)
Spring MVC 4. Projektowanie zaawansowanych aplikacji WWW (26.95z)
Learning Scala. Practical Functional Programming for the JVM (143.65z)
Java in a Nutshell. A Desktop Quick Reference. 7th Edition (220.15z)
Mastering Splunk 8 (149.00z)
Java w pigu³ce. Wydanie VI (32.45z)
Java. Wzorce projektowe (69.00z)
Algorytmy, struktury danych i techniki programowania dla programistów Java (36.85z)
JAVA. Uniwersalne techniki programowania. Rozdzia³ 9-10 (10.52z)
Java: The Good Parts. Unearthing the Excellence in Java (101.15z)
Rust Programming By Example (149.00z)
Natural Language Processing with Java (139.00z)
Android. Aplikacje wielow±tkowe. Techniki przetwarzania (49.00z)
Programming Google App Engine with Java. Build & Run Scalable Java Applications on Google's Infrastructure (169.15z)
Programowanie w Javie. Solidna wiedza w praktyce. Wydanie XI (179.00z)

Pozostae z serii: Inne

ABC Excel 2016 PL (21.95z)
The Internet of Risky Things. Trusting the Devices That Surround Us (109.65z)
Azure DevOps Server 2019 Cookbook (139.00z)
Functional Python Programming (179.00z)
PHP5. Bezpieczne programowanie. Leksykon kieszonkowy (9.85z)
SolidWorks 2014. Projektowanie maszyn i konstrukcji. Praktyczne przyk³ady (48.95z)
Jak to zrobiæ w Photoshopie? Najszybsza droga do skuteczno¶ci (59.00z)
USB. Praktyczne programowanie z Windows API w C++. eBook. Pdf (31.99z)
Jeszcze dziwniejsza matematyka. Na granicy poznania (24.70z)
Stwórz jednoro¿ca. Od idei po startup wart miliony. Wydanie II rozszerzone (31.36z)
Bash. Kurs video. Zostañ administratorem systemów IT (49.00z)
Projektowanie witryn internetowych User eXperience. Smashing Magazine (37.95z)
Receptury w Minecrafcie dla bystrzaków (32.90z)
Java. Æwiczenia praktyczne. Wydanie III. eBook. Pdf (23.90z)
Docker. Praktyczne zastosowania. Wydanie II (36.58z)
Hands-On Transfer Learning with Python (159.00z)
Data Structures and Algorithms with JavaScript (143.65z)
Joomla! 1.6. Prosty przepis na w³asn± stronê WWW (21.95z)
Polska dla ¿eglarzy (35.90z)
Przestrzenie Wszech¶wiata. Od geometrii do kosmologii (32.33z)

bezprzewodowy światłowodowy internet radiowy maków podhalanski telefon serwery | zajdzyj Serwis laptopów ursus naprawimy wszystko | polecam genialny niepowtarzalny serwis laptopów warszawa sosnkowskiego 33 serwis komputerowy | fumigowanie | domy knurów