e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Budowa sieci
Seria: Inne
Promocja: -50%


MikroTik na start. Kurs video. Podstawy konfiguracji routera

Jacek Mielnik
promocja -50%
cena: 78 z 39.00 z
Data wydania: 2021-07-19
stron: 0, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl

Obierz kurs na... MikroTik

Sieci komputerowe s± dos³ownie wszêdzie: w domu, w pracy, w kawiarni, w bibliotece. Dzi¶ nawet w parku czy w poci±gu mo¿na siê ³atwo pod³±czyæ do internetu. Oczywi¶cie, o ile posiada siê odpowiednie urz±dzenie (czy to tradycyjny komputer, czy smartfon) i o ile kto¶ zadba³ o to, ¿eby w danym miejscu sieæ by³a dostêpna. A co, je¶li tym kim¶ bêdziesz w³a¶nie Ty? Coraz czê¶ciej bowiem konfigurowaniem dostêpu do sieci zajmuje siê sam u¿ytkownik, a nierzadko tworzy on wrêcz w³asn± sieæ: prywatn± lub firmow±. Taka sieæ mo¿e byæ skromna, ale niekoniecznie. Mo¿e siê na ni± sk³adaæ od kilku do kilkudziesiêciu urz±dzeñ! Wszystkim im trzeba umo¿liwiæ wspó³pracê oraz zapewniæ dostêp do internetu. S³u¿± do tego urz±dzenia zwane routerami, a ich koszt (w zale¿no¶ci od wybranego modelu) mo¿e siê mie¶ciæ w przedziale od kilkuset do kilkudziesiêciu tysiêcy z³otych.
Bardzo korzystny stosunek jako¶ci do ceny prezentuj± w tej sytuacji urz±dzenia ³otewskiej firmy MikroTik. Maj± opiniê ³atwych w konfiguracji — mo¿na je konfigurowaæ przez specjalnie do tego stworzon± aplikacjê Winbox, przez przegl±darkê lub skorzystaæ z konsoli. S± bardzo wydajne, zapewniaj± najwy¿sze standardy bezpieczeñstwa i ¶wietnie siê nadaj± zarówno do zastosowañ domowych, jak i do profesjonalnych rozwi±zañ dla sieci firmowych. Coraz czê¶ciej znajduj± te¿ zastosowanie w du¿ych i wymagaj±cych projektach, co samo przez siê ¶wiadczy o wysokiej jako¶ci tych stosunkowo niedrogich urz±dzeñ.

Router poproszê!

Chcesz zapewniæ wszystkim cz³onkom rodziny stabilny i bezpieczny dostêp do internetu i upewniæ siê przy okazji, ¿e jej m³odsi cz³onkowie bêd± chronieni przed nieodpowiednimi tre¶ciami? A mo¿e jeste¶ administratorem sieci, który szuka rozwi±zañ rozs±dnych cenowo, ale tak¿e przysz³o¶ciowych, umo¿liwiaj±cych ³atw± rozbudowê sieci w miarê rozwoju firmy? Warto siê dowiedzieæ, jak mo¿na osi±gn±æ te cele, korzystaj±c w³a¶nie z routerów MikroTik. Mo¿esz mieæ pewno¶æ, ¿e spe³ni± one Twoje wymagania i zaspokoj± z naddatkiem Twoje potrzeby. O tym, jak to zrobiæ w praktyce, dowiesz siê w³a¶nie ze szkolenia MikroTik na start. Kurs video. Podstawy konfiguracji routera. Autor pokazuje w serii praktycznych æwiczeñ, ¿e skonfigurowanie ca³kiem rozbudowanej sieci le¿y w granicach mo¿liwo¶ci nawet pocz±tkuj±cego administratora.

Czego siê nauczysz podczas naszego profesjonalnego szkolenia

Jest kilka zagadnieñ, które koniecznie trzeba poznaæ, ¿eby Twoja sieæ dzia³a³a poprawnie i by³a odpowiednio zabezpieczona. Z kolejnych lekcji dowiesz siê:

  • Jak skorzystaæ z systemu RouterOS i na jakich zasadach jest on udostêpniany przez producenta?
  • Jak po³±czyæ siê z routerem?
  • Jak zaktualizowaæ oprogramowanie routera?
  • Jak zapewniæ Twojej sieci dostêp do internetu?
  • Jak skonfigurowaæ Wi-Fi i jak udostêpniæ je innym urz±dzeniom (hot-spot)?
  • Jak skorzystaæ z WDS i udostêpniæ sieæ Wi-Fi z u¿yciem kilku routerów?
  • Jak dynamicznie przydzielaæ adresy w sieci, czyli przeprowadziæ konfiguracjê serwera DHCP?
  • Jak ustanowiæ limity pobierania i wysy³ania danych?
  • Jak zabezpieczyæ router oraz zablokowaæ na nim okre¶lone tre¶ci?

