e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Budowa sieci
Seria: Inne
Promocja: -44%


VMware dla administratorów sieci komputerowych

Christopher Wahl, Steve Pantol
promocja -44%
cena: 65.803571428571 z 36.85 z
Data wydania: 2015-08-06
stron: 328, miêkka oprawa, format: 170x230

wicej na stronie helion.pl

Wykorzystaj w pe³ni mo¿liwo¶ci wirtualizacji!

Rosn±cy ruch sieciowy i coraz wiêksza ilo¶æ przetwarzanych danych sprawiaj±, ¿e wci±¿ ro¶nie tak¿e liczba serwerów, które trzeba zaprz±c do pracy. Czy musi siê to wi±zaæ z konieczno¶ci± rozbudowy serwerowni? Budow± nowych budynków oraz zwiêkszeniem przestrzeni? Niekoniecznie! Na pomoc przychodzi wirtualizacja systemów komputerowych. Dziêki wirtualnym ¶rodowiskom administratorzy s± w stanie zapanowaæ nad infrastruktur± oraz zapewniæ ci±g³o¶æ dzia³ania centrów danych czy chmur obliczeniowych.

Je¿eli jeste¶ administratorem, a do Twoich obowi±zków nale¿y dbanie o wirtualne systemy, trafi³e¶ na doskona³± ksi±¿kê. Znajdziesz w niej najistotniejsze informacje dotycz±ce wirtualnych ¶rodowisk opartych na rozwi±zaniach firmy VMware — jednego z liderów na rynku wirtualizacji. Lektura tej fantastycznej ksi±¿ki pozwoli Ci przypomnieæ sobie model TCP/IP oraz OSI, a nastêpnie przej¶æ do zg³êbiania wiedzy na temat najró¿niejszych protoko³ów sieciowych. Ponadto przekonasz siê, jak budowaæ VLAN-y w wirtualnym ¶wiecie, u¿ywaæ ró¿nych urz±dzeñ sieciowych oraz rozwi±zywaæ typowe problemy. Ksi±¿ka ta jest doskona³± i obowi±zkow± lektur± dla wszystkich administratorów korzystaj±cych z dobrodziejstw wirtualizacji lub chc±cych siê tego nauczyæ.

Tematy omówione w tej ksi±¿ce:
 • Absolutne podstawy: modele, warstwy i interfejsy sieciowe, i dlaczego maj± znaczenie.
 • Budowanie sieci, które s± mniej z³o¿one, bardziej modularne i w pe³ni interoperacyjne.
 • Ulepszanie stosu sieci wirtualnej: porady, sztuczki i techniki unikania typowych pu³apek.
 • Zapewnienie bardziej efektywnej wspó³pracy pomiêdzy specjalistami od sieci i pamiêci masowych.
 • Sieæ Ethernet, zaawansowane zagadnienia warstwy drugiej, warstwa trzecia oraz nowoczesna infrastruktura konwergentna.
 • Prze³±czanie wirtualne i ró¿nie miêdzy prze³±czaniem wirtualnym i fizycznym.
 • Projektowanie i dzia³anie standardowego i rozproszonego prze³±czania vSphere.
 • Wykorzystanie prze³±czników innych producentów, w tym prze³±cznika Cisco Nexus 1000V.
 • Tworzenie wszechstronnych, elastycznych sieci wirtualnych do obs³ugi kluczowego ruchu pamiêci masowej.
 • Wykorzystanie serwerów rackowych z adapterami sieciowymi 1 Gb i 10 Gb Ethernet.
 • Wirtualizacja serwerów kasetowych z konwergentnym ruchem i wirtualnymi kartami sieciowymi.

Obowi±zkowa lektura dla administratorów sieci komputerowych!Chris Wahl — ma bogate, ponad 10-letnie do¶wiadczenie w bran¿y IT. W swojej karierze zajmowa³ siê projektowaniem i wdra¿aniem skomplikowanych infrastruktur klasy enterprise. Przyczyni³ siê do powstania wielu centrów danych oraz prywatnych chmur obliczeniowych. Aktualnie pracuje jako starszy architekt w firmie Ahead.

Steve Pantol — od 14 lat pe³ni ró¿ne role w ¶wiecie IT. Wiêkszo¶æ z nich dotyczy technologii VMware. Na co dzieñ pracuje jako starszy architekt w firmie Ahead. Zajmuje siê budowaniem coraz lepszych centrów danych oraz propagowaniem technologii chmury.

Cena: 36.85 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Budowa sieci

MikroTik. Kurs video. Przygotowanie do egzaminu MTCNA (49.00z)
Mikrotik. Kurs video. Przygotowanie do egzaminu MTCRE (79.00z)
Okablowanie strukturalne sieci. Teoria i praktyka. Wydanie II (20.35z)
Internet of Things Projects with ESP32 (94.99z)
Podstawy sieci komputerowych dla technika i studenta-cz1 (44.25z)
Ethernet. Biblia administratora (79.00z)
Telefonia VoIP. Multimedialne sieci IP (71.43z)
Systemy i sieci dostêpowe xDSL (47.52z)
Tworzenie sieci komputerowej. Æwiczenia praktyczne (18.99z)
Symulacje komputerowe w fizyce. Wydanie II (49.77z)
Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012. Poradnik praktyczny (38.64z)
MikroTik na start. Kurs video. Podstawy konfiguracji routera (39.00z)
Administrowanie sieciowymi protoko³ami komunikacyjnymi (37.95z)
Juniper Networks Warrior. A Guide to the Rise of Juniper Networks Implementations (220.15z)
Podstawy sieci komputerowych (47.52z)
Rozwi±zania zadañ z sieci komputerowych (33.00z)
Sieci komputerowe. Kompendium. Wydanie II (67.00z)
Sieci komputerowe. Kurs. Wydanie II (24.70z)
Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012. Poradnik praktyczny (62.37z)
Sieci komputerowe. Ujêcie ca³o¶ciowe. Wydanie VII (129.00z)

Pozostae z serii: Inne

Microsoft Office 2019 Krok po kroku (60.80z)
Cryptography Algorithms (139.00z)
Domowe sieci komputerowe. Gotowe rozwi±zania (21.45z)
Head First. Statystyka. Edycja polska (69.00z)
Excel. Tabele przestawne w prostych krokach (25.54z)
Fotowoltaika. Projektowanie i instalacja dla bystrzaków (50.56z)
CorelDRAW X7. Kurs video. Projektowanie identyfikacji wizualnej firmy (29.00z)
Mobile Development with C#. Building Native iOS, Android, and Windows Phone Applications (72.24z)
Raportowanie w System Center Configuration Manager Bez tajemnic (55.44z)
Wa³kowanie Ameryki (twarda oprawa) (44.90z)
C++ bez obaw (59.00z)
Po prostu Nero 6 (29.90z)
Przetwarzanie danych dla programistów (37.00z)
Tablice informatyczne. Oracle (12.90z)
Akwarium s³odkowodne dla bystrzaków (19.20z)
Microsoft Access 2010 PL. Praktyczne podej¶cie (21.45z)
AutoCAD 12 dla pocz±tkuj±cych. Wersja polska (18.00z)
Practical PostgreSQL (152.15z)
Wiêcej ni¿ architektura oprogramowania (39.00z)
StarOffice 5.2 PL dla ka¿dego (55.00z)