e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -50%


Matematyka. Kurs video. Æwiczenia dla programisty i data science

Oleg ¯ero
promocja -50%
cena: 298 z 149.00 z
Data wydania: 2022-07-26
stron: 0, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl

Obierz kurs na... wsparcie, jakie matematyka oferuje programi¶cie

Niewiele dziedzin wiedzy bazuj±cych na starej, dobrej matematyce rozwija siê dzi¶ tak szybko, jak informatyka. Jednocze¶nie tradycyjna matematyka i nowoczesne programowanie wi±¿± siê ze sob± nierozerwalne w wielu obszarach naszego ¿ycia, na które wp³yw ma rozwój technologii. Matematyka nie tylko oferuje sposoby modelowania, wyra¿ania i przewidywania zjawisk, ale równie¿ stanowi fundament i wsparcie dla innych dziedzin technicznych. Dla informatyki i programowania jest niczym instrukcja obs³ugi, teoretyczny spis zasad dzia³ania urz±dzeñ zwanych komputerami. Razem - matematyka i informatyka - stanowi± duet, w którym obie wzajemnie siê wspieraj±, oferuj±c nowe mo¿liwo¶ci rozwi±zywania problemów.
Z powy¿szego wynika jasno: kto chce byæ wybitnym programist±, zdolnym do zmagania siê z najpowa¿niejszymi problemami bran¿y, ten musi siê bli¿ej zapoznaæ z matematyk±. Opanowaæ jej fundamentalne prawa - te same, na których bazuje informatyka. Byæ w stanie zaimplementowaæ matematyczne równania w najpopularniejszych jêzykach programowania, takich jak Python, i otworzyæ dziêki temu szeroko drzwi do efektywnego korzystania z programistycznych narzêdzi i bibliotek. Rozwin±æ swoje rozumienie matematyki, matematyczne my¶lenie i wyobra¼niê po to, by móc na ich bazie kreowaæ nowe, inspiruj±ce rozwi±zania w developmencie i data science.


Co Ciê czeka podczas naszego profesjonalnego szkolenia
Dziêki naszemu kursowi:

  • Zrozumiesz zwi±zek pomiêdzy abstrakcyjnymi pojêciami matematycznymi i praktycznymi mo¿liwo¶ciami ich wykorzystania
  • Pog³êbisz swoj± matematyczn± wyobra¼niê
  • Bêdziesz w stanie organizowaæ i optymalizowaæ kod obliczeniowy pod k±tem wydajno¶ci i spójno¶ci
  • Zaczniesz stosowaæ fundamentalne prawa matematyki do rozwi±zywania problemów w ró¿nych obszarach: od finansów po przetwarzanie sygna³u
  • Poznasz przydatne przy obliczeniach standardowe narzêdzia z ekosystemu Pythona, takie jak numpy, scipy, pandas, sympy i matplotlib

Co wiêcej...

  • Dziêki zestawowi æwiczeñ demonstracyjnych jeszcze lepiej zrozumiesz takie pojêcia jak równanie ró¿niczkowe, przestrzenie wektorowe, ca³ka, model statystyczny czy transformata Fouriera
Matematyka. Kurs video. Æwiczenia dla programisty i data science koñczy siê na poziomie ¶rednio zaawansowanym i zaawansowanym. Stopieñ zaawansowania zale¿y od Ciebie - Twojego zaanga¿owania i gotowo¶ci do adaptowania zasad matematyki w informatyce. Kurs daje ¶wietne podstawy do dalszej samodzielnej pracy i rozwoju. By w pe³ni skorzystaæ ze szkolenia, trzeba mieæ wiedzê matematyczn± na poziomie kandydata na studia i opanowane podstawy Pythona. Przed uruchomieniem kursu sprawd¼, czy w swoim komputerze masz dzia³aj±cy system operacyjny Linux i zainstalowane ¶rodowisko Pythona.

