e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Budowa sieci
Seria: Inne
Promocja: -38%


Mikrotik. Kurs video. Przygotowanie do egzaminu MTCRE

Jacek Mielnik
promocja -38%
cena: 127.41935483871 z 79.00 z
Data wydania: 2021-02-24
stron: 0, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl

Obierz kurs na... MikroTik!

Je¶li zainteresowa³a Ciê tematyka szkolenia MikroTik. Kurs video. Przygotowanie do egzaminu MTCRE, z pewno¶ci± wiesz ju¿ co nieco o sieciach komputerowych. Ba, mo¿e nawet masz za sob± poprzedni kurs z tej serii, przygotowuj±cy do egzaminu i zdobycia certyfikatu MTCNA. Tym razem stawka jest wy¿sza, bo chodzi o egzamin MTCRE, przeznaczony dla osób znacznie bardziej zaawansowanych. Zdanie tego egzaminu uprawnia do pos³ugiwania siê tytu³em MikroTik Certified Routing Engineer i znacznie poszerza mo¿liwo¶ci zawodowe.
Podczas szkolenia bêdziesz korzystaæ z oprogramowania RouterOS oraz WinBox. Kurs jest podzielony na cztery czê¶ci i wprowadza w tematykê zwi±zan± z routingiem statycznym, sieciami typu VLAN, tunelami oraz protoko³em routingu OSPF. Innymi s³owy, wszechstronnie przygotuje Ciê do pracy w charakterze in¿yniera sieciowego, do zarz±dzania VLAN-ami w sieciach lokalnych, tworzenia tuneli w sieciach lokalnych i rozleg³ych oraz stosowania dobrych praktyk zwi±zanych z bezpieczeñstwem sieci.

Zostañ specjalist± MikroTik — projektuj sieci wed³ug najlepszych wzorców i zyskaj wdziêczno¶æ swoich klientów!

Czego nauczysz siê podczas naszego profesjonalnego szkolenia?

  • Nauczysz siê, co to jest tablica routingu, jak mo¿na j± odczytywaæ i modyfikowaæ.
  • Dowiesz siê, co to jest „brama ostatniej szansy” i jak j± konfigurowaæ.
  • Sprawdzisz, jak u¿yæ w konfiguracji typów tras, dystansów administracyjnych, po³±czeñ typu load balancing oraz failover.
  • Poszerzysz wiadomo¶ci o sieciach typu VLAN wraz z konfiguracjami Bridge VLAN, Inter-VLAN routing, która umo¿liwia korzystanie z wielu wirtualnych sieci LAN na jednym fizycznym interfejsie, a tak¿e VLAN (trunk) i Q-in-Q.
  • Odkryjesz skuteczne konfiguracje tuneli VPN: od GRE, przez IP in IP, EoIP, PPTP, L2TP/IPsec, po tunel OpenVPN.
  • Poznasz dok³adnie zagadnienia zwi±zane z protoko³em OSPF.
  • Zapoznasz siê z takimi terminami jak metryka i koszt, a tak¿e przeanalizujesz pakiet Hello w protokole OSPF.
  • Zobaczysz, jak skonfigurowaæ pojedynczy obszar w OSPF i jak funkcjonuje protokó³ z wykorzystaniem wielu obszarów.
  • Oswoisz siê z routerami typu ABR i skonfigurujesz popularne, a jednocze¶nie potrzebne rozwi±zanie typu OSPF load balancing; zastosujesz równie¿ Virtual link w protokole OSPF.
MikroTik. Kurs video. Przygotowanie do egzaminu MTCRE, trwaj±cy w sumie ponad sze¶æ i pó³ godziny, pozwoli Ci osi±gn±æ poziom ¶rednio zaawansowany albo zaawansowany — w zale¿no¶ci od tego, ile pracy w³o¿ysz w szkolenie. W czterech kolejnych czê¶ciach znajdziesz informacje o konkretnych konfiguracjach i po³±czeniach, sieciach VLAN i LAN, routerach, tunelach VPN oraz dzia³aniu protoko³u OSPF. Po ukoñczeniu kursu bêdziesz móg³ ¶mia³o podej¶æ do egzaminu MTCRE. Autor, do¶wiadczony praktyk, nauczyciel oraz wyk³adowca, pomo¿e Ci rozpl±taæ wszystkie w±tpliwo¶ci i sple¶æ sprawnie dzia³aj±c± sieæ.

In¿ynier paj±k

MikroTik. Kurs video. Przygotowanie do egzaminu MTCRE jest przede wszystkim wprowadzeniem do obowi±zkowego szkolenia in¿ynierskiego MTCRE, koñcz±cego siê egzaminem pozwalaj±cym na uzyskanie certyfikatu MTCRE — MikroTik Certified Routing Engineer. Ukoñczenie kursu da Ci mo¿liwo¶æ ubiegania siê o stanowisko in¿yniera sieci w sieciach lokalnych oraz rozleg³ych z wykorzystaniem rozwi±zañ firmy MikroTik. Bêdziesz móg³ przej±æ odpowiedzialno¶æ za przygotowywanie konfiguracji tras routingu statycznego miêdzy routerami w sieci WAN oraz konfigurowaæ sieci wirtualne (VLAN) w sieci lokalnej przedsiêbiorstwa. Umiejêtno¶æ zarz±dzania tunelami VPN oraz ich konfigurowania pozwoli Ci tak¿e na stworzenie bezpiecznych kana³ów komunikacji i pracy zdalnej dla pracowników — dziêki nim bêd± mogli ³±czyæ siê z siedzib± firmy z dowolnego miejsca. Z kolei w³a¶ciwe skonfigurowanie i u¿ytkowanie przez Ciebie protoko³u OSPF zapewni zrównowa¿ony dostêp do zasobów Twojej firmy lub jej oddzia³ów. Dziêki tym umiejêtno¶ciom mo¿liwe bêdzie jak najefektywniejsze wykorzystywanie sieci LAN i WAN. Zostañ sieciowym tkaczem!

