e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Budowa sieci
Seria: Inne
Promocja: -44%


MikroTik. Kurs video. Przygotowanie do egzaminu MTCNA

Jacek Mielnik
promocja -44%
cena: 87.5 z 49.00 z
Data wydania: 2019-07-18
stron: 0, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl

Obierz kurs na... RouterOS z MikroTik!

Sieci komputerowe s± niezwykle wa¿n± czê¶ci± wspó³czesnego ¶wiata. To dziêki nim mo¿liwe jest istnienie globalnej wioski, przesy³anie ogromnych ilo¶ci danych, szybkie komunikowanie siê i mnóstwo aktywno¶ci, bez których nie wyobra¿amy sobie ju¿ codziennego ¿ycia. Sieci musz± byæ dobrej jako¶ci, ¿eby wszystko dzia³a³o bez zarzutu. Jednak wbrew pozorom nie musz± to byæ koniecznie sieci Cisco. £otewska firma MikroTik proponuje znakomit± alternatywê. Je¶li chcesz wykorzystaæ jej produkty i uple¶æ bezb³êdnie dzia³aj±c± sieæ, siêgnij po MikroTik. Kurs video. Przygotowanie do egzaminu MTCNA.
Szkolenie koncentruje siê na oprogramowaniu RouterOS firmy MikroTik oraz urz±dzeniach sieciowych i ich konfiguracji. Ich najwiêksz± zalet± jest prostota. Coraz wiêksza grupa administratorów sieci decyduje siê na wdro¿enie tego rozwi±zania, nawet w bardzo du¿ych sieciach. Niewiarygodne? Na po³udniu Polski dzia³a operator telekomunikacyjny maj±cy ponad 6 tysiêcy klientów i wykorzystuj±cy na co dzieñ produkty MikroTik. Oryginalne, wygodne, niezawodne urz±dzenia przewodowe i bezprzewodowe wraz z oprogramowaniem s± ¶wietnym rozwi±zaniem dla firm.

Naucz siê konfigurowaæ sieci MikroTik, a zyskasz zadowolonych klientów!

Czego nauczysz siê podczas naszego profesjonalnego szkolenia?

  • Dowiesz siê, czym jest RouterOS.
  • Sprawdzisz, w jaki sposób zainstalowaæ system RouterOS.
  • Bêdziesz potrafi³ wykorzystaæ program Winbox.
  • Skonfigurujesz dostêp przez SSH i telnet.
  • Przeprowadzisz konfiguracjê DHCP.
  • Nauczysz siê tworzyæ mosty.
  • Odkryjesz, na czym polega konfiguracja routingu statycznego i dynamicznego.
W ci±gu mniej wiêcej 4 godzin nauczysz siê ³±czyæ ze sob± urz±dzenia MikroTik i ustawiaæ ich konfiguracjê: zarówno tê podstawow±, jak i bardziej zaawansowan±. Zobaczysz, na czym opiera siê konfiguracja trybów pracy access pointa. Zorientujesz siê, jak przeprowadziæ konfiguracjê list dostêpu. Poznasz sposoby konfiguracji i ró¿ne zastosowania QoS oraz tuneli VPN. Sprawdzisz dzia³anie narzêdzi wykorzystywanych w systemie RouterOS i nauczysz siê nimi pos³ugiwaæ.
Autor szkolenia MikroTik. Kurs video. Przygotowanie do egzaminu MTCNA poka¿e Ci tak¿e, jak wygl±da kompletna architektura sieci MikroTik i do czego powiniene¶ d±¿yæ w swoich projektach. Dowiesz siê, jakie warunki musi spe³niaæ sieæ i jak zapewniæ jej bezb³êdne dzia³anie. Ukoñczenie kursu pozwoli Ci bez lêku podej¶æ do procedury uzyskania certyfikatu MTCNA, pierwszego elementu na ¶cie¿ce certyfikacyjnej. Kurs ukoñczysz na poziomie ¶rednio zaawansowanym.

