e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -43%


Python. Kurs video. Poziom pierwszy. Podstawy programowania i tworzenia aplikacji

Joanna Zatorska
promocja -43%
cena: 68.421052631579 z 39.00 z
Data wydania: 2015-06-10
stron: 0, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl

Obierz kurs na... jêzyk Python!

Oto pierwsze chwile Twojej nowej drogi zawodowej. Python. Kurs video. Poziom pierwszy. Podstawy programowania i tworzenia aplikacji wprowadzi Ciê w ¶wiat rozwijanego od dwudziestu lat, dojrza³ego jêzyka, pozwalaj±cego tworzyæ zaawansowane aplikacje dla ró¿nych systemów operacyjnych. Nie musisz mieæ do¶wiadczenia w programowaniu. Python jest ³atwy w u¿yciu, charakteryzuje siê przejrzyst± sk³adni± i prostym sposobem przenoszenia. Do tego jest darmowy i nieustannie ulepszany.
Python to popularny jêzyk programowania obiektowego, u¿ywany zarówno w programach dzia³aj±cych samodzielnie, jak i w skryptach obejmuj±cych ró¿ne dziedziny zastosowañ. Jest intensywnie wykorzystywany przez Google i YouTube.
Co istotne w Twojej przysz³ej pracy, Python posiada system automatycznego zarz±dzania pamiêci±, który zdejmuje z programisty obowi±zek panowania nad tym skomplikowanym obszarem. Zatem bez wzglêdu na to, czy jeste¶ nowicjuszem w programowaniu, czy profesjonalist±, w³±cz pierwsz± lekcjê szkolenia Python. Kurs video. Poziom pierwszy. Podstawy programowania i tworzenia aplikacji i przekonaj siê, ¿e nauka mo¿e byæ przyjemno¶ci±.

Co Ciê czeka podczas naszego profesjonalnego szkolenia?

  • Skonfigurujesz swoje ¶rodowisko pracy.
  • Nauczysz siê tworzyæ, wycinaæ i indeksowaæ ³añcuchy znaków.
  • Poznasz sk³adniê jêzyka Python.
  • Wykorzystasz zewnêtrzne modu³y oraz stworzysz w³asne.
  • Bêdziesz obs³ugiwaæ pliki i u¿ywaæ poleceñ systemowych.
  • Dowiesz siê, w jaki sposób przetwarzaæ pliki w formacie HTML, XML i JSON.
  • Zaczniesz obs³ugiwaæ bazê danych.
  • Stworzysz interfejs graficzny.
  • Zaczniesz przetwarzaæ obrazy.

Czyli...

  • Opanujesz podstawy jêzyka Python!

Szkolenie Python. Kurs video. Poziom pierwszy. Podstawy programowania i tworzenia aplikacji rozpoczniesz od pracy z tutorialami obejmuj±cymi instalowanie niezbêdnych narzêdzi w systemie, uruchamianie skryptów i korzystanie z IDE Pythona. Wraz z naszym ekspertem poznasz zasady sk³adni i podstawowe konstrukcje programistyczne. Kurs pokazuje, jak korzystaæ z modu³ów, instalowaæ nowe i tworzyæ w³asne. Podczas nauki zostan± Ci przybli¿one tak¿e aspekty funkcyjne i obiektowe jêzyka. Nauczysz siê wykonywaæ popularne zadania programistyczne, takie jak obs³uga plików i przetwarzanie danych w ró¿nych formatach, w³±cznie z obs³ug± bazy danych PostgreSQL. Kurs zakoñczysz, samodzielnie projektuj±c praktyczn± aplikacjê z interfejsem graficznym, s³u¿±c± do przetwarzania zdjêæ.

Programowanie wê¿ykiem

Python jest uniwersalnym jêzykiem programowania, który mo¿na uruchomiæ na wszystkich popularnych systemach operacyjnych. Jest to jêzyk interpretowany, dziêki czemu aplikacje nie wymagaj± uprzedniej kompilacji.
Python posiada prost± sk³adniê, pozwala na programowanie obiektowe, proceduralne i funkcyjne. Jego ide± przewodni± jest czytelno¶æ i klarowno¶æ kodu ¼ród³owego. Sk³adnia cechuje siê przejrzysto¶ci± i zwiêz³o¶ci± — znacznie upraszcza wykonanie wielu popularnych zadañ, a jednocze¶nie umo¿liwia bardzo z³o¿one analizy i skomplikowane przetwarzanie danych. Ponadto jest bardzo ³atwy do nauki i posiada ogromne mo¿liwo¶ci. Istnieje spora liczba dodatkowych modu³ów, które zdecydowanie u³atwiaj± realizacjê ró¿norodnych zadañ.
To niezwykle wszechstronny jêzyk: pozwala na wykonanie prostych aplikacji przetwarzaj±cych pliki, tworzenie z³o¿onych aplikacji sieciowych, analizowanie danych z wykorzystaniem zaawansowanych technik, tzw. data mining, oraz zaawansowane korzystanie z aplikacji udostêpniaj±cych dodatkowy interfejs programistyczny. Innym atutem Pythona jest bardzo silna spo³eczno¶æ programistów, wymieniaj±ca siê na bie¿±co informacjami na temat praktycznych zastosowañ tego jêzyka. W po³±czeniu ze szkoleniem Python. Kurs video. Poziom pierwszy. Podstawy programowania i tworzenia aplikacji stanowi to kompleksowe wsparcie, dziêki któremu bez trudu uzyskasz odpowiedzi na trapi±ce Ciê pytania.

