e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Budowa sieci
Seria: Inne
Promocja: -50%


MikroTik na start. Kurs video. Podstawy konfiguracji routera

Jacek Mielnik
promocja -50%
cena: 78 z 39.00 z
Data wydania: 2021-07-19
stron: 0, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl

Obierz kurs na... MikroTik

Sieci komputerowe s± dos³ownie wszêdzie: w domu, w pracy, w kawiarni, w bibliotece. Dzi¶ nawet w parku czy w poci±gu mo¿na siê ³atwo pod³±czyæ do internetu. Oczywi¶cie, o ile posiada siê odpowiednie urz±dzenie (czy to tradycyjny komputer, czy smartfon) i o ile kto¶ zadba³ o to, ¿eby w danym miejscu sieæ by³a dostêpna. A co, je¶li tym kim¶ bêdziesz w³a¶nie Ty? Coraz czê¶ciej bowiem konfigurowaniem dostêpu do sieci zajmuje siê sam u¿ytkownik, a nierzadko tworzy on wrêcz w³asn± sieæ: prywatn± lub firmow±. Taka sieæ mo¿e byæ skromna, ale niekoniecznie. Mo¿e siê na ni± sk³adaæ od kilku do kilkudziesiêciu urz±dzeñ! Wszystkim im trzeba umo¿liwiæ wspó³pracê oraz zapewniæ dostêp do internetu. S³u¿± do tego urz±dzenia zwane routerami, a ich koszt (w zale¿no¶ci od wybranego modelu) mo¿e siê mie¶ciæ w przedziale od kilkuset do kilkudziesiêciu tysiêcy z³otych.
Bardzo korzystny stosunek jako¶ci do ceny prezentuj± w tej sytuacji urz±dzenia ³otewskiej firmy MikroTik. Maj± opiniê ³atwych w konfiguracji — mo¿na je konfigurowaæ przez specjalnie do tego stworzon± aplikacjê Winbox, przez przegl±darkê lub skorzystaæ z konsoli. S± bardzo wydajne, zapewniaj± najwy¿sze standardy bezpieczeñstwa i ¶wietnie siê nadaj± zarówno do zastosowañ domowych, jak i do profesjonalnych rozwi±zañ dla sieci firmowych. Coraz czê¶ciej znajduj± te¿ zastosowanie w du¿ych i wymagaj±cych projektach, co samo przez siê ¶wiadczy o wysokiej jako¶ci tych stosunkowo niedrogich urz±dzeñ.

Router poproszê!

Chcesz zapewniæ wszystkim cz³onkom rodziny stabilny i bezpieczny dostêp do internetu i upewniæ siê przy okazji, ¿e jej m³odsi cz³onkowie bêd± chronieni przed nieodpowiednimi tre¶ciami? A mo¿e jeste¶ administratorem sieci, który szuka rozwi±zañ rozs±dnych cenowo, ale tak¿e przysz³o¶ciowych, umo¿liwiaj±cych ³atw± rozbudowê sieci w miarê rozwoju firmy? Warto siê dowiedzieæ, jak mo¿na osi±gn±æ te cele, korzystaj±c w³a¶nie z routerów MikroTik. Mo¿esz mieæ pewno¶æ, ¿e spe³ni± one Twoje wymagania i zaspokoj± z naddatkiem Twoje potrzeby. O tym, jak to zrobiæ w praktyce, dowiesz siê w³a¶nie ze szkolenia MikroTik na start. Kurs video. Podstawy konfiguracji routera. Autor pokazuje w serii praktycznych æwiczeñ, ¿e skonfigurowanie ca³kiem rozbudowanej sieci le¿y w granicach mo¿liwo¶ci nawet pocz±tkuj±cego administratora.

Czego siê nauczysz podczas naszego profesjonalnego szkolenia

Jest kilka zagadnieñ, które koniecznie trzeba poznaæ, ¿eby Twoja sieæ dzia³a³a poprawnie i by³a odpowiednio zabezpieczona. Z kolejnych lekcji dowiesz siê:

  • Jak skorzystaæ z systemu RouterOS i na jakich zasadach jest on udostêpniany przez producenta?
  • Jak po³±czyæ siê z routerem?
  • Jak zaktualizowaæ oprogramowanie routera?
  • Jak zapewniæ Twojej sieci dostêp do internetu?
  • Jak skonfigurowaæ Wi-Fi i jak udostêpniæ je innym urz±dzeniom (hot-spot)?
  • Jak skorzystaæ z WDS i udostêpniæ sieæ Wi-Fi z u¿yciem kilku routerów?
  • Jak dynamicznie przydzielaæ adresy w sieci, czyli przeprowadziæ konfiguracjê serwera DHCP?
  • Jak ustanowiæ limity pobierania i wysy³ania danych?
  • Jak zabezpieczyæ router oraz zablokowaæ na nim okre¶lone tre¶ci?