Gruba ryba w mocnej sieci

Je¶li zale¿y Ci na tym, ¿eby Twoimi klientami by³y naprawdê grube ryby, musisz przekonaæ tych wszystkich dyrektorów i prezesów, ¿e sieci, które im zaoferujesz i skonfigurujesz, bêd± dzia³a³y szybko i niezawodnie, a oni nie strac± na tym milionów. Poka¿ im, ¿e umiesz elastycznie dopasowywaæ urz±dzenia i oprogramowanie do konkretnej sytuacji, a zyskasz ich przychylno¶æ.
MikroTik. Kurs video. Przygotowanie do egzaminu MTCNA rzetelnie i po kolei obja¶nia, jak zbudowaæ naprawdê dobr± sieæ i jak ni± zarz±dzaæ, by nie sprawia³a problemów. Bezkolizyjne administrowanie sieci± MikroTik jest w Twoim zasiêgu, a poznanie wszystkich potrzebnych protoko³ów i technologii znacznie u³atwi Ci to zadanie. Nauczysz siê aktualizowaæ router, tworzyæ kopie zapasowe i resetowaæ konfiguracjê. Poznasz protokó³ dynamicznego konfigurowania hostów, dowiesz siê wiêcej o mostach i routingu.
MikroTik oferuje rozwi±zania na najwy¿szym poziomie, ale to od Twoich umiejêtno¶ci zale¿y, czy uda siê zgraæ wszystko co do ostatniego szczegó³u. RouterOS i oprogramowanie wspomagaj±ce system zapewniaj± spore mo¿liwo¶ci, wiêc nie daj siê zaskoczyæ i wykorzystaj je do CNA.

Certyfikat MTCNA

Certyfikat MTCNA to nic innego jak potwierdzenie, ¿e znasz siê na sieciach MikroTik. Je¶li chcesz go uzyskaæ, ten kurs zapewni Ci znakomite przygotowanie do egzaminu. Znajdziesz tu wszystkie aspekty sieci, niuanse ich po³±czeñ i dzia³ania czy sposoby przywracania stanu sprzed awarii. Poznasz ca³e abecad³o MikroTik: system RouterOS, CLI — Command Line Interpreter/Interface; protoko³y — telnet i SSH, a tak¿e DHCP i ARP; program Winbox, mosty — bridge i bridge wireless; elementy sieci bezprzewodowych — WDS, access list i Snooper; elementy zapory sieciowej — firewall, NAT, connection tracking, FastTrack; QoS; elementy tuneli — VPN, PPPoE, SSTP; a tak¿e narzêdzia systemu MikroTik RouterOS.
Po ukoñczeniu kursu samodzielnie skonfigurujesz urz±dzenia MikroTik z wykorzystaniem systemu RouterOS, zastosujesz je w firmie do zarz±dzania po³±czeniami z sieci± WAN oraz LAN, przygotujesz regu³y zapory sieciowej i skonfigurujesz dla klientów zdalnych po³±czenia VPN. Ca³a kuchnia narzêdziowa do stworzenia sieci stanie przed Tob± otworem, a zdanie egzaminu bêdzie tylko formalno¶ci±.

Tylko dla wtajemniczonych

Firma MikroTik dzia³a ju¿ ponad 20 lat, a jej popularno¶æ ci±gle ro¶nie. Wi±¿e siê to z bardzo dobr± jako¶ci± jej produktów, bêd±cych zdecydowanie tañsz± alternatyw± dla sieci Cisco. Wiêkszo¶æ niezale¿nych dostawców us³ug internetowych w Polsce stosuje rozwi±zania MikroTik albo w ca³o¶ci, albo jako uzupe³nienie sieci (na przyk³ad jako routery brzegowe lub szkieletowe, na których realizowane s± punkty styku z ró¿nymi sieciami ISP czy punktami wymiany ruchu).
„Certyfikat MTCNA — to takie proste. Uwierz w siebie, nie poddawaj siê i zdobywaj wiedzê, a nowe umiejêtno¶ci wykorzystaj w pracy.
Celem tego kursu jest zainteresowanie Ciê bardzo popularnym rozwi±zaniem, jakie stanowi MikroTik, zyskuj±cy coraz wiêksze uznanie. Certyfikat MTCNA pozwala na zdobycie wiedzy z zakresu konfiguracji i zarz±dzania urz±dzeniem w stopniu ¶rednio zaawansowanym”