MikroTik w makro¶wiecie

Sieci internetowe s± potrzebne wszystkim i wszêdzie, a dobry administrator jest na wagê z³ota. Zw³aszcza je¶li zna siê na sieciach, które nie kosztuj± fortuny, s± niezawodne i naprawdê mocne. £otewski MikroTik to ¶wietna alternatywa dla Cisco, a dla Ciebie - szansa na fantastyczn± pracê. Z tytu³em MikroTik Certified Routing Engineer bêdziesz mieæ w gar¶ci wszystkich dyrektorów wraz z ich ksiêgowymi — dobra sieæ i Twoje us³ugi to dla nich w koñcu idealne rozwi±zanie. Naucz siê ustawiaæ wszystkie parametry pod potrzeby konkretnego przedsiêbiorstwa, a staniesz siê niezast±piony!
Autor szkolenia MikroTik. Kurs video. Przygotowanie do egzaminu MTCRE proponuje Ci narzêdzia, dziêki którym bêdziesz móg³ osi±gn±æ ten cel. Przedstawi Ci ró¿ne mo¿liwo¶ci i poka¿e, jak konkretne ustawienia wp³ywaj± na dzia³anie ca³ej sieci. Ucz siê i ruszaj dalej.

Tylko dla wtajemniczonych

Sieci MikroTik s± doskona³± alternatyw± dla sieci Cisco, a MikroTik. Kurs video. Przygotowanie do egzaminu MTCRE pozwoli Ci zostaæ prawdziwym specjalist± w zakresie ich budowy i obs³ugi. Co wiêcej, je¶li chcesz siê zatrudniæ jako administrator ju¿ istniej±cej sieci, istnieje bardzo du¿a szansa, ¿e natkniesz siê w³a¶nie na rozwi±zania MikroTik, które wykorzystuje ogromna liczba firm, a nawet dostawców internetowych.


Cena: 79.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Budowa sieci

Routing i switching. Praktyczny przewodnik (49.00z)
Praktyczne projekty sieciowe (32.45z)
Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012. Poradnik praktyczny (38.64z)
Podstawy sieci komputerowych (47.52z)
Sieci komputerowe. Kompendium. Wydanie II (67.00z)
Telefonia VoIP. Multimedialne sieci IP (71.43z)
Cisco CCNA 200-301. Kurs video. Podstawy sieci komputerowych i konfiguracji. Czê¶æ 1 (513.50z)
Sieci komputerowe i intersieci. Wydanie V (89.00z)
CCNA 200-120. Zostañ administratorem sieci komputerowych Cisco (54.45z)
Okablowanie strukturalne sieci. Teoria i praktyka. Wydanie II (20.35z)
MikroTik. Kurs video. Przygotowanie do egzaminu MTCNA (49.00z)
Sieci komputerowe Cisco. Zostañ administratorem. Materia³ CCNA 200-120 (99.00z)
Packet Tracer 6 dla kursów CISCO Tom 2 (31.20z)
Praktyczne projekty sieciowe (38.35z)
Sieci komputerowe. Ujêcie ca³o¶ciowe. Wydanie VII (70.95z)
Aplikacje i us³ugi a technologie sieciowe (82.98z)
VMware dla administratorów sieci komputerowych (36.85z)
Internet of Things Projects with ESP32 (94.99z)
Sieci komputerowe. Ujêcie ca³o¶ciowe. Wydanie VII (129.00z)
Systemy i sieci dostêpowe xDSL (47.52z)

Pozostae z serii: Inne

Pasja Testowania (54.93z)
PowerPoint 2010 PL. Æwiczenia. eBook. Pdf (17.00z)
Optymalizacja Oracle SQL. Leksykon kieszonkowy (9.90z)
Photoshop CS/CS PL. 50 praktycznych projektów (79.00z)
Smaller C (220.15z)
Essential System Administration Pocket Reference. Commands and File Formats (33.92z)
Wybrane diatryby i Encheiridion. Stoicka sztuka ¿ycia (15.96z)
Mastering Node.js - Second Edition (189.00z)
F#. Zadania z funkcyjnego i imperatywnego programowania z przyk³adowymi rozwi±zaniami (39.20z)
Od monolitu do mikrous³ug. Ewolucyjne wzorce przekszta³cania systemów monolitycznych (30.20z)
Zasady (36.99z)
Funkcjonalno¶æ aplikacji mobilnych. Nowoczesne standardy UX i UI (47.00z)
Informatyka Europejczyka. iÆwiczenia dla szko³y podstawowej, kl. IV-VI. Czê¶æ II (11.92z)
jQuery. Niezbêdnik programisty gier (21.95z)
Sekrety skutecznych prezentacji multimedialnych. Wydanie II rozszerzone. eBook. ePub (29.90z)
Excel 2013 PL. Biblia (64.35z)
Practical Real-time Data Processing and Analytics (189.00z)
Zamówienia IT nie musz± stanowiæ problemu (19.90z)
Practical Artificial Intelligence with Swift. From Fundamental Theory to Development of AI-Driven Apps (220.15z)
Projektowanie architektoniczne. Wprowadzenie do zawodu architekta (37.00z)