Praktyczna strona matematyki i... informatyki

Ten kurs jest kontynuacj± szkolenia Matematyka. Kurs video. Teoria dla programisty i data science i stanowi jego rozszerzenie poprzez nacisk na stronê praktyczn±. Zosta³ podzielony na osiem rozdzia³ów, które zawieraj± wiedzê z najistotniejszych obszarów matematyki stosowanej w kontek¶cie u¿yteczno¶ci w dziedzinach technicznych. W rozdzia³ach znalaz³y siê æwiczenia (³±cznie 15) o charakterze zarówno demonstracyjnym, jak i zadaniowym. Ich celem jest pomóc Ci w dog³êbnym zrozumieniu kluczowych koncepcji matematycznych, tak¿e w odniesieniu do praktycznych zastosowañ.


Cena: 149.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne - Programowanie

Hands-On ROS for Robotics Programming (139.00z)
Raspberry Pi. Niesamowite projekty. Szalony Geniusz (39.90z)
Mikrofrontendy w akcji (43.45z)
Learn ARCore - Fundamentals of Google ARCore (139.00z)
Zawód marzeñ. Zostañ programist± bran¿y IT (39.00z)
Rapid Application Development with OutSystems (159.00z)
Sieci spo³eczne i technologiczne (55.20z)
Hello Scratch! Napisz swoj± pierwsz± grê i ucz siê programowania (29.89z)
OpenStack Operations Guide (143.65z)
R for Data Science. Import, Tidy, Transform, Visualize, and Model Data (203.15z)
Na tropie b³êdów Przewodnik hakerski (74.59z)
F#. Zadania z funkcyjnego i imperatywnego programowania z przyk³adowymi rozwi±zaniami (39.20z)
Writing GNU Emacs Extensions. Editor Customizations and Creations with Lisp (109.65z)
Raspberry Pi. Przewodnik u¿ytkownika (39.00z)
The Elements of Voice First Style (109.65z)
Wstêp do programowania sterowników PLC (40.39z)
Programowanie w jêzyku Swift. Big Nerd Ranch Guide (79.00z)
Flex 4 Cookbook. Real-world recipes for developing Rich Internet Applications (160.65z)
Praca z zastanym kodem. Najlepsze techniki (79.00z)
Baseball Hacks. Tips & Tools for Analyzing and Winning with Statistics (84.92z)

Pozostae z serii: Inne

Zend Framework 3. Poradnik programisty (32.45z)
Algorytmy, struktury danych i techniki programowania dla programistów Java (36.85z)
Hands-On Serverless Deep Learning with TensorFlow and AWS Lambda (99.90z)
TDD z wykorzystaniem C# 7. Programowanie sterowane testami (20.90z)
Microsoft Excel 2013. Analiza i modelowanie danych biznesowych (88.83z)
Java. Kompendium programisty. Wydanie X (98.45z)
Java Pocket Guide. Instant Help for Java Programmers. 4th Edition (72.24z)
Fotografia przyrodnicza. Techniki pracy najs³ynniejszych fotografów natury (59.00z)
Beginning GraphQL (64.99z)
Ponadczasowe logo. Projektowanie znaków odpornych na dzia³anie czasu (26.95z)
Wstêp do HTML5 i CSS3 (25.85z)
Zasady grupy w systemach Windows Server 2008 i Windows Vista Resource Kit (103.01z)
Dotknij, przesuñ, potrz±¶nij. Od pomys³u do gry na iPhone'a i iPada. eBook. ePub (31.99z)
Photoshop. Od pomys³u do projektu (59.00z)
React dla zaawansowanych (49.00z)
SuSe Linux 7.2. Czarna ksiêga administratora (39.00z)
Twórcza kradzie¿. 10 przykazañ kreatywno¶ci (27.90z)
Arduino for Kids (139.00z)
UML 2.0 w akcji. Przewodnik oparty na projektach (18.70z)
Python in a Nutshell. A Desktop Quick Reference. 3rd Edition (254.15z)