e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -50%


Python od zera. Kurs video. Programuj wydajnie!

Piotr Chudzik
promocja -50%
cena: 178 z 89.00 z
Data wydania: 2022-06-22
stron: 0, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl

Obierz kurs na... naukê wydajnego programowania w Pythonie
Powiedzieæ, ¿e Python jest jednym z najpopularniejszych jêzyków programowania, to nic nie powiedzieæ. Doceniaj± go i od lat wybieraj± developerzy na ca³ym ¶wiecie. Oni go tak¿e rozwijaj±. Ten jêzyk programowania wysokiego poziomu jest bowiem dostêpny jako projekt typu open source, z b³ogos³awieñstwem Python Software Foundation, by udoskonalaæ Pythona i udostêpniaæ go kolejnym pokoleniom programistów. St±d miêdzy innymi tak wielka liczba projektów, które dot±d w nim napisano, czy te¿ ³atwo¶æ znalezienia odpowiedzi na wa¿ne pytania dotycz±ce programowania w tym jêzyku - spo³eczno¶æ koderów skupionych wokó³ Pythona jest doprawdy imponuj±ca.
Tajemnica sukcesu Pythona tkwi jednak przede wszystkim w jego wszechstronno¶ci i elastyczno¶ci. Ide± przewodni± twórcy i osób rozwijaj±cych ten jêzyk by³a czytelno¶æ kodu ¼ród³owego. Dodatkowo sk³adnia charakteryzuje siê tu przejrzysto¶ci±, jest zwiêz³a, zrozumia³a. Programista pisz±cy w Pythonie ma dostêp do rozbudowanego pakietu bibliotek standardowych i to jemu pozostawia siê wybór paradygmatu programowania (obiektowy, imperatywny, funkcyjny). I wreszcie, co bardzo istotne, Python pozostaje niezale¿ny od systemu operacyjnego - wspó³pracuje z ka¿dym z nich.
Zdecydowanie warto zaprzyja¼niæ siê z programowaniem w Pythonie. Jeste¶ gotów? Zatem - poznajcie siê!
Co Ciê czeka podczas naszego profesjonalnego szkolenia
Jako uczestnik proponowanego kursu:

  • Nauczysz siê przygotowywaæ swoje ¶rodowisko pracy i opanujesz podstawy pracy w Pythonie
  • Dowiesz siê, czym s± skrypty i zmienne i jak przypisaæ do nich warto¶ci
  • Poznasz dostêpne typy danych, a tak¿e sposoby ich konwersji
  • Zaznajomisz siê z operatorami: arytmetycznymi, porównania, logicznymi
  • Opanujesz metody formatowania tekstu, instrukcje steruj±ce: if i match case, pêtle for i while
  • Dowiesz siê, czym jest funkcja - jak j± napisaæ, utworzyæ argumenty, typowaæ i zwracaæ informacje - a tak¿e co to jest rekurencja i modu³
  • Bêdziesz pracowaæ na plikach odczytu i zapisu
  • Zapoznasz siê z pojêciem programowania obiektowego (klasy, ich atrybuty i funkcje) i zobaczysz, jak ich u¿ywaæ w projekcie
Co wiêcej...
  • Opanujesz takie pojêcia jak mutowalno¶æ danych, algorytm i pseudokod i dowiesz siê, jak zaimplementowaæ przyk³adowy algorytm sortuj±cy
Szkolenie Python od zera. Kurs video. Programuj wydajnie! zakoñczysz na poziomie podstawowym. Zdobyta wiedza pozwoli Ci na czytanie i pisanie kodu w jêzyku Python. Po odbyciu kursu bêdziesz w stanie zaprojektowaæ i napisaæ prosty projekt konsolowy.
Po co Ci Python? Tak naprawdê
To, czego dowiesz siê podczas szkolenia, z pewno¶ci± zastosujesz w praktyce. Z u¿yciem Pythona bêdziesz rozwi±zywaæ proste problemy programistyczne i dalej rozwijaæ siê w bran¿y - samodzielnie lub w ramach kursów wy¿szego poziomu. Je¶li my¶lisz o pracy w IT, sama znajomo¶æ podstaw Pythona da Ci fory podczas starania siê o takie stanowiska jak specjalista do spraw DevOps i data science czy data engineer. Jako programista Python bêdziesz mile widziany w ka¿dym zespole dostarczaj±cym software - Python to jêzyk tak wszechstronny i uniwersalny, ¿e ci, którzy siê w nim specjalizuj±, s± postrzegani jako programistyczni „cudotwórcy”!