Jacek MielnikCena: 49.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Budowa sieci

Internet of Things Projects with ESP32 (94.99z)
Biblia Windows Server 2012. Podrêcznik Administratora (37.91z)
Sieci komputerowe. Ujêcie ca³o¶ciowe. Wydanie VII (70.95z)
Ethernet. Biblia administratora (43.45z)
Symulacje komputerowe w fizyce. Wydanie II (49.77z)
Okablowanie strukturalne sieci. Teoria i praktyka. Wydanie II (20.35z)
Routing i switching. Praktyczny przewodnik (26.95z)
Symulacje komputerowe w fizyce. Wydanie II (43.45z)
CCNA 200-120. Zostañ administratorem sieci komputerowych Cisco (54.45z)
Rozwi±zania zadañ z sieci komputerowych (33.00z)
VMware dla administratorów sieci komputerowych (36.85z)
Packet Tracer 6 dla kursów CISCO Tom 1 wydanie 2 rozszerzone (26.40z)
Juniper Networks Warrior. A Guide to the Rise of Juniper Networks Implementations (220.15z)
Tworzenie sieci komputerowej. Æwiczenia praktyczne (18.99z)
Sieci komputerowe. Kurs. Wydanie II (24.70z)
Podstawy sieci komputerowych (47.52z)
Sieci komputerowe. Kurs (19.20z)
Cisco CCNA 200-301. Kurs video. Podstawy sieci komputerowych i konfiguracji. Czê¶æ 1 (513.50z)
Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012. Poradnik praktyczny (62.37z)
Programowalne modu³y Ethernetowe w przyk³adach (65.71z)

Pozostae z serii: Inne

Hands-On Artificial Intelligence for Search (84.99z)
Strategie Red Team. Ofensywne testowanie zabezpieczeñ w praktyce (63.36z)
Microssoft Office 2016 Krok po kroku (60.80z)
Zacznij programowanie w Go (63.20z)
Apache Oozie. The Workflow Scheduler for Hadoop (143.65z)
Learn C# Programming (109.00z)
FISZKI audio - j. hiszpañski - Czasowniki dla pocz±tkuj±cych (15.19z)
Doktryna jako¶ci. Rzecz o skutecznym zarz±dzaniu (59.00z)
Droga Startupu. Metoda sukcesu (12.90z)
Po prostu FrontPage 2003 PL (55.00z)
XML and InDesign. Stylish Structure: Publishing XML with Adobe InDesign (72.24z)
Julia High Performance - Second Edition (94.99z)
Komputerowe systemy automatyki przemys³owej (39.90z)
Java. Przygotowanie do programowania na platformê Android. eBook. Mobi (69.90z)
Android Flash. Zaawansowane programowanie aplikacji mobilnych. eBook. Pdf (54.99z)
Mastering Windows Group Policy (129.00z)
Tablice informatyczne. C# (2.00z)
JavaScript. Nieoficjalny podrêcznik (42.35z)
Networking Fundamentals (129.00z)
Paragon z podró¿y. Poradnik taniego podró¿owania. Wydanie 2 (39.90z)

bezprzewodowy światłowodowy internet maków telefon serwery | NAJLEPSZE REKLAMY - tablice reklamowe Piła | pensjonat nad morzem Władysławowo pensjonaty wakacyjny pensjonat | zapraszamy na bezpłatną wycenę naprawa komputerów warszawa włochy darmowa diagnoza naprawy laptopa | tantra dla par