Przejrzysty, prosty, przyjazny

Celem kursu jest szybkie zapoznanie Ciê z istot± jêzyka Python i przedstawienie najlepszych rozwi±zañ w programowaniu. W tej interaktywnej instrukcji przedstawiono wszystkie potrzebne i aktualne wiadomo¶ci, dotycz±ce wykorzystania Pythona w praktyce. Siêgnij po ni± i przekonaj siê, jak skonfigurowaæ swoje ¶rodowisko pracy oraz rozpocz±æ przygodê z Pythonem. Ju¿ po kilku lekcjach samodzielnie napiszesz proste aplikacje, zarówno uruchamiane z poziomu wiersza poleceñ, jak i te z interfejsem graficznym. Ponadto nauczysz siê tworzyæ listy i funkcje oraz obs³ugiwaæ wyj±tki i korzystaæ z plików. Dowiesz siê te¿, jak u¿yæ dodatkowych modu³ów do rozszerzenia funkcjonalno¶ci aplikacji.
Uzyskasz solidn± bazê do dalszego poszerzania wiedzy o bardziej zaawansowane zagadnienia. Uniwersalno¶æ jêzyka Python oraz ¶wietnie opracowane instrukcje w szkoleniu Python. Kurs video. Poziom pierwszy. Podstawy programowania i tworzenia aplikacji pozwol± Ci szybko osi±gn±æ spektakularne wyniki.

W kursie wykorzystano jêzyk Python w wersji 3.3.

Poznaj naszego eksperta

Joanna Zatorska — absolwentka informatyki na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. Praktykê w stosowaniu jêzyka Python zdoby³a przy projektach w firmie TomTom, zajmuj±c siê miêdzy innymi tworzeniem zaawansowanych map miast i terenów w 2D i 3D. Ukoñczy³a tak¿e studia z zakresu systemów informacji geograficznej UNIGIS na Uniwersytecie Jagielloñskim oraz Miêdzywydzia³owe Studia Ochrony ¦rodowiska na Uniwersytecie Warszawskim.
 


Cena: 39.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Python - Programowanie

Django 3. Praktyczne tworzenie aplikacji sieciowych. Wydanie III (48.95z)
Mastering Object-Oriented Python - Second Edition (129.00z)
Architecture Patterns with Python. Enabling Test-Driven Development, Domain-Driven Design, and Event-Driven Microservices (220.15z)
Python dla profesjonalistów. Debugowanie, testowanie i utrzymywanie kodu (26.95z)
Automatyzacja zadañ w Pythonie. Kurs video (49.00z)
Node Cookbook - Fourth Edition (109.00z)
Finanse i Python. £agodne wprowadzenie do teorii finansów (27.45z)
Natural Language Processing with Python (152.15z)
Deep Learning. Praca z jêzykiem Python i bibliotek± Keras (32.45z)
Python na powa¿nie (63.20z)
Python. Podstawy nauki o danych. Wydanie II (32.45z)
Hands-On Financial Trading with Python (139.00z)
Building Python Web APIs with FastAPI (119.00z)
Python. Instrukcje dla programisty (89.00z)
Python w analizie danych. Przetwarzanie danych za pomoc± pakietów Pandas i NumPy oraz ¶rodowiska IPython. Wydanie II (54.29z)
Python na start. Kurs video. Twórz gry w PyGame! (49.00z)
Mastering Python for Networking and Security - Second Edition (129.00z)
Python API Development Fundamentals (109.00z)
Learn Apache Mesos (119.00z)
Robust Python (186.15z)

Pozostae z serii: Inne

HTML5. Tworzenie gier (36.85z)
Nawyk produktywno¶ci. Wszystko, czego potrzebujesz, aby osi±gaæ w ¿yciu maksymalne efekty (20.35z)
Programowanie z Minecraftem dla dzieci. Poziom podstawowy (21.95z)
Wspomaganie zarz±dzania projektami informatycznymi. Poradnik dla mened¿erów (57.00z)
Algorytmy bez tajemnic (44.90z)
Java. Algorytmy i struktury danych (79.00z)
UML 2.0. Almanach. eBook. ePub (27.00z)
Sen powrotu (24.34z)
Building Blockchain Projects (179.00z)
PHP. Receptury. Wydanie II (54.45z)
Head First JavaScript Programming. A Brain-Friendly Guide (186.15z)
E-wizerunek. Internet jako narzêdzie kreowania image'u w biznesie. eBook. Pdf (35.90z)
Arytmetyka komputerów w praktyce z p³yt± CD (41.07z)
TCP/IP. Ksiêga eksperta. Wydanie II (149.00z)
Continuous Delivery with Docker and Jenkins - Third Edition (179.00z)
Zarz±dzanie szczê¶liwym zespo³em. Gry, narzêdzia i praktyki, które zmotywuj± ka¿dy zespó³ (37.95z)
Jak pisaæ, ¿eby chcieli czytaæ (i kupowaæ). Copywriting & Webwriting (19.20z)
Linux Kernel. Przewodnik programisty (49.90z)
Sieci Linux. Receptury (48.95z)
SolidWorks 2017. Projektowanie maszyn i konstrukcji. Praktyczne przyk³ady (54.45z)