Cena: 89.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Python - Programowanie

Learning Python. 2nd Edition (118.15z)
Data Science w Pythonie. Kurs video. Algorytmy uczenia maszynowego (89.00z)
Azure Data Scientist Associate Certification Guide (159.00z)
Python 3. Proste wprowadzenie do fascynuj±cego ¶wiata programowania (35.99z)
Python. Automatyzacja zadañ. Jak efektywnie pracowaæ z danymi, arkuszami Excela, raportami i e-mailami. Wydanie II (48.95z)
Learning Python. 3rd Edition (135.15z)
Python Reinforcement Learning (139.00z)
Mastering Python Networking - Third Edition (179.00z)
Python z ¿ycia wziêty. Rozwi±zywanie problemów za pomoc± kilku linii kodu (43.45z)
Python Automation Cookbook - Second Edition (129.00z)
Algorytmy Data Science. Siedmiodniowy przewodnik. Wydanie II (26.95z)
Testy automatyczne kodu Python. Kurs video. Pisanie testów jednostkowych od podstaw (39.00z)
Python for Unix and Linux System Administration (169.15z)
Deep Learning. Praca z jêzykiem Python i bibliotek± Keras (36.58z)
Python Data Analysis - Second Edition (189.00z)
Data Science with Python (109.00z)
Zaawansowany Python. Jasne, zwiêz³e i efektywne programowanie (113.52z)
Internet of Things Programming Projects (139.00z)
Python. 14 twórczych projektów dla dociekliwych programistów (32.45z)
Django 3. Praktyczne tworzenie aplikacji sieciowych. Wydanie III (56.96z)

Pozostae z serii: Inne

Skuteczne social media. Prowad¼ dzia³ania, osi±gaj zamierzone efekty (21.95z)
Python w zadaniach. Programowanie dla m³odzie¿y. Poziom podstawowy (21.95z)
Jak oczarowaæ klientów w sklepie, czyli merchandising z elementami psychologii zachowañ konsumenckich (21.45z)
Fotografia cyfrowa. Kurs (34.90z)
EDGECAM. Frezowanie CNC 3-osiowe (81.95z)
DevOps for Salesforce (119.00z)
Zrozumieæ BPMN. Modelowanie procesów biznesowych. Wydanie 2 rozszerzone (21.95z)
Learning PHP, MySQL, JavaScript, and CSS. A Step-by-Step Guide to Creating Dynamic Websites. 2nd Edition (135.15z)
Learning Virtual Reality. Developing Immersive Experiences and Applications for Desktop, Web, and Mobile (109.65z)
GitLab Quick Start Guide (109.00z)
Essential SQLAlchemy. 2nd Edition (143.65z)
Network Security Assessment. Know Your Network. 3rd Edition (186.15z)
Enterprise Search. Enhancing Business Performance. 2nd Edition (84.92z)
WordPress Complete - Sixth Edition (179.00z)
Na Pó³noc. Szwecja znana i nieznana (39.00z)
VMware NSX Cookbook (179.00z)
Dieta Best Life (34.90z)
Wi-Fi. Domowe sieci bezprzewodowe. Ilustrowany przewodnik (12.60z)
Power Pivot dla Excela. Zaawansowane mo¿liwo¶ci (34.30z)
JAVA. Uniwersalne techniki programowania. Rozdzia³ 1-2 (10.52z)

NAJLEPSZE projektowanie stron internetowych | najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet sucha beskidzka telefon | noclegi nad morzem w domkach domki nad morzem Hel wolne domki nad morzem