Wybór jest prosty

Rozwi±zania proponowane przez MikroTik nie tylko wytrzymuj± porównanie z ofert± innych, czêsto du¿o wiêkszych producentów. Mo¿na tak¿e spotkaæ opinie, ¿e du¿o ³atwiej siê je dostosowuje do ju¿ istniej±cych konfiguracji sieci. A przy pewnej wiedzy i do¶wiadczeniu sprawdz± siê równie¿ przy próbach nak³onienia do wspó³pracy ró¿nych urz±dzeñ z oprogramowaniem firm trzecich lub ¶wietnie wrêcz porozumiej± siê z autorskimi aplikacjami s³u¿±cymi do zarz±dzania sieci±. System RouterOS oparty na znanym i maj±cym ugruntowan± opiniê Linuksie jest niezwykle stabilny i bezpieczny. Nie bez znaczenia jest te¿ to, ¿e kod ¼ród³owy tego systemu jest ogólnie dostêpny. Oznacza to, ¿e producent nie boi siê go udostêpniaæ, wobec czego dos³ownie ka¿dy mo¿e zweryfikowaæ kod, sprawdziæ, co dok³adnie ma w ¶rodku. Nie ma wiêc ryzyka, ¿e oprogramowanie to zawiera jakie¶ niepo¿±dane przez nas czy te¿ niebezpieczne elementy.
U¿ytkownik prywatny, w³a¶ciciel ma³ej firmy sam konfiguruj±cy swoj± sieæ czy te¿ zawodowy administrator du¿ych sieci — ka¿dy znajdzie co¶ dla siebie w ofercie firmy MikroTik. Ale te¿ warto zacz±æ swoj± przygodê od dobrze przygotowanego wprowadzenia, jakim jest MikroTik na start. Kurs video. Podstawy konfiguracji routera autorstwa Jacka Mielnika.


Cena: 39.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Budowa sieci

Packet Tracer dla m³odych adminów - wiadomo¶ci zaawansowane (41.85z)
Budowa sieci komputerowych na prze³±cznikach i routerach Cisco (37.95z)
Packet Tracer 6 dla kursów CISCO Tom 1 wydanie 2 rozszerzone (26.40z)
Ksi±¿ka Packet Tracer 6 dla kursów CISCO Tom 5 - ACL, routing statyczny oraz zaawansowane technologie sieciowe (32.25z)
Administrowanie sieciowymi protoko³ami komunikacyjnymi (37.95z)
MikroTik. Kurs video. Przygotowanie do egzaminu MTCNA (49.00z)
GNS3. Kurs video. Administruj wirtualn± sieci± komputerow± (318.50z)
High Performance Browser Networking. What every web developer should know about networking and web performance (169.15z)
Sieci komputerowe. Kurs. Wydanie II (49.00z)
Cisco CCNA 200-301. Kurs video. Podstawy sieci komputerowych i konfiguracji. Czê¶æ 1 (513.50z)
Sieci komputerowe Cisco. Zostañ administratorem. Materia³ CCNA 200-120 (99.00z)
Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012. Poradnik praktyczny (62.37z)
Mikrotik. Kurs video. Przygotowanie do egzaminu MTCRE (79.00z)
Sieci komputerowe. Ujêcie ca³o¶ciowe. Wydanie VII (70.95z)
BGP. Building Reliable Networks with the Border Gateway Protocol (135.15z)
Okablowanie strukturalne sieci. Teoria i praktyka. Wydanie II (20.35z)
Podstawy sieci komputerowych dla technika i studenta-cz1 (44.25z)
Internet of Things Projects with ESP32 (94.99z)
Ethernet. Biblia administratora (79.00z)
802.11 Wireless Networks: The Definitive Guide. The Definitive Guide. 2nd Edition (152.15z)

Pozostae z serii: Inne

PHP i HTML. Tworzenie dynamicznych stron WWW (39.00z)
Interaktywne fantasy. Gatunek w grach cyfrowych (30.52z)
Astronomy Hacks. Tips and Tools for Observing the Night Sky (126.65z)
Kali Linux i testy penetracyjne. Biblia (99.00z)
Funded. The Entrepreneur's Guide to Raising Your First Round (109.65z)
Matematyka Europejczyka. Zeszyt æwiczeñ dla gimnazjum. Klasa 3. Czê¶æ 2 (12.90z)
C# 5.0 Pocket Reference. Instant Help for C# 5.0 Programmers (55.24z)
Flutter Projects (94.99z)
Grecja. Sztuka, bogowie i ludzie. Wydanie 1 (54.90z)
Best iPad Apps. The Guide for Discriminating Downloaders (72.24z)
Od zera. Osi±ganie niemo¿liwego z Ho'oponopono (31.92z)
Silniki elektryczne w praktyce elektronika wyd.2 (75.23z)
Projektowanie gier 3D. Wprowadzenie do technologii DirectX 11 (129.00z)
Java 4 Swing. Tom 1 (59.00z)
Music for Film and Game Soundtracks with FL Studio (119.00z)
3ds Max. Leksykon. eBook. Pdf (27.90z)
The Internet of Risky Things. Trusting the Devices That Surround Us (109.65z)
SQL dla SQL Server 2005. Wprowadzenie (44.00z)
Hands-On Microsoft Lists (109.00z)
Fast text. Jak pisaæ krótkie teksty, które b³yskawicznie przyci±gn± uwagê (26.95z)

Super szybki, nawet 200Mbit/s z Telewizją i telefonem internet światłowodowy w Sucha Beskidzka, Stryszawa, Krzeszów, Kuków | zajdzyj Serwis laptopów naprawimy wszystko | noclegi nad morzem w domkach wolne domki nad morzem Ostrowo last minute domki nad morzem