Wybór jest prosty

Rozwi±zania proponowane przez MikroTik nie tylko wytrzymuj± porównanie z ofert± innych, czêsto du¿o wiêkszych producentów. Mo¿na tak¿e spotkaæ opinie, ¿e du¿o ³atwiej siê je dostosowuje do ju¿ istniej±cych konfiguracji sieci. A przy pewnej wiedzy i do¶wiadczeniu sprawdz± siê równie¿ przy próbach nak³onienia do wspó³pracy ró¿nych urz±dzeñ z oprogramowaniem firm trzecich lub ¶wietnie wrêcz porozumiej± siê z autorskimi aplikacjami s³u¿±cymi do zarz±dzania sieci±. System RouterOS oparty na znanym i maj±cym ugruntowan± opiniê Linuksie jest niezwykle stabilny i bezpieczny. Nie bez znaczenia jest te¿ to, ¿e kod ¼ród³owy tego systemu jest ogólnie dostêpny. Oznacza to, ¿e producent nie boi siê go udostêpniaæ, wobec czego dos³ownie ka¿dy mo¿e zweryfikowaæ kod, sprawdziæ, co dok³adnie ma w ¶rodku. Nie ma wiêc ryzyka, ¿e oprogramowanie to zawiera jakie¶ niepo¿±dane przez nas czy te¿ niebezpieczne elementy.
U¿ytkownik prywatny, w³a¶ciciel ma³ej firmy sam konfiguruj±cy swoj± sieæ czy te¿ zawodowy administrator du¿ych sieci — ka¿dy znajdzie co¶ dla siebie w ofercie firmy MikroTik. Ale te¿ warto zacz±æ swoj± przygodê od dobrze przygotowanego wprowadzenia, jakim jest MikroTik na start. Kurs video. Podstawy konfiguracji routera autorstwa Jacka Mielnika.


Cena: 39.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Budowa sieci

Okablowanie strukturalne sieci. Teoria i praktyka. Wydanie II (20.35z)
Telefonia VoIP. Multimedialne sieci IP (71.43z)
VMware dla administratorów sieci komputerowych (36.85z)
Biblia Windows Server 2012. Podrêcznik Administratora (37.91z)
CCNP SWITCH. Oficjalny przewodnik certyfikacji z p³yt± CD (109.65z)
Aplikacje i us³ugi a technologie sieciowe (82.98z)
Mikrotik. Kurs video. Przygotowanie do egzaminu MTCRE (79.00z)
Routing i switching. Praktyczny przewodnik (26.95z)
Sieci komputerowe. Kurs (19.20z)
Technologie bezprzewodowe sieci teleinformatycznych (45.36z)
CCNA 200-120. Zostañ administratorem sieci komputerowych Cisco (54.45z)
Sieci komputerowe i intersieci. Wydanie V (89.00z)
Zbiór zadañ z sieci komputerowych (41.85z)
Packet Tracer 6 dla kursów CISCO Tom 1 wydanie 2 rozszerzone (26.40z)
Cisco CCNA 200-301. Kurs video. Podstawy sieci komputerowych i konfiguracji. Czê¶æ 1 (513.50z)
Budowa sieci komputerowych na prze³±cznikach i routerach Cisco (37.95z)
Praktyczne projekty sieciowe (32.45z)
Sieci komputerowe. Kurs. Wydanie II (49.00z)
Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012. Poradnik praktyczny (62.37z)
Rozwi±zania zadañ z sieci komputerowych (33.00z)

Pozostae z serii: Inne

Windows PowerShell Cookbook. The Complete Guide to Scripting Microsoft's New Command Shell. 2nd Edition (143.65z)
Hands-on Machine Learning with JavaScript (159.00z)
My¶lenie obiektowe w programowaniu. Wydanie V (37.17z)
C# 8.0 in a Nutshell. The Definitive Reference (279.65z)
Tajniki Java 9. Pisanie reaktywnego, modularnego, wspó³bie¿nego i bezpiecznego kodu (75.20z)
Twoja pierwsza strona WWW. Stwórz profesjonaln± i funkcjonaln± stronê WWW bez znajomo¶ci programowania (24.90z)
Scratch bez tajemnic. Programowanie gier od podstaw (29.90z)
JavaScript i jQuery. Kompletny przewodnik dla programistów interaktywnych aplikacji internetowych w Visual Studio (49.00z)
Python 3. Kompletne wprowadzenie do programowania. Wydanie II (79.00z)
C#. Zadania z programowania z przyk³adowymi rozwi±zaniami. Wydanie II (49.00z)
Managing Mission - Critical Domains and DNS (159.00z)
Amazon Web Services Bootcamp (139.00z)
Windows 7 PL. Zaawansowana administracja systemem (26.95z)
e-Marketing przedsiêbiorstwa w spo³eczno¶ci wirtualnej (42.86z)
Inventor. Æwiczenia praktyczne (16.89z)
Microsoft 365 Certified Fundamentals MS-900 Exam Guide (94.99z)
Clean Android Architecture (109.00z)
Access 2003 PL. Kurs (34.90z)
Korpostartup. Efektywna wspó³praca korporacji ze startupami (36.58z)
Natural Language Processing with AWS AI Services (